กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

บทความนี้จะขอกล่าวถึงจุดสำคัญในโครงสร้างกระทู้ธรรมที่ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกคนจะต้องเขียนขณะทำวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เพื่อให้ครบองค์ประกอบการเขียนกระทู้ธรรมและทำให้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมมีความสมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งหากผู้เรียนผู้สอบลืมเขียนขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งในจุดสำคัญเหล่านี้ การแต่งกระทู้ของท่านก็จะไม่สมบูรณ์และส่งผลต่อคะแนนสอบของวิชานี้แน่นอน

จุดแรก “คำนำ หรือคำเกริ่นนำ”
<h1>โครงสร้างกระทู้ธรรม, คำเกริ่นนำกระทู้</h1>
จุดนี้ก่อนที่จะเริ่มอธิบายสุภาษิตบทตั้งหรือโจทย์ข้อสอบกระทู้ที่ทางสนามหลวงกำหนดให้ จะต้องเขียนคำนำหรือคำเกริ่นนำก่อนทุกครั้งอย่าพลาดเด็ดขาด

จุดที่สอง “ที่มาของสุภาษิตเชื่อม”
<h2>กระทู้ธรรม,ที่มาของสุภาษิตเชื่อม</h2>
จุดนี้เมื่อเขียนอธิบายสุภาษิตบทตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้องเขียนคำว่า สมดังสุภาษิตที่มาใน.......ว่า
ตัวอย่างเช่น สมดังสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
ต้องปิดท้ายด้วยคำว่า ว่า ทุกครั้งก่อนที่จะเขียนสุภาษิตเชื่อมต่อไป

จุดที่สาม “เขียนสุภาษิตเชื่อมและคำแปล”
<h3>เขียนกระทู้ธรรม, สุภาษิตเชื่อมและคำแปล</h3>
จุดนี้คือหลังจากที่เขียนอ้างที่มาสุภาษิตเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เขียนสุภาษิตเชื่อมและคำแปลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะอักษรที่เป็นภาษาบาลีจะต้องใส่จุดพินทุและนิคหิตให้ถูกต้องตรงอักขระชัดเจน

จุดที่สี่ “ประโยคต่อท้ายสรุป”
<h4>แต่งกระทู้ธรรม, โครงสร้างแต่งกระทู้ธรรม</h4>
จุดนี้หลังจากที่เขียนสรุปเนื้อหาเรียบร้อยแล้วจะต้องเขียนประโยคนี้ต่อท้ายสรุปอีกที่ คือก่อนที่จะนำสุภาษิตบทตั้งมาปิดผู้เขียนจะต้องเขียนประโยคนี้ต่อจากที่ท่านสรุปก่อนทุกครั้ง 
คือประโยคว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้นว่า

จุดที่ห้า “ประโยคจบการเขียนกระทู้ธรรม”
<h5>การเรียงความเขียนกระทู้ธรรม</h5>
จุดนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่ผู้เขียนเองจะต้องเขียนปิดท้ายทุกครั้ง คือเขียนหลังจากที่นำสุภาษิตบทตั้งและคำแปลมาเขียนอ้างปิดท้ายแล้วนั้น 
โดยให้เขียนคำว่า มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้

ปกติเวลาเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมผู้เขียนต้องเขียนอยู่แล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างรวมการเขียนกระทู้ธรรมทั้งหมด เป็นส่วนที่ทำให้รูปแบบวิชากระทู้ธรรมมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด ในโครงสร้างกระทู้ ซึ่งหากลืมเขียนจุดใดจุดหนึ่ง นอกจากทำให้การเขียนวิชานี้ไม่ครบองค์ประกอบตามโครงสร้างกระทู้แล้ว ยังส่งผลต่อคะแนนการเขียนกระทู้อย่างแน่นอน และไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเนอะ

สุดท้ายขอย้ำครับว่า จะต้องเขียน (ห้ามปราณี)

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.