กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สอบนักธรรมและธรรมศึกษาต้องกดLike,Like</h1>

อยากสอบผ่านต้องกดไลค์

บทความนี้เป็นการแนะนำทริคตัวช่วยดีๆ ให้ผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนของตนเองให้เกิดประโยชน์และนำพาให้ประสบความสำเร็จในการสอบธรรมสนามหลวง ด้วยวิธีง่ายๆ แค่ต้องกด like เท่านั้นเอง

ต้องบอกก่อนว่าการกด like ในที่นี้ ไม่ได้ให้กด like เหมือนใน Facebook และที่อื่นๆ นะ เพราะการกดแบบนั้นยังไงก็สอบไม่ผ่านนักธรรมและธรรมศึกษาแน่น ดังนั้นวิธีกด like ให้สอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษา นั้นมีวิธีกดดังนี้

๑. กด L = Love  หมายถึง มีความรัก, ความพอใจ
ความรัก ความพอใจถือเป็นหัวใจอันดับที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เพราะการเรียนหรือศึกษาอะไรก็ตาม แม้กระทั้งจะประกอบกิจการการงานอะไรสักอย่าง ผู้ที่ทำจะต้องมีความรักความพอใจมาก่อนเสมอถึงจะทำเรื่องนั้นได้ดีและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการเรียนนักธรรมแลธรรมศึกษาหากผู้เรียนเองไม่มีความรักความพอใจในส่วนนี้เลย ก็เกิดความไม่อยากได้ เมื่อไม่อยากได้ก็ไม่ตั้งใจศึกษา ความรู้ก็ไม่เกิดขึ้น เรียนและสอบก็ไม่สำเร็จผล.

๒. กด I Intelligent  หมายถึง รู้จักคิด, ฉลาด
รู้จักคิด หมายถึง ผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาในขณะที่เรียนเนื้อหาจะต้องรู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลในเนื้อหาก็ดี ในข้อธรรมก็ดีและตีความหมายให้ออกให้เกิดความเข้าแจ่มแจ้งชัดเจน พูดง่ายๆ ก็คือมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ตนเองเรียนนั่นเอง และหากไม่เข้าในใจเนื้อหาหรือข้อธรรมะ ก็ควรจะถามครูอาจารย์ที่ท่านสอนอย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป

ฉลาด หมายถึง ฉลาดในการจดการจำ อันไหนควรจำให้ขึ้นใจ อันไหนควรอ่านให้เข้าใจ และต้องฉลาดรู้ว่าเนื้อหาตรงไหน ข้อธรรมะตรงไหน สนามหลวงออกสอบ หรือไม่ออกสอบ

๓. กด K = Knowledge  หมายถึง ความรู้, ภูมิ
ความรู้เกิดจากการได้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ เมื่อเข้าสอบธรรมสนามหลวงก็ทำข้อสอบได้สบายหายห่วง ไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลย แล้วจะเอาอะไรไปเขียนไปสอบหากไม่มีต้นทุนคือความรู้มาก่อน

๔. กด E = Emotion  หมายถึง อารมณ์
อารมณ์เป็นเรื่องศาตร์และศิลป์มากพอสมควรในการเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา รวมถึงการสอบธรรมสนามหลวง

ที่ว่าเป็นศาตร์ เพราะนักธรรมก็ดีธรรมศึกษาก็ดีเป็นวิชาที่มีหลักการ มีทฤษฎี มีวิธีการแบบแผนชัดเจน การใช้เทคนิคตอบปัญหา การแสดงภูมิความรู้ของตนเอง

ที่ว่าเป็นศิลป์ เพราะว่าเป็นวิชาที่มีความงามในการใช้ภาษา เป็นความงามที่แสดงออกให้เห็นได้ เช่น ลายเมือ ความสะอาด การจัดย่อหน้าหรือวรรคตอน การใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง ร่วมถึงการเขียนและวางรูปแบบโครงสร้างในวิชากระทู้ธรรมด้วย

อนึ่ง การจะสอบผ่านธรรมสนามหลวง ผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ และความรู้ในด้านการใช้ภาษาพอสมควร เรียนรู้หลักการวิธีการให้เข้าชัดเจน ตลอดจนมีประสบการณ์ผ่านการฝึกหัดมาอย่างดีและมีภูมิถึง มีเทคนิค มีทริคการเขียนการตอบปัญหาธรรมสนามหลวงด้วย

สุดท้ายหากผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาได้ผ่านกระบวนการที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณได้กด like ไปเรียบร้อยแล้ว และกด like แบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้คุณสอบผ่านธรรมสนามหลวงนะครับ

ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.