กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ปาฏหาริยะ3,ปาฏหาริยะ ๓ อย่าง</h1>

ปาฏหาริยะ หมายถึง ความอัศจารรย์,สิ่งที่น่าอัศจารรย์,สิ่งที่น่าเหลือเชื่อ เป็นสิ่งที่มีความสามารถพิเศษกว่าสิ่งอื่น และเป็นอัศจารรย์ที่คนทำให้เกิด มีอยู่ ๓ อย่างคือ


๑. อิทธิปาฏิหาริยะ มีฤทธิ์เป็นอัศจารรย์ หมายถึงการแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจารรย์ สิ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากการฝึกจิตจนได้ฌานสมาบัติ เป็นอำนาจจิตนอกเหนือกฎธรรมธรรมชาติ ถึงขั้นมีพลังอำนาจแสดงอานภาพที่คนทั่วไปทำไม่ได้ เช่น แปลงตัวได้ตามที่ใจคิด ล่องหนผ่านเครื่องกีดขวางหรือผูกมัดได้ เดินบนน้ำได้ เป็นต้น

๒. อาเทสนาปาฏิหาริยะ ดักใจได้เป็นอัศจารรย์ หมายถึงการทายใจคนได้เป็นอัศจรรย์ เป็นการกำหนดใจผู้อื่นได้ ทำให้สามารถอ่านความคิด ทราบถึงจริต อุปนิสัย และบารมี (บุญ) ของคนนั้นๆ ได้

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คำสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึงเป็นคำสอนที่มีความอัศจรรย์ในตัว สามารถจูงใจให้คนน้อมนำไปปฏิบัติ ด้วยวิธีการสอน คือ สอนด้วยความรู้จริง (รู้จริงทำได้จริงจึงสอนเขาได้) สอนอย่างมีเหตุผล (ให้เขาพิจารณาเข้าใจได้ด้วยปัญญาของเขาเอง) สอนให้ได้ผลจริง (สำเร็จตามประสงค์ตามเรื่องที่สอน) เป็นเหตุให้ผู้ฟังเห็นแจ้งเข้าใจชัด หากปฏิบัติตามย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.