กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บุญพิธี,ศาสนพิธีชั้นโท,พิธีบำเพ็ญบุญ</h1>
๒. หมวดบุญพิธี ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญบุญ
พิธีบำเพ็ญบุญ เรียกว่า “บุญพิธี” โดยหลักใหญ่ทั่วไปมี ๒ ประการ คือ ๑. ทำบุญงานมงคล ๒. ทำบุญงานอวมงคล ซึ่งงานทำบุญนั้นๆ จะสำเร็จเป็นบุญพิธีอย่างแท้จริง ย่อมสำคัญอยู่ที่พิธีสงฆ์ถ้าฝ่ายสงฆ์ผู้ประกอบพิธีปฏิบัติไม่ถูกหลักหรือขาดเหตุผลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ว อาจเป็นเหตุให้บุญพิธีทั่งหลายคลายความศักดิ์สิทธิ์ หรือผิดวัตถุประสงค์ของฝ่ายเจ้าภาพได้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
วันเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดึงสพิภพตลอด ๓ เดือน และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกนั้นมาตลอด ๓ เดือน พอออกพรรษาแล้ว ก็เสด็จกลับมายังบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร ซึ่งอยู่เหนือ กรุงสาวัตถี วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า "วันเทโวโรหณะ" ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันนั้น วันเทโวโรหณะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก

เพราะท่านกล่าวว่า มนุษย์และเทวดา กับบรรดาสัตว์นรกทั่วไปต่างมองเห็นกายของกันและกันปรากฏทั่วชัด ในวันนั้น หยุดการทำโทษในนรกชั่วคราว จึงเป็นวันสงบร่มเย็นของโลกทั้ง ๓ พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จึงมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าและพิธีตักบาตรเทโวโรหณะตราบเท่าทุกวันนี้

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
การเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์พึงปฏิบัติเฉพาะในงานมงคลต่างๆ ที่ท่านโบราณจารย์ได้กำหนดไว้โดยสมควรแก่พิธีนั้นๆ การสาธยายมนต์ของพระสงฆ์ในพิธีทำบุญ ถ้าเป็นงานมงคลนิยมเรียกว่า “เจริญพระพุทธมนต์” ถ้าเป็นงานอวมงคลนิยมเรียกว่า “สวดพระพุทธมนต์” แต่เมื่อพูดอย่างภาษาชาวบ้านทั่วไป ก็พูดกันเข้าใจง่ายๆ ว่า “สวดมนต์” ทั้งในงานมงคลและอวมงคล

ลักษณะบทพระพุทธมนต์ ที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ ซึ่งมีนิยมเป็นระเบียบแบบแผนต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไป ดังนี้
 • ๑. เจ็ดตำนาน
 • ๒. สิบสองตำนาน
 • ๓. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • ๔. มหาสมัยสูตร
 • ๕. โพชฌงคสูตร
 • ๖. ศิริมานนทสูตร
 • ๗. มหาสติปัฏฐานสูตร
 • ๘. ชยมงคลคาถา
 • ๙. คาถาจุดเทียนชัย และคาถาดับเทียนชัย

บทพระพุทธมนต์สำหรับใช้ในงานมงคลทั้งหมดนี้ บางบทนิยมและระเบียบเป็นปลีกย่อยลงไปอีกเฉพาะงาน

๓. สวดพระพุทธมนต์
การสวดพระพุทธมนต์ ก็คือการสวดมนต์ของพระสงฆ์ในงาน อวมงคล ระเบียบพิธีฝ่ายเจ้าภาพพึงจัดเหมือนกับงานทำบุญทั่วไปต่างแต่ว่าถ้าเป็นงานทำบุญหน้าศพ ซึ่งมีศพตั้งอยู่ในบริเวณพิธีไม่ต้องวางสายสิญจน์ และไม่ต้องตั้งขันน้ำมนต์ ถ้าปรารภศพ แต่ไม่มีศพ ตั้งอยู่ในบริเวณพิธี จะวงสายสิญจน์โดยถือเป็นการทำบุญบ้านไปในตัวด้วยก็ได้ แม้ขันน้ำมนต์จะตั้งด้วยก็ได้

๔. พิธีสวดพระอภิธรรม
พิธีสวดพระอภิธรรม เป็นงานทำบุญเกี่ยวเนื่องด้วยศพ นับตั้งแต่มีมรณกรรมเกิดขึ้นจึงวันปลงศพด้วยวิธีฌาปนกิจ นิยมจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมประกอบงานทำบุญศพนั้นด้วย พิธีสวดพระอภิธรรม มี ๒ อย่าง คือ
 • ๑. สวดประจำยามหน้าศพ นิยมจัดให้มีขึ้นในสถานที่ตั้งศพ ตั้งแต่วันถึงมรณกรรมของศพนั้น เป็นพิธีกลางคืน การสวดพระอภิธรรมหน้าศพนี้ บางแห่งนิยมจัดพระมาสวดเป็นสำรับ สำรับละยาม สวดตลอดรุ่ง ๔ ยาม ก็นิมนต์พระ ๔ สำรับ สวดติดต่อกันดังนี้ก็มี บางแห่งสวดในยามต้น คือ เพียง ๔ ทุ่ม หรือ ๒๒ นาฬิกา อย่างมากไม่เกิน ๒ ยาม คือเที่ยงคืนฉะนั้น การสวดพระอภิธรรมหน้าศพกรณีดังกล่าว จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “สวดอภิธรรมประจำยาม
 • ๒. สวกหน้าศพไฟในขณะฌาปนกิจ ขณะฌาปนกิจการจัดสถานที่อย่างเดียวกันกับการจัดสวดหน้าศพ แต่ต่างไปจัดในบริเวณฌาปนสถานส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อใกล้ถึงเวลาฌาปนกิจ ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวด ๔ รูป พอจุดไฟ พระสงฆ์เริ่มสวดพระอภิธรรม

๕. พิธีสวดมาติกา
การสวดมาติกา คือ การสวดบทมาติกาของพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือที่เรียกว่า “สัตตัปปกรณาภิธรรม” ซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุดเป็นประเพณีนิยมจัดให้พระสงฆ์สวดในงานทำบุญหน้าศพอย่างหนึ่งเรียกเป็นทางการในงานหลวงว่า “สดับปกรณ์” แต่ราษฎรสามัญทั่วไปเรียกว่า “สวดมาติกา

๖. พิธีสวดแจง
ในงานฌาปนกิจศพ นิยมจัดให้มีเทศน์สังคิติกถาหรือที่เรียกสามัญว่า “เทศน์แจง” จะเทศน์ธรรมาสน์เดียว หรือเทศน์ ๓ ธรรมมาสน์ โดยปุจฉาวิสัชนา ก็แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าภาพ ซึ่งเลียนแบบมาจากสังคายนาครั้งที่ ๑ กับทั้งเป็นอุบายประชุมสงฆ์เพื่อให้งานปลงศพนั้นๆ คึกคักเป็นพิเศษ

ที่เรียกว่า สวดแจง หรือเทศน์แจงนี้คงหมายถึง การแสดงธรรมแจกแจงวัตถุและหัวข้อในพระไตรปิฎกออกให้ที่ประชุมได้ทราบ และสวดหัวข้อที่ตกลงแจกแจงรายละเอียดนั้นๆ

๗. พิธีสวดถวายพรพระ
ในงานทำบุญเลี้ยงพระต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หรือสวดพระพุทธมนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานจัดทำสำเร็จในวันเดียว หรือสองวันคือมีสวดมนต์เย็นก่อนหนึ่งวัน แล้วรุ่งขึ้นจึงมีงานเลี้ยงพระก็ตาม ก่อนถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในพิธี นิยมสวดถวายพรพระเป็นพิธีสงฆ์นำด้วย ถ้าเป็นงานวันเดียว การสวดถวายพรพระนั้น ให้ต่อท้ายพิธีสวดมนต์ สำหรับพิธีสวดถวายพระพระมี ๒ ประเภท คือ
 • ๑. การสวดถวายพรพระกรณีสามัญ ใช้ในงานทำบุญทั่วไปทั้งงานมงคลและอวมงคล เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ทั้งผ่ายเจ้าภาพและฝ่ายพระภิกษุสงฆ์พึงดำเนินพิธี
 • ๒. สวดถวายพรพระกรณีพิเศษ ใช้สวดในวานพระราชพิธีที่ประกอบด้วยพระฤกษ์ เกศากันต์ และพระฤกษ์สรงในพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นต้น

๘. พิธีอนุโมทนากรณีต่างๆ
การอนุโมทนานั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เมื่อพระสงฆ์รับปัจจัยไทยธรรม ภัตตาหาร หรือสิ่งของที่ได้รับการถวายจากคฤหัสถ์แล้วต้องทำพิธีอนุโมทนาของทายิกาด้วย ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติ ๒ อย่าง คือ
 • ๑. สามัญอนุโมทนา การอนุโมท นาที่นิยมใช้งานทั่วไป
 • ๒. วิเสสอนุโมทนา การอนุโมทนาเป็นพิเศษเฉพาะกาล

๙. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
จัดให้มีพระธรรมเทศนา ตามโอกาสอันควรนับเป็นบุญพิธีนิยมสำคัญประการหนึ่ง ส่วนมากนิยมผนวกเข้ากับการทำบุญงานต่างๆ ทั้งทำบุญงานมงคลและอวมงคล เช่น งานฉลองอายุ ฉลองพระบวชใหม่และฉลองวัตถุต่างๆ ที่สร้างหรือก่อขึ้นเพื่ออุทิศเป็นบุญกุศลถาวร ตลอดถึงงานศพ งานทำบุญอัฐิ เป็นต้น

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.