กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ธรรมคุณ6</h1>

ธรรมคุณ หมายถึง คุณของพระธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรเป็นประโยชน์ อะไรไร้ประโยชน์ ถือว่าเป็นกฎแห่งความจริง เป็นสัจธรรมที่มีคุณค่าอยู่ในตัว มีคุณ ๖ อย่าง คือ

๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว หมายถึง พระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้อง เป็นของจริง เป็นข้อปฏิบัติที่ป้องกันผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ให้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับต่ำสุดถึงสูงสุด มีความไพเราะงดงาม ๓ วะยะคือ
ไพเราะงดงามในเบื้องต้น ด้วยการประกาศข้อปฏิบัติทางกาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย = ศีล
ไพเราะงดงามในท่ามกลาง ด้วยการประกาศข้อปฏิบัติที่ทำให้ให้ประณีต = สมาธิ
ไพเราะงดงามในที่สุด ด้วยการประกาศถึงคุณที่ประณีต อันเป็นผลมาจากศีลและสมาธิ = ปัญญา ความรู้แจ้งในกระแสธรรม

๒. สันทิฏฐิโก อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง หมายถึง ผลของการบรรลุ ผู้ปฏิบัตเองเท่านั้นถึงจะรู้เห็น ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามคำบอกเล่า นั่นคือ การปฏิบัติธรรม การรู้ธรรม เป็นความรู้พิเศษ ประกอบด้วยการรส มีรสเป็นอัศจรรย์ ยากที่จะบอกแก่กันได้ว่าเป็นเช่นไร ต่อเมื่อได้ปฏิบัติเอง ได้บรรลุเองถึงจะรู้ความรู้สึกเช่นนั้น ดังพุทธภาษิตว่า รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง

๓. อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล หมายถึง การปฏิบัติธรรมไม่ต้องเลือกวันเวลา ไม่ต้องมีฤกษ์ยาม เพราะชื่อว่าทำดีสามารถทำได้ทุกขณะ พืชพันธุ์ธัญญาหารจะได้ผลผลิตก็ต้องรอถึงฤดูกาล แต่ผลของธรรมหาเป็นดเช่นนั้นไม่ เมื่อปฏิบัติในข้อใดอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมอำนวยผลในทันใด พร้อมทั้งเป็นเสบียงของชีวิตในภพชาติต่อๆ ไปด้วย ตราบจนเข้าถึงนิพพาน

๔. เอหิปัสสิโก ความเรียกให้มาดู หมายถึง ทรงเชิญชวนให้มาปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ว่าที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ทั้งในทางดีหรือชั่ว โดยไม่มีความวิตกหรือเกรงกลัวว่าถ้าเข้ามาเห็นแล้วจะไม่เกิดความเลื่อมใส นอกจากว่าคนที่มาพิสูจน์นั้นขาดวิจารณญาณในการพิสูจน์ เพราะพระธรรมไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้ ต้องพิสูจน์ด้วยวิธีฝึกหัดขัดเกลาจริตอัธยาศัยถึงจะสามารถตอบข้อพิสูจน์เหล่านั้นได้

๕. โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว หมายถึง เป็นธรรมที่เหมาะสำหรับทุกคนที่จะพึงปฏิบัติได้ โดยไม่เลือกเพศ วัย หรือฐานะ เพราะพระธรรมเป็นของดี ของจริง ผู้ต้องการความดี ความเจริญ ก็สามารถปฏิบัติได้ เพราะเป็นเรื่องอยู่ในวิสัย ไม่ใช่เกินวิสัยที่ใครๆ ไม่อาจปฏิบัติหรือน้อมนำเอาใส่ตัวไม่ได้ อยู่ที่ว่าใครจะน้อมใจเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ คือรู้ธรรมไม่เท่ากับปฏิบัติธรรม ไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ แต่ปฏิบัติตามไม่ได้

๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูพึงรู้เฉพาะตน หมายถึง วิญญูชนผู้เข้าถึงวิมุตติ ย่อมจะรู้รสแห่งพระธรรมเฉพาะตนเพราะเป็นสิ่งที่จะบอกให้ใครเชื่อด้วยลำพังคำพูดไม่ได้ด้วยว่าผลที่เกิดจากปฏิบัติผู้ปฏิบัตเท่านั้นจะบรรลุหรือรู้เห็นได้ ผู้ไม่ปฏิบัติจะพลอยบรรลุตาม รู้เห็นตามหาได้ไม่

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.