กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ต่อจากเก็งข้อสอบพุทธประวัติในปีต่างๆ ที่นำเสนอไปแล้ว ในบทความนี้เป็นการรวบรวมปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันของปัญหาพร้อมคำตอบจากพ.ศ.2551-2555 บางข้อมีการออกสอบซ้ำกัน (ออกสอบบ่อย)นั้นแสดงว่าสนามหลวงให้ความสำคัญ
<h1>เก็งข้อสอบพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>

  เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ สนามหลวงออกสอบบ่อย อ่านสอบได้ทุกปี


  1. พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องของใคร?
  ตอบ พระพุทธเจ้า
  2. ข้อใดไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ?
  ตอบ จัณฑาล
  3. พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษย์โลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน?
  ตอบ ดุสิต
  4. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นต้นศากยวงศ์?
  ตอบ พระเจ้าโอกกากราช
  5. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน?
  ตอบ ลุมพินีวัน
  6. คำว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร?
  ตอบ ผู้มีความต้องการสำเร็จ
  7. เมื่อพระมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ?
  ตอบ พระนางปชาบดี
  8. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร?
  ตอบ พิธีแรกนาขวัญ
  9. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิฐานเพศบรรชิต ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด?
  ตอบ แม่น้ำอโนมา
  10. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด?
  ตอบ อุรุเวลาเสนานิคม
  11. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด?
  ตอบ เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
  12. ทางสายกลาง คืออะไร?
  ตอบ มรรค ๘
  13. ข้อปฏิบัติ เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้?
  ตอบ มัชฌิมาปฏิปทา
  14. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า?
  ตอบ ๓ เหล่า
  15. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร?
  ตอบ บิดาของพระยสะ
  16. วันจตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร?
  ตอบ โอวาทปาฏิโมกข์
  17. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด?
  ตอบ ปาวาลเจดีย์
  18. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย (พรรษาที่ ๔๕) ณ ที่ไหน?
  ตอบ เวฬุวคาม
  19. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร?
  ตอบ ความไม่ประมาท
  20. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงมอบหมายใครเป็นศาสดาแทน?
  ตอบ พระธรรมวินัย
  21. พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร?
  ตอบ สิงคาลมานพ
  22. ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย แก่พระพุทธเจ้า?
  ตอบ นายจุนทะ
  23. ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า?
  ตอบ พระสุภัททะ
  24. คำว่า สัมมาสัมโพธิญาณ หมายความว่าอย่างไร?
  ตอบ ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
  25. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท ๓ ข้อ?
  ตอบ พระมหากัสสปะ
  26. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน?
  ตอบ อิสิปตนมฤคทายวัน
  27. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวก ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์?
  ตอบ ๖๐ องค์
  28. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร?
  ตอบ พระมหาโมคคัลลานะ
  29. ใครทำปุพเพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา?
  ตอบ พระเจ้าพิมพิสาร
  30. ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมใด?
  ตอบ อาทิตตปริยายสูตร
  31. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคในเรื่องใด?
  ตอบ ความง่วง
  32. วัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร?
  ตอบ เวฬุวัน
  33. พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้ลงพรมทัณฑ์แก่ใคร?
  ตอบ พระฉันนะ
  34. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด?
  ตอบ ปาวาลเจดีย์
  35. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?
  ตอบ อริยสัจจะ
  36. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด?
  ตอบ อนัตตลักขณสูตร
  37. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ?
  ตอบ โทณพราหมณ์
  38. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน?
  ตอบ เมืองกุสินารา
  39. สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด?
  ตอบ เนปาล
  40. หลังจากสังคายนาครั้งใด พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป?
  ตอบ ครั้งที่ ๓ (ศาสนสถาน)
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.