กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>อปัสเสนธรรม4,อปัสเสนธรรม ๔ อย่าง</h1>

อปัสเสนธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่พี่งพำนักพักพิง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและถูกต้องดีงามมี ๔ ประการคือ

๑. พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่ง คือ คำว่า “เสพ” ในที่นี้ ถ้าใช้กับปัจจัย ได้แก่ การกินหรือใช้สอย, กับบุคลได้แก่การคบ, หรือธรรม ได้แก่การปฏิบัติ, ดังนั้น เมื่อจะเสพปัจจัย บุคคล หรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องมีการพิจารณา คือต้องเลือกเสพปัจจัย บุคคล หรือธรรม ที่นำมาซึ่งความสุขสะดวกสบายไม่เกิดโทษภายหลัง ใช้สติพิจารณาก่อนเสมอจะได้ไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น

๒. พิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง คือ คำนึงถึงผลได้ผลเสียและผลร้าย หรือโทษของการขาดความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทางกาย วาจา ใจของตน เช่น เมื่อประสบกับสภาพอากาศที่ผิดธรรมชาติ ความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือถ้อยคำด่าทอส่อเสียด เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ไม่เจริญใจ ก็ใช้ขั้นติ ความอดทน ทมะ ความข่มใจไม่ให้โมโหฉุนเฉียวได้

๓. พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่ง คือ เมื่อจะเสพปัจจัย บุคคล หรือธรรม ก็ต้องพิจารณาเลือกแล้วเว้นไม่เสพสิ่งที่จะมีผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อตนได้ในภายหลัง หักห้ามใจไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เสพแล้วเป็นเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย

๔. พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง คือ พิจารณาถึงกิจที่ควรทำให้บรรเทาเบาบาง ได้แก่ การพยายามลด ละ เลิก ความตริตรึกนึกคิดไปในทางอกุศล เช่น ความนึกคิดทำผิดประเวณีในคู่ครองคนอื่น คิดปองร้ายทำลายล้างผู้อื่น หรือคิดเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบาก เป็นต้น ให้เบาบางและห่างหายออกไปจากใจได้ในที่สุด

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.