กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>หนังสือหลักสูตรเรียนธรรมศึกษา</h1>


ธรรมศึกษาชั้นตรี

 ๑.   วิชา กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑  
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
          
 ๒.   วิชา ธรรม
หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)

 ๓.   วิชา พุทธ
พุทธประวัติเล่ม ๑ - ๒ - ๓
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)

 ๔.   วิชา วินัย                               
เบญจศิล - เบญจธรรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(เจริญ ญาณวรเถร)

ผู้เรียนธรรมศึกษาใหม่ จะต้องเรียนในระดับชั้นตรีก่อนธรรมศึกษาชั้นโท

 ๑.   วิชา กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ เฉพาะบางหมวด
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)
          
 ๒.   วิชา ธรรม
ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ เฉพาะบางหัวข้อธรรม
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตร)

 ๓.   วิชา พุทธ
อนุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค์
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตร)
ศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา

 ๔.   วิชา วินัย
อุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)
(เป็นวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามา ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖)

ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชั้นโท ต้องสอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรีมาแล้วเท่านั้น

  

ธรรมศึกษาชั้นเอก

 ๑.   วิชา กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ เฉพาะบางหมวด
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่
          
 ๒.   วิชา ธรรม
หนังสือธรรมวิจารณ์ เฉพาะบางหัวข้อธรรม
(ดูเพิ่มเติมในขอบข่ายหลักสูตรใหม่)

 ๓.   วิชา พุทธ
พุทธประวัติ เล่ม ๑ - ๒ - ๓
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ
ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 ๔.   วิชา วินัย
กรรมบถ ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)
(เป็นวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามา ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๖)

ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชั้นเอก ต้องสอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นโทมาแล้วเท่านั้น


เครติด / กองธรรม
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.