กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สังฆคุณ 9,ธรรมวิภาคชั้นโท,นักธรรมโท,ธรรมศึกษาโท,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

สังฆคุณ หมายถึง คุณของพระสงฆ์ ในที่นี้ท่านหมายถึงพระสงฆ์ผู้บรรลุโลกุตตรธรรมตั้งแต่ชั้นโสดาบันเป็นต้นไป เรียกเต็มว่า พระอริยสงฆ์ คุณ ๔ ข้อต้น เป็นคุณประโยชน์ส่วนตัวของท่าน คุณ ๕ ข้อหลัง เป็นคุณประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นรวมเป็น ๙ ประการ คือ

๑. สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว หมายถึง การปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติในทางที่นำไปสู่พระนิพพาน ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม คือ ปฏิบัติไปตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ให้ปฏิบัติผิดแผกไปจากพระธรรมวินัย ทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออริยมรรค ๘

๒. อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว หมายถึง การปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อพระนิพพาน คือปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักของอริยมรรค ๘ นั้น อันเป็นเหตุมุ่งเข้าสู่กระแสของพระนิพพานและบรรลุพระนิพพานได้เป็นที่สุด ปฏิบัติตรงไปตรงมา และถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย เพื่อประโยชน์และผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

๓. ญายปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม หมายถึง การปฏิบัติเพื่อธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ได้แก่ ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบัน เรื่อยไปจนถึงออกจากทุกข์ในสังสารวัฏ ปฏิบัติเพื่อปลดเปลื้องอาสวกิเลสให้ออกไปจากจิตสันดาน รวมความคือเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพาน

๔. สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร หมายถึง การปฏิบัติตามปฏิปทาอันชอบยิ่งนัก เป็นปฏิปทาสายกลางที่ไม่เข้าไปใกล้ทางสุดโต่ง ๒ ทาง คือ การปฏิบัติตนให้หมกมุ่นพัวพันในกามสุขและการบำเพ็ญพรตที่ทรมานตนให้ลำบาก แต่เป็นผู้มีข้อวัตรปฏิบัติที่นำมาซึ่งความเลื่อมใส จึงอยู่ในฐานะที่ควรรับสามีจิกรรม (การกระทำที่สมควรยิ่งจากผู้อื่น) เช่น การต้อนรับ การเคารพนับถือ หรือการทำสักการบูชาจากผู้เลื่อมใส เป็นต้น

๕. อาหุเนนย เป็นผู้ควรของคำนับ หมายถึง เป็นผู้ควรแก่สักการะที่นำเขามาบูชา เป็นผู้ควรแก่การคำนับ คือมีการปฏิบัติตนอยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่บุคคลควรนำเครื่องสักการะที่เขานำมาเคารพบูชาคุณ เพราะเป็นผู้ทำให้เครื่องสักการะที่เขานำมาเคารพบูชามีผลมาก คือทำให้ผู้ทำสักการะบูชาท่านได้รับอานิสงส์มาก

๖. ปาหุเนยโย เป็นผู้ควรของต้อนรับ หมายถึง เป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ คือ ของต้อนรับแขกท่านกล่าวว่านอกจากญาติสนิทมิตรสหายเสียแล้ว มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นมีค่าควรที่จะรับของเหล่านั้น เพราะท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาโดยประการทั้งปวง

๗. ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรของทำบุญ หมายถึง เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน คือ สิ่งของที่เขาเตรียมไว้สำหรับทำบุญอุทิศแก่ผู้วายชนม์ เพราะท่านเป็นผู้ทำให้ทักษิณานั้นมีผลมากแก่ผู้ตายไปแล้ว และตัวผู้ถวายเองก็ได้อานิสงส์ด้วย

๘. อัญชลิกรณีโย เป็นผู้ควรทำอัญชลี หมายถึง เป็นผู้แก่การกราบไหว้ได้อย่างสะดวกสนิทใจ เพราะท่านเป็นผู้มีความดีอยู่ในตัว ไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุทำให้โลกเดือดร้อน จึงอยู่ในฐานะที่ใครๆ จะกราบไหว้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ มีผลช่วยให้ผู้ไหว้ไพบูลย์ด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกด้วย

๙. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า หมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นทายาท เป็นผู้นำมรดกคือศาสนธรรม เป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน และขันธสันดานของท่านก็บริสุทธิ์ ทักษิณาที่ทายกถวายแก่ท่านจึงมีผลานิสงส์มาก เหมือนนาที่มีดินดีหว่านพืชลงไปก็ให้ผลไพบูลย์

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.