กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บารมี 10,ธรรมวิภาคชั้นโท,นักธรรมโท,ธรรมศึกษาโท,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

บารมี หมายถึง การบำเพ็ญคุณสมบัติอย่างเต็มที่ การบำเพ็ญคุณความดีที่จะถึงขั้นเป็นบารมีได้นั้นต้องทำอย่างยิ่งยวดทำด้วยเจตนาและสัจจะที่มั่นคง แม้ชีวิตก็สละได้เพื่อรักษาคุณความดีที่บำเพ็ญนั้น มี ๑๐ ประการ คือ

๑. ทานบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการให้ทานอย่างยิ่งยวด มีความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้จักให้ปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับ เน้นหนักไปในทางการให้ทั้งที่เป็นอามิสทานและธรรมทาน

๒. สีลบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการรักษาศีลอย่างยิ่งยวด มีการตั้งใจแน่วแน่ในการรักษาควบคุมการประพฤติทางกาย วาจาให้เรียบร้อย ให้ปราศจากความมัวหมอง ไม่ให้ผิดปกติธรรมดา เห็นโทษในการทำผิดศีล

๓. เนกขัมมบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งยวด มีความตั้งใจแน่วแน่ในการพยายามปลีกตัวปลีกใจ ให้หลุดพ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ขัดเคือง หลงหรือมัวเมา เป็นต้น การบำเพ็ญบารมีข้อนี้ที่ดีที่สุด คือการออกบวช เป็นวิธีทำให้ปลีกตัวปลีกใจออกจากกามได้ผลดีกว่าวิธีอื่น

๔. ปัญญาบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการดำเนินไปในปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างยิ่งยวดมีความตั้งใจแน่วแน่ในการศึกษาหาความรู้ทั้งจากการฟัง การคิดพิจารณาไปตามที่ได้ยินได้ฟังมา และการลงมือปฏิบัติตามที่พิจารณาแล้วนั้นจนเกิดปัญญาขึ้น เมื่อมีปัญญาแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ด้วยชี้ให้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมหรือความเจริญในชีวิต ปัญญาชั้นสูงสุดคือการพิจารณาเห็นโทษในสังขารแล้วหาทางปฏิบัติอันสามารถถ่ายถอนตนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ได้

๕. วิริยะบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยความเพียรในทางที่ถูกต้องอย่างยิ่งยวด มีความแกล้วกล้าบากบั่น ไม่ท้อแท้ต่อปัญญาอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการทำความดีความงามที่ตั้งใจทำอย่างแน่วแน่นั้น เพียรพยายามอยู่เรื่อยไปอย่างเสม่ำเสมอจนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้

๖. ขันติบารมี หมายถึง การบำเพ็ญที่ต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งยวด มีความอดทนในการควบคุมตนไม่ให้ทำความชั่ว คือไม่ลุแก่อำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วชักนำใจให้อยากทำความชั่ว แต่อดทนไว้ไม่ยอมทำ และอดทนต่อการทำความดี แม้บางครั้งไม่อยากทำก็อดทนที่จะทำ คือมีความอดทนที่ควบคุมจิตใจตนให้อยู่ในอำนาจของเหตุผลที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

๗. สัจจบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการยึดถือสัจจะอย่างยิ่งยวด มีความตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะทำนั้นง่ายๆ เป็นคนพูดจริง ทำจริง ตั้งใจอยู่ในจุดหมายอันชอบธรรมที่ตั้งไว้แต่แรก

๘. อธิฏฐานบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยใจที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งยวด มีปณิธานในชีวิตที่แน่วแน่มั่นคง แล้วตั้งหน้าตั้งตาทำตามนั้นด้วยหัวใจที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว แม้ชีวิตก็สละได้หรือบางครั้งอาจเกิดจากการที่ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อธิษฐานใจอย่างตั้งมั่นเพื่อให้ได้ผลอย่างที่ปรารถนา เช่นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิ เป็นต้น

๙. เมตตาบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยการแผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์อย่างยิ่งยวด มีความรักปรารถนาดี มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์เสมอกัน ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง หวังแต่ควาสุขความเจริญแก่เขาเป็นที่ตั้ง เมื่อประสบพบเห็นเขาได้รับความลำบากเดือดร้อนก็หาทางช่วยเหลือผ่อนคลายให้อย่างเต็มกำลัง

๑๐. อุเบกขาบารมี หมายถึง การบำเพ็ญบารมีด้วยใจที่เป็นกลางอย่างยิ่งยวด มีความหนักแน่น สม่ำเสมอ เที่ยงธรรมไม่เอนเอียงเข้าข้างด้วยอำนาจของอคติต่างๆ การบำเพ็ญอุเบกขานี้มีลักษณะการวางเฉย แต่ไม่ใช่เฉยเมยคือรู้จักวางตัววางใจให้เป็นกลางในสรรพสัตว์ได้ทุกหมู่เหล่าโดยนึกว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน

บารมี นั้นท่านกล่าวว่า หากจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์นั้นต้องให้ครบทั้ง ๓ ระดับไ ละ ๑๐ รวมเรียกว่าบารมี ๓๐ ทัศ คือ
๑. บารมี เป็นบารมีระดับสามัญ เช่น ทานบารมี ได้แก่การให้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆ ตลอดถึงแรงกายเป็นทาน
๒. อุปบารมี เป็นบารมีระดับกลาง เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่ การให้อวัยวะบางอย่าง เช่น ตา หัวใจ ไต เป็นทาน
๓. ปรมัตถบารมี เป็นบารมีขั้นสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การเสียสละชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรม ความถูกต้องหรือประโยชน์ของคนหมูมากเป็นทาน

บารมี ๑๐ เรียงตามลำดับการบำเพ็ญในสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า คือ
๑. พระเตมีย์            บำเพ็ญ เนกขัมมบารมี
๒. พระมห่าชนก      บำเพ็ญ วิริยบารมี
๓. พระสถวรรณสาม บำเพ็ญ เมตตาบารมี
๔. พระเนมิราช        บำเพ็ญ อธิฏฐานบารมี
๕. พระมโหสถ         บำเพ็ญ ปัญญาบารมี
๖. พระภูริทัต           บำเพ็ญ สีลบารมี
๗. พระจันทกุมาร     บำเพ็ญ ขันติบารมี
๘. พระนารทะ          บำเพ็ญ อุเบกขาบารมี
๙. พระวิธุรบัณฑิต    บำเพ็ญ สัจจบารมี
๑๐. พระเวสสันดร     บำเพ็ญ ทานบารมี

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.