กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>กิจในอริยสัจ4,กิจในอริยสัจ ๔ อย่าง</h1>

กิจในอริยสัจ หมายถึง ธุระหรืองานที่จะต้องทำในอริยสัจ คือ เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้น ย่อมทำกิจ ๔ อย่างนี้ให้พร้อมในขณะเดียวกัน ซึ่งกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ต่ำกว่าอริยมรรค แม้จะยังกิจ ๔ อย่างนี้ให้เกิดได้ แต่ก็ไม่เกิดพร้อมกันเหมือนอริยมรรค มีอยู่ ๔ ประการคือ

๑. ปริญญา กำหนดรู้ทุกขสัจ หมายถึง การกำหนดรู้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดจาก สภาวทุกข์ ทุกประจำและปกิณณกทุกข์ ทุกข์ที่จรมาเป็นครั้งคราว เป็นทุกขสัจที่จะต้องกำหนดรู้ เพราะเป็นที่เกิดจากเหตุ คือสมุทัย เปรียบได้ กับ การจุดตะเกียงน้ำมันขึ้น

๒. ปหานะ ละสมุทัยสัจ หมายถึง การละตัณหา (กามตัณหา, ภวตัณหา, วิภาวตัณหา) ให้หมดไปเพราะเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัย จึงเป็นกิจที่ต้องทำให้หมดสิ้นไป หากทำให้หมดไปได้มากเท่าใด ทุกข์อันเป็นผลจากตัณหาก็เป็นอันละให้สิ้นไปได้มากเท่านั้น เปรียบได้เหมือนไส้ตะเกียงที่ถูกเผาให้ไหม้ไปทีละน้อย

๓. สัจฉิกรณะ ทำให้แจ้งนิโรธสัจ หมายถึง พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ดับทุกขืและตัณหาทั้งมวลเป็นกิจที่จะต้องทำให้แจ้งต้องทำให้ถึง กล่าวคือเมื่อละตัณหาอันเป็นกิจที่ควรละได้แล้วจึงจะถึงพระนิพพาน เปรียนเหมือนแสงสว่างที่ได้จากการจุดตะเกียงนั้น

๔. ภาวนา ทำมัคคสัจให้เกิด หมายถึง การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นแนววิธีที่ประเสริฐสำหรับดับทุกข์มัคคสัจ จึงเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้น เพราะเป็นแนวทางที่ทำให้บรรลุถึงจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน ซึ่งทำให้ทุกข์ทั้งมวล หมดสิ้นเชื้อไป เปรียบเหมือนน้ำมันในตะเกียงที่ถูกจุดถูกเผาไหม้ให้เหือดแห้งหมดไป

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.