กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>เทคนิคการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง,การตอบปัญหาข้อสอบนักธรรมตรี โท เอก</h1>
บทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการเขียนตอบคำถามปัญหาข้อสอบสนามหลวง เพื่อให้ถูกหลักการตอบคำถามสนามหลวงและถูกใจกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ ที่สำคัญคำตอบที่เราเขียนยังเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้เรียนผู้สอบมมีความรู้ มีภูมิและเข้าใจโจทย์ปัญหา สมกับที่ตัวเองได้เรียนมาจากครูอาจารย์หรือไม่

การเขียนตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวงแบบมีหลักการ มีเทคนิค มีเชิงภูมิความรู้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้อสอบของเราได้รับการเอาใจใส่น่าสนใจต่อกรรมการตรวจและส่งผลดีต่อการทำคะแนนให้ได้คะแนนเต็ม เทคนิคที่ว่านี้คือเทคนิคการเขียนตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง ดังนี้ครับ

1. เขียนตอบแบบทวนคำถาม
การเขียนตอบโจทย์ปัญหาข้อสอบจะต้องทวนคำถามเพื่อให้กรรมการตรวจข้อสอบเข้าใจว่า เรากำลังตอบคำถามข้อนี้ วรรคนี้ ตอนนี้ ส่วนนี้ อย่างชัดเจน ดูตัวอย่างด้านล่างนี้
<h1>เคล็ดลับการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

2. แสดงภูมิความรู้ให้สมกับที่เรียนมา
โจทย์ปัญหาข้อสอบสนามหลวงบ้างข้อถามความจำของผู้เรียน ก็จะลงท้ายว่า เท่าไร?,อะไรบ้าง?,จำพวกไหน? เป็นต้นครับ และคำถามบ้างข้อถามความเข้าใจของผู้เรียนก็จะลงท้วยด้วยคำว่า เพราะเหตุใด?, อย่างไร?, อธิบายมา? เป็นต้นครับ ซึ่งถ้าเขาถามความเข้าใจของผู้เรียนก็ต้องยิ่งแสดงภูมิความรู้มากเท่านั้น ดูตัวอย่างด้านล่างนี้
<h1>เคล็ดลับการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

3. มีวรรค มีตอน มีข้อ ถูกต้องชัดเจน
ลองคิดดูว่าถ้าเราอ่านข้อสอบใครที่เขียนติดกันไม่มีวรรคมีตอนมีข้อชัดเจน เหมือนว่าเป็นคำตอบเดียวกันยาวผืดไปหมด กรรมการตรวจก็คงจะงงและหงุดหงิดน่าดู ฉะนั้นอย่าทำแบบนั้นเลยครับ ดูตัวอย่างด้านล่าง
<h1>เคล็ดลับการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

4. เขียนโจทย์ทุกครั้งก่อนตอบปัญหา
ฝึกสร้างนิสัยไม่เป็นคนมักง่ายกันก็ดีครับ เพราะการเขียนโจทย์ก่อนทุกครั้งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าผู้สอบเขียนตอบคำถามปัญหาในข้อนั้นๆ และเพื่อให้กรรมการตรวจได้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือตอบคำถามปัญหาในข้อไหน ฉะนั้นอย่าสร้างความลำบากให้ท่านเหล่านั้นเลยครับ ดูด้านล่างนี้
<h1>เคล็ดลับการตอบปัญหาข้อสอบสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>

5. สะอาดและไม่ใช้ปากกาแดง
มีใครบ้างที่ไม่ชอบความสะอาด ยิ่งถ้าเป็นการสอบธรรมสนามหลวงแล้วข้อนี้ถือว่าให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ เพราะหากมีการขีดขูดลบบ่อยๆ ความน่าอ่านของข้อสอบก็คงจะหมดความน่าสนใจไป ฉะนั้นหากขีดขูดลบมากก็ควรจะเปลี่ยนกระดาษแผ่นใหม่เลยดีที่สุดครับ (แนะนำ)

Tip: เทคนิคข้อที่1,ข้อที่2 ผู้เรียนผู้สอบเองควรจะกระทำทุกครั้งไม่ว่าจะสอบธรรมสนามหลวง สอบสนามวัดหรือทำแบบฝึกหัดก็ตามก็ควรใช้เทคนิคเดียวกันนี้และเขียนทุกครั้งครับ

ส่วนเทคนิคข้อที่3,ข้อที่4,ข้อที่5 เป็นภูมิเป็นเสนห์เชิงแสดงให้เห็นว่าตัวผู้สอบเอง นอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจและยังไม่เป็นคนมักง่ายต่อการเขียนตอบปัญหาข้อสอบและยังเป็นคนรักความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

สุดท้ายคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเรียนนักธรรมตรี โท เอก และกำลังจะสอบสนามหลวงนะครับ และจะดีมากหากช่วยกันบอกต่อ แก่ผู้เรียนใหม่เพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีหลักการมีเทคนิคในการเขียนตอบปัญหาครับ
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.