กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ข้อสอบนักธรรม,ข้อสอบธรรมศึกษา,ข้อสอบธรรมสนามหลวง

โครงสร้างและการเขียนกระทู้ธรรม
อัพเดท วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗


Download
ตัวอย่างโครงสร้างและการเขียนกระทู้ธรรม
(ใช้สำหรับเตรียมสอบธรรมสนามหลวง)

ใน
ธ.ศ. ตรี
ธ.ศ. โท
ธ.ศ. เอก
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

โครงสร้าง


แก้ไขลิงค์ข้อสอบ โหลดไม่เด้งแล้วครับ
อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๘


ข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี

พ.ศ

ข้อสอบ
ธรรมศึกษาตรี
นักธรรมตรี
ชั้น
2558
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2557
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2556
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2555
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2554
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2553
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2552
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2551
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2550
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2549
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2548
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2547
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2546
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2545
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2544
ปัญหา-เฉลย
ตรี
2543
ปัญหา-เฉลย
ตรี
ข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท

พ.ศ

ข้อสอบ
ธรรมศึกษาโท
นักธรรมโท
ชั้น
2558
ปัญหา-เฉลย
โท
2557
ปัญหา-เฉลย
โท
2556
ปัญหา-เฉลย
โท
2555
ปัญหา-เฉลย
โท
2554
ปัญหา-เฉลย
โท
2553
ปัญหา-เฉลย
โท
2552
ปัญหา-เฉลย
โท
2551
ปัญหา-เฉลย
โท
2550
ปัญหา-เฉลย
โท
2549
ปัญหา-เฉลย
โท
2548
ปัญหา-เฉลย
โท
2547
ปัญหา-เฉลย
โท
2546
ปัญหา-เฉลย
โท
2545
ปัญหา-เฉลย
โท
2544
ปัญหา-เฉลย
โท
2543
ปัญหา-เฉลย
โท
ข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นเอก

พ.ศ

ข้อสอบ
ธรรมศึกษาเอก
นักธรรมเอก
ชั้น
2558
ปัญหา-เฉลย
เอก
2557
ปัญหา-เฉลย
เอก
2556
ปัญหา-เฉลย
เอก
2555
ปัญหา-เฉลย
เอก
2554
ปัญหา-เฉลย
เอก
2553
ปัญหา-เฉลย
เอก
2552
ปัญหา-เฉลย
เอก
2551
ปัญหา-เฉลย
เอก
2550
ปัญหา-เฉลย
เอก
2549
ปัญหา-เฉลย
เอก
2548
ปัญหา-เฉลย
เอก
2547
ปัญหา-เฉลย
เอก
2546
ปัญหา-เฉลย
เอก
2545
ปัญหา-เฉลย
เอก
2544
ปัญหา-เฉลย
เอก
2543
ปัญหา-เฉลย
เอกลิงค์มีปัญหา-ไม่เด้ง ช่วยแจ้งแอดมินด้วย
อัพเดทแล้ว วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
……………………………………….

ประโยชน์ของการอ่านข้อสอบเก่า เป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากในการเก็งข้อสอบธรรมสนามหลวง หรือเตรียมตัวก่อนสอบ 
ดังนั้นผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาก็ไม่ควรพลาดวิธีนี้ซึ่งเป็นตัวช่วยแรงๆ อีกทางหนึ่งครับ

ข้อสอบธรรมสนามหลวง,ข้อสอบสนามหลวง,ข้อสอบนักธรรม,ข้อสอบธรรมศึกษา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.