กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา,เรียนธรรมศึกษาตรี-โท-เอก,สอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนและจะสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ได้เข้าใจหลักการเบื้องต้น และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการเรียนการสมัครสอบ เพราะบางท่านมีความสนใจในเรื่องธรรมศึกษาและอยากจะสอบธรรมศึกษา แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนและสอบที่ไหน เมื่อไหร่ และทำอย่างไร นี้จึงเป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เรียน ดังต่อไปนี้

วิธีการเรียนธรรมศึกษา
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถสมัครเรียนได้ที่สถานศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๒. ประชาชนทั่วไป สามารถอ่านศึกษาด้วยตนเองตามหนังสือคู่มือธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรม และสมัครเรียนได้ที่วัด/สำนักเรียน หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใกล้บ้าน

กรณี: ผู้ที่ไม่ชอบจับหนังสือ แต่ชอบดูผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ก็สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการอ่านหาความรู้อินเตอร์เน็ต หรือจากเว็บ www.ธรรมศึกษา.com หรือแล้วแต่จะสะดวก

หนังสือเรียน
ผู้เรียนธรรมศึกษาตรี,โท,เอก หรือครูสอน ควรใช้หนังสือคู่มือธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรม และหนังสือหลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗ หลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเองในการเรียน และการทำข้อสอบธรรมสนามหลวง (หลักสูตรใหม่ดูและดาวโหลดได้ที่เว็บแม่กองธรรมสนามหลวง /www.gongtham.net)

วิธีการสมัครสอบธรรมศึกษา
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถสมัครสอบได้ในสถานศึกษาที่สังกัดอยู่
๒. ประชาชนทั่วไปสมัครสอบได้ที่วัด /สำนักเรียนวัด ใกล้บ้าน หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓. การดำเนินการตามข้อ ๑-๒ ต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษาได้ที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่เว็บ www.gongtham.net

เพิ่มเติมการสมัครสอบ
๑. นักเรียน/นักศึกษา (ที่สังกัดองค์-สถาบันการศึกษา)
ทั้งที่เป็นสนามสอบ (เปิดสอบที่รร./สถาบันนั้น) และไม่ได้เปิดสอบ (ไปสอบร่วม) ก็ให้สมัครสอบภายในสถาบันที่ตนสังกัด โดยปกติทางโรงเรียน/สถาบัน/องค์กรนั้น จะต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่เรียน/สมัครสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก แล้วส่งสอบอยู่แล้ว

๒. นักเรียน/นักศึกษา ทั่วๆ ไป (ที่สนใจและหาสมัครสอบเอง)
ก็สามารถติดต่อขอสมัครลงสอบธรรมศึกษาในชั้นที่เรียน “ที่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ไหนก็ติดต่อสอบถามและสมัครได้ตามอัธยาศัย หรือตามสะดวก”

๓. ประชาชนทั่วไป
ท่านสามารถสมัครสอบได้ตามอัธยาศัย ที่สำนักวัด/เรียน ที่เปิดสอบ “ใกล้บ้านท่าน หรือใกล้ที่ไหนก็ติดต่อสอบถามและสมัครได้ตามอัธยาศัย หรือตามสะดวก”

คำแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบ
๑. ตอนเขียนใบสมัคร จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครให้ถูต้องชัดเจน อักขระพยัญชนะถูกต้องและอ่านเข้าใจได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ตอนนำข้อมูลของผู้สมัครไปกรอกลงในใบบัญชีต่างๆ นั้นเอง

๒. กรณีที่เขียนสมัครสอบไปแล้ว “แต่อยากมั่นใจว่าตนได้เขียนถูกต้องหรือไม่ หรือชื่อของตนไม่ตกหล่น” ผู้สมัครสอบก็ไปติดต่อขอดูชื่อด้วยตนเองได้ หรือติดต่อสอบถามไปที่สำนักวัด/เรียน ที่ผู้เรียนสมัครลงสอบ
กรณี: หากชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ ผิด หรือตกหล่น จะได้แก้ไขและเพิ่มให้ทันเวลา แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่สามารถเพิ่มและแก้ไขได้ ตามระยะเวลาและวันที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดและประกาศเท่านั้น เพราะหากพ้นวันเวลาดังกล่าวไม่สามรถกระทำได้

๓. การแจ้งขอ-ส่งรายชื่อสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถดำเนินการได้ จนถึงวันที่ ทางสำนักวัด/เรียน/องค์กร ที่เปิดสอบส่งบัญชีผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาตรี,โท,เอก เข้าสูระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานกองธรรมสนามหลวง เช่น
- ตัวอย่าง : ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดส่ง วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ หากพ้นวันดังกล่าว ไม่สามารถขอ,เพิ่ม,แก้ไขได้

๔. การขอสมัครสอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องดำเนินการ “อย่างเร็วให้เสร็จภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และ อย่างช้าสุดในเดือนตุลาคม และต้องเสร็จก่อนตามข้อที่ ๓”

การกำหนดวันสอบ
สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง จะประกาศกำหนดการสอบสนามหลวง สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น จะอยู่ใน “ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี” นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปจะต้องติดตามฟังวันสอบและสถานที่สอบ และศึกษาระเบียบการสอบจากประกาศของแม่กองธรรมสนามหลวงและต้องปฏิบัติตามระเบียบของสนามหลวงทุกประการ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ น.ธ./ธ.ศ
๑. พระภิกษุสามเณร นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ
๒. ไปถึงสนานสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที
๓. ตรวจดูสถานที่สอบ เลขที่สอบ เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว
๔. ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้กำกับห้องสอบ
๕. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นั่งประจำโต๊ะของตน ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  
     หนังสือ ย่ามหรือสิ่งอื่นใด เข้าห้องสอบ นอกจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
๖. ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบตอบ นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ
๗. ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบอื่น
๘. การออกจากห้องสอบขณะทำการสอบยังไม่แล้วเสร็จ ต้องได้รับอนุญาตจากรรมการผู้กำกับห้องสอบ
๙. เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากห้องสอบ
๑๐. ผู้เข้าสอบ ทุกรูป/คน ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อแนะนำอื่นใดที่สั่งการโดยชอบของคณะกรรมการจัดสอบ ธรรมสนามหลวง


****************************
เรียบเรียงข้อมูล: www.ธรรมศึกษา.com
เพิ่มเติมเมื่อ/ 18 สิงหาคม 2559

การเรียนการสมัครสอบธรรมศึกษา, การเรียนธรรมศึกษา,สอบธรรมศึกษา,วิธีเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.