กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ทริควางแผนสอบธรรมสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี โท เอก</h1>
ธรรมศึกษาตรี โท เอก การวางแผนการสอบถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาทุกชั้น ทำไมต้องวางแผนด้วย ก็เพราะว่าการวางแผนเป็นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของผู้เรียนที่ต้องการจะพิชิตเพื่อให้บรรลุความต้องการของตนเองก็คือการสอบผ่านธรรมสนามหลวง


คำถามว่า “ทำอย่างไรถึงจะสอบผ่าน” และ “ทำอย่างไรถึงจะสอบผ่าน 3 ปีรวด” ให้จบธรรมศึกษาตรี โท เอก 3 ขั้น 3 ปี โดยที่ไม่สอบตกสักปีเลย คำตอบก็คือ ก็สอบให้ได้สิ^^ แน่นอนครับว่าต้องสอบให้ได้ทำข้อสอบสนามหลวงให้ได้ แต่จะทำอย่างไรละถึงจะสอบได้ มันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไมละครับ และเทคนิคที่ว่านี้ผมหมายถึง “การวางแผนการสอบ

มาดูว่าเราควรจะวางแผนโดยเริ่มจากจุดไหน ทำอะไนก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมสูงสุดในการที่รับมือกับการสอบธรรมสนามหลวง ผมจะอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ทำความเข้าใจกับการให้คะแนนของสนามหลวง
ก่อนอื่นผมอยากให้ดูในตารางด้านล่างนี้ และทำความเข้าใจกับมันก่อน เพื่อให้ทราบระบบการให้คะแนนของสนามหลวง
<h1>เทคนิคการวางแผนสอบธรรมสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>
หมายเหตุ:ธรรมศึกษาทุกชั้นเมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 วิชาแล้วจะต้องให้ได้ 200 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน แต่ในระเบียบนี้หากมีวิชาใดวิชาหนึ่งได้คะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน ถือว่าสอบตกเลยครับ อ่านเพิ่มเติมที่ การให้คะแนนสนามหลวง

จากตารางด้านบนพอจะมองเห็นวิธีที่จะทำคะแนนให้ตัวเองหรือยังครับ ใน 400 คะแนนต้องทำให้ได้ 200 คะแนน ถามว่าแค่ 200 คะแนนทำไมถึงจะทำไม่ได้ วิธีทำเอา 200 คะแนนหรือมากกว่านั้นง่ายๆ ครับ ตั้งใจทำความเข้าใจกับบทความนี้ต่อไป

2. ลองกำหนดคะแนนของแต่ละวิชาที่จะได้ (ขั้นต่ำ)
เมื่อทำความเข้าใจกับตารางในข้อที่ 1 เข้าใจดีแล้ว ที่นี้ให้ทำความเข้าใจในตารางด้านล่างนี้ครับ
<h1>เทคนิคการวางแผนสอบธรรมสนามหลวง,ธรรมศึกษาตรี,ธรรมศึกษาออนไลน์</h1>
หมายเหตุ:วิชากระทู้เป็นข้อเขียนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนวิชาธรรม พุทธ วินัย เป็นปรนัยแต่ละวิชาข้อสอบมี 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน

ในตารางข้อที่2 นี้ที่บอกว่าต้องทำคะแนนให้ได้ 50 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเรากำหนดขั้นต่ำสุดเลยก็แล้วกัน เพราะถ้าต่ำกว่านี้คือสอบตก แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ก็ได้ และลองคิดดูว่าหากทำข้อสอบทั้ง 4 วิชาได้วิชาละ 50 คะแนนจริงๆ ซึ่งเมื่อรวมแล้วมันก็ 200 คะแนน พอดีก็ยังถือว่าสอบผ่านอิอิ

*บ้างคนอาจจะแย่งในใจว่า 50 คะแนนน้อยไปไอ้เราต้องได้วิชาละ 70+ แน่นอน ทำได้จริงก็ยินดีด้วยครับคุณเก่ง แต่อย่าประมาทคะแนน 50 คะแนนที่ผมกำหนดเป็นขั้นต่ำไว้นะครับ เพราะถ้าผู้สอบธรรมศึกษาทุกชั้นทำได้มากกว่าที่ผมกำหนดเป็นขั้นต่ำไว้ ก็คงไม่มีใครสอบตกหรอกครับ^^

ที่นี้มาดูกันว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ได้วิชาละ 50 คะแนนขึ้นหรือมากกว่า ตามข้อที่ 3 ต่อไป

3. เตรียมพร้อมสูงสุดในวิชาที่จะสอบ
ในข้อนี้ผู้ที่จะสอบจะต้องได้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาในชั้นของตัวเองมาพอสมควรหรือมาบ้างแล้ว ที่นี้จะบอกทริปในวิชาที่จะสอบ ดังนี้

วิชากระทู้ธรรม เป็นวิชาที่เราจะเอาคะแนนจากวิชานี้ได้มากที่สุด แนะนำให้ท่องสุภาษิตให้ได้แต่เนิ่นๆ ก่อนครับพร้อมที่มาของสุภาษิตด้วย เพราะผู้สอบส่วนใหญ่ก็หวังคะแนนเยอะๆ จากวิชากระทู้นี้ ฉะนั้นหากต้องการคะแนน 80-100 คะแนนขึ้นก็ทำได้ง่ายๆ มาก และย้ำเลยว่าจะต้องเชื่อมสุภาษิตครบ บอกที่มาได้ เขียนถูกหลักโครงสร้างและหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้ ผมได้อธิบายแรงๆ ไว้ในบทความชื่อtrick การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมให้ได้100 คะแนนเต็ม และเกี่ยวกับกระทู้ก็เขียนไว้เยอะแล้ว เมื่ออ่านแล้วต้องทำตามเวลาสอบ ถ้าหากเขียนตามใจว่าก็สอบตกเป็นว่าเล่นเช่นกัน

วิชาธรรม พุทธ วินัย* (ชั้นธรรมศึกษาตรี,โท,เอก) เมื่อเรียนเนื้อหามาบ้างแล้วถือว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการเก็งข้อธรรมหรือเนื้อที่ออกสอบบ่อย

เพราะว่าบ้างข้อธรรมหรือเนื้อหาสนามหลวงออกสอบทุกปี และบ้างข้อธรรมหรือเนื้อหาสนามหลวงไม่ออกสอบเลยครับ ลองหัดสังเกตดู หากไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนแนะนำให้ดูเก็งข้อสอบแต่ละวิชาที่ผมเขียนไว้ก็ได้ แล้วติกข้อธรรมหรือเนื้อหาที่สนามหลวงออก นำไปเทียบกับเก็งข้อสอบปีอื่นๆ คุณก็จะรู้เอง

และวิชาธรรม พุทธ วินัย แนะนำให้อ่านเก็งข้อสอบในบทความที่เขียนไว้วันละรอบก็พอ ยิ่งอ่านมากผ่านตาบ่อยก็ยิ่งจำได้มาก เป็นผลดีเมื่อเวลาสอบสนามหลวงจริงแน่นอนครับ

4. ติวเข้มเตรียมสอบสนามหลวง
ติวเข้มเตรียมสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับเทคนิคการวางแผนสอบธรรมสนามหลวง ของธรรมศึกษาตรี โท เอก เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จคือสอบผ่านธรรมสนามหลวง

การติวเข้มเตรียมสอบสนามหลวง ถ้าเป็นในโรงเรียนทั่วไปที่เรียนธรรมศึกษาอยู่แล้ว ก็จะมีการฝึกทำข้อสอบทุกๆ วิชา โดยเฉพาะวิชากระทู้นักเรียนต้องเขียนเป็น เขียนได้ แต่งให้ถูกตามหลักเกณฑ์การเขียนกระทู้และถูกหลักโครงสร้างกระทู้ธรรม ที่สำคัญนักเรียนต้องท่องสุภาษิตพร้อมที่ของสุภาษิตนั้นให้ได้เสียก่อน

กรณีที่เป็นฆราวาสทั่วท่านสามารถติวเข้มได้ด้วยตนเองเลย เฉพาะในวิชากระทู้ธรรมลองหัดแต่งหัดบรรยายเมื่อทำเสร็จก็นำมาเทียบเคียงกับตัวอย่างหรือหลักโครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมที่ผมได้เขียนไว้ หากถูกต้องตรงกันและมีครบทุกจุดสำคัญก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ

ขั้นตอนต่อไปก็เพียงแต่อ่านเก็งข้อสอบในแต่ละวิชาเรื่อยๆ วันละรอบก็ได้ และบทความอื่นๆ ที่เป็นทริปเป็นเทคนิคอ่านเสริมความเข้าใจด้วยนะครับ

อธิบายมาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่า อีกอย่างผู้เขียนก็อธิบายไม่ค่อยเก่ง ก็หวังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนธรรมศึกษาทุกคนทุกท่านครับ

สุดท้ายก็อยากจะบอกว่ายังจะเป็นตัวช่วยกันต่อไปเรื่อยๆ แล้วกันครับ หากยังไม่ดีพอก็จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และจะ Update ให้ทันต่อการเปลี่ยนในอนาคตต่อไป^^
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.