กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>คำถามปัญหาข้อสอบสนามหลวง,นักธรรม</h1>
รู้เท่าทันคำถามปัญหาข้อสอบนักธรรม
ในบทความนี้จะเขียนถึงการตั้งคำถามปัญหาข้อสอบ นักธรรมตรี โท เอก เพื่อให้ท่านที่เรียนนักธรรมอยู่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเตรียมตัวสอบนักธรรมสนามหลวง

"ตามระเบียบการออกข้อสอบนักธรรมนั้น จะเป็นการรวบรวมจากข้อสอบของคณะกรรมหลายรูป และมีกรรมการตรวจพิเศษคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งถึงจะได้ข้อสอบจริงๆ ออกมา" ประมาณนั้น

ที่นี้การตั้งคำถามข้อสอบ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะออกเรื่องไหน ข้อไหน ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร? แต่ผู้เรียนก็สามารถที่จะรู้เท่าทันการตั้งคำถามปัญหาข้อสอบได้ เพราะไม่ว่าข้อสอบปีนั้นๆ จะออกเรื่องอะไร ข้อไหน ตรงไหนก็ตาม เขาก็จะตั้งคำถามปัญหาอยู่ด้วยกัน ๓ ลักษณะ นี้เท่านั้น คือ

๑. ถามความจำ
ต้องตอบให้ตรงตามแบบ  และอาจเหมือนกันได้หมดทุกคน
หมายความว่า เวลาเขียนตอบปัญหาจะต้องตอบให้ตรงตามแบบ คือตามแบบที่มีไว้ในหนังสือ และตรงนี้คำตอบของเราและของรูปอื่นก็อาจเหมือนกันได้ทุกคน

๒. ถามความเข้าใจ
ในทางที่ถูกมีได้อย่างเดียว  แต่โวหารอาจต่างกัน
หมายความว่า เวลาเขียนตอบปัญหาจะต้องให้ถูก เพราะในทางที่ถูกมีอย่างเดียว แต่โวหารอาจต่างกัน คือเวลาเขียนอธิบายของเราจะตรงคนอื่นไม่ได้ ถ้าตรงคนอื่นก็แสดงว่าลอกกันมา ดังนั้นควรจะเขียนตามความเข้าใจของผู้เขียนเอง

๓. ถามความคิด
ถ้าถามความคิด เหตุผลย่อมมีได้คนละอย่าง ตามความคิดของแต่ละคน
เวลาเขียนตอบปัญหาก็จะต้องอธิบายไปตามเหตุผลของรูป ตรงนี้เองที่ผู้เรียนจะได้แสดงภูมิความรู้ของตนเอง


ต่อไปเป็นการยกตัวอย่างคำถามที่เคยออกสอบธรรมสนามหลวงมาแล้ว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ปัญหาความความจำ ตัวอย่างเช่น
-ตรี รากเหง้าของอกุศลเรียกว่าอะไร? มีอะไรบ้าง?
-โท ปิฎก ๓ ได้แก่อะไรบ้าง? แต่ละปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร?
-เอก สติปัฏฐาน ๔ อันผู้ปฏิบัติธรรมอบรมให้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นอานิสงส์ ๕ ประการ อะไรบ้าง?

๒. ปัญหาถามความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น
-ตรี อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ข้อที่ว่า ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ นั้นคืออย่างไร?
-โท อาสวักขยญาณ รู้จักทำอาสวะให้สิ้น มีอธิบายอย่างไร?
-เอก ข้อความว่า ปลงภาระอันหนักเสียแล้ว ไม่ถือเอาภาระอันอื่น ดังนี้ มีอธิบายอย่างไร?

๓. ปัญหาถามความคิด ตัวอย่างเช่น
-ตรี อกุศลมูล ๓ อย่าง เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย จงอธิบาย?
-โท ปัญจขันธ์ ได้ชื่อว่าเป็นมาร เพราะเหตุไร?
-เอก ความเบื่อหน่ายต่อการศึกษาเล่าเรียน จัดเป็นนิพพิทาหรือไม เพราะเหตุใร?


แต่บางครั้งบางข้อก็มีถามคำถามหลายลักษณะในข้อเดียวกัน เช่น
ความจำ+ความความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น
ตรี มูลเหตุที่ทำให้คนทำความชั่ว เรียกว่าว่าอะไร? มีอะไรบ้าง? เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรปฏิบัติอย่างไร?
โท สังขตธรรม คืออะไร? มีลักษณะอย่างไร?
เอก สีมา คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

ความเข้าใจ+ความคิด ตัวอย่างเช่น
ตรี ปัญญาเห็นชอบอย่างไร จึงชื่อว่ามรรคในอริสัจ ๔? เพราะเหตุใด?
โท กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา ได้ชื่อว่า โอฆะ โยคะ และอาสวะ เพราะเหตุไร?
เอก บทอุทเทสว่า เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ ซึ่งแปลว่า สู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ พระศาสดาตรัสชวนให้มาดูโลกโดยมีพุทธประสงค์อย่างไร?


จากตัวอย่างข้างต้นดังกล่าว ได้นำตัวอย่างเฉพาะวิชาธรรมมาเท่านั้น และคงจะทำให้ผู้เรียนนักธรรมมองออกแล้วว่า การตั้งคำถามปัญหาข้อสอบนั้นจะเป็นในลักษณะเช่นนี้เสมอไปไม่มีอื่น

คำถาม รู้อย่างนี้แล้วจะนำไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร?
ที่นี้ เมื่อผู้เรียนนักธรรมกำลังเรียนวิชาใด เกี่ยวกับเรื่องอะไร หัวข้อธรรมอะไร ก็พอจะเดาออกว่า หากสนามหลวงจะตั้งคำถามปัญหาในเรื่องนี้หัวข้อธรรมนี้ ก็จะตั้งถามเช่นนี้และอยู่ในลักษณะ ๓ ลักษณะใหญ่ข้างต้นนี้เสมอไป

เพราะว่าแต่ละบท/เรื่อง แต่ละหัวข้อธรรม จุดที่สนามหลวงจะนำมาตั้งคำถามมีไม่กี่จุด บางปีเปลี่ยนแค่สำนวนการถามเท่านั้น แต่บางปีก็ยกปัญหาเดิมมาถามดื้อๆเลย ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็จะได้เตรียมความพร้อมได้ว่า ถ้าปัญหาออกถามความจำก็จะต้องตอบอย่างนี้ ถ้าปัญหาถามความเข้าใจเราก็จะต้องเขียนตอบอย่างนี้ และถ้าปัญหาถามความคิดเราก็จะต้องเขียนอธิบายอย่างนี้

นี้คือข้อดี ของการรู้เท่าทันคำถามปัญหาข้อสอบ หรือการออกปัญหาข้อสอบของสนามหลวง ไม่มีอะไรมาก มีแค่นี้
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.