กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ปิฏก3,ปิฏก ๓ อย่าง</h1>

ปิฏก ๓ แปลว่า ตระกร้าหรือคัมภีร์ ในที่นี้หมายถึง ตำราที่เป็นคัมภีร์รวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น ๓ คัมภีร์ใหญ่ๆ คือ

๑. พระวินัยปิฏก หมวดพระวินัย หมายถึง คัมภีร์ที่รวบรวมพระวินัย พูดให้เข้าใจง่ายคือ กฎระเบียบหรือกฎหมายของพระที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น หากฝ่าฝืนก็มีโทษหนักบ้าง เบาบ้างตามความผิดที่ทำคือ หนักสุดรับโทษประหาร (ขาดจากความเป็นพระทันทีที่ทำ) หย่อนลงหน่อยถูกจองจำ (อยู่กรรม) สถานเบาถูกประจาน (แสดงอาบัติ) ท่านจัดไว้ ๕ คัมภีร์ (จัดตามพระไตรปิฏกของไทยอยู่ในเล่ม ๑-๘) การบัญญัติพระวินัย เป็นเหตุให้ภิกษุศีลาจารวัตรงดงามน่าเลื่อมใส่ อันเป็นเหตุสำคัญของการสืบต่ออายุพระศาสนา

๒. พระสุตตันตปิฏก หมวดพระสูตร หมายถึงคัมภีร์ที่รวบรวมพระสูตร เป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ไว้ในที่ต่างๆ แนวบุคคลาธิฏฐาน มีบุคคล เรื่องราว สถาน เป็นสื่อประกอบการสอนทำให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ และเป็นคำสอนที่แสดงคล้อยตามอุปนิสัยหรือบารมีธรรมของผู้ฟังเป็นหลัก ท่านจัดไว้ ๕ คัมภีร์หรือนิกาย (พระไตรปิฏกของไทยอยู่ในเล่ม ๙-๓๓)

๓. พระอภิธรรมปิฏก หมวดพระอภิธรรม หมายถึง คัมภีร์ที่รวบรวมพระอภิธรรม คือคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในแนวธัมมาธิฏฐาน มีคำอธิบายเป็นหลักวิชาการทางธรรมล้วนๆ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นปรมัตถเทสนา ที่มุ่งถึงเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นคัมภีร์ที่อธิบายเน้นถึงลักษณะเหตุเกิดหรือสภาวะของธรรมแต่ละอย่างไว้อย่างพิสดาร มีการรวบรวมไว้เป็น ๗ คัมภีร์ (พระไตรปิฏกของไทยอยู่ในเล่ม ๓๔-๔๕)

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.