กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>วิธีท่องจำสำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก</h1>
วิธี ”การท่องจำ”
ท่องจำ คือ การท่องจำเนื้อหาบ้าง ท่องจำหัวข้อธรรมบ้าง ท่องจำประเด็นสำคัญบ้าง ที่ผู้เรียนอ่านแล้วจำไม่ได้ก็เลยต้องท่องจำไว้

๑. ท่องจำเพื่ออะไร
เหตุผลที่ต้องท่องจำ เพื่อให้เกิดความจำได้ และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินกับเนื้อหา กับข้อความสำคัญๆ ให้เกิดความจำได้หมายรู้เมื่อเจอปัญหาข้อสอบถามมา

๒. ท่องจำมีประโยชน์อย่างไร
ผู้เรียนที่ท่องจำเนื้อหาบ้าง หัวข้อธรรมบ้าง ประเด็นสำคัญบ้าง จนจำได้ติดปาก ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากเวลาสอบธรรมสนามหลวง เพราะข้อสอบบ้างข้อถามความจำผู้เรียน ดังนั้นถ้าเจอข้อไหนถามเรื่องความจำว่าคืออะไร,มีเท่าไร, อะไรบ้าง ประมาณนี้ ก็สามรถจะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ทันที

๓. ควรจะท่องเมื่อไหร่ ตอนไหนดี
ปกติถ้าเป็นการเรียนนักธรรม (ภิกษุ,สามเณร) จะต้องได้เริ่มท่องตั้งแต่เริ่มเรียน ซึ่งบางแห่งบางสำนักก็ให้ท่องข้อธรรมหลังเลิกเรียนทุกวัน

ถ้าเป็นการเรียนธรรมศึกษา (นักเรียน,ฆราวาส) ปกติไม่นิยมให้นักเรียนท่องกัน แต่จะอธิบายเรื่องยากๆ หัวข้อธรรมยากๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจก็ใช้ได้แล้ว แต่ถ้าผู้เรียนจะท่องจำแบบนักธรรมก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะว่าเนื้อหาวิชาธรรม พุทธ วินัย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนบ้าน แต่หากผู้เรียนท่องจำได้ เวลาสอบธรรมสนามหลวงก็กลายเป็นตัวช่วยและเป็นประโยชน์มหาศาลเช่นกัน

๔. ควรจะท่องจำอะไร ตรงไหน
เพื่อให้ผู้เรียนธรรมศึกษาเข้าใจชัดเจนมากขึ้น จะขออธิบายเป็นจุดๆ ที่ควรจะท่องจำ ดังนี้

๔.๑ กรณีวิชากระทู้ธรรม
ผู้เรียนจะต้องท่องสุภาษิต คำแปล พร้อมที่มาสุภาษิต และควรท่องคำเกริ่นนำ (บัดนี้ จักได้..นำไปปฏิบัติสืบไป) ให้ได้ ตลอดจนท่องจำจุดสำคัญในโครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมให้ได้

๔.๑ กรณีวิชาธรรมวิภาค
ผู้เรียนควรท่องจำข้อธรรม เช่น หลักธรรมที่ปรากฏในนวโกวาท ยกตัวเช่น ท่องว่า
“ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง คือ
สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว”
และควรเลือกท่องจำเฉพาะหัวข้อธรรมที่จำไม่ได้ และอาจเลือกท่องจำเฉพาะหัวข้อธรรมที่ออกสอบ ให้ศึกษาจากสถิติหัวข้อธรรมที่ออกสอบธรรมสนามหลวง

๔.๓ กรณีวิชาพุทธ, อนุพุทธ, พุทธานุพุทธ
จุดที่ควรจะท่อง คือ ธรรมะหรือคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดง แสดงแก่ใคร,ที่ไหน,เมื่อไหร่,ตลอดจนสถานที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจุดไหนที่สำคัญๆ หากจำไม่ได้ก็ใช้วิธีท่องจำเอา

กรณีวิชาอนุพุทธประวัติ เกี่ยวข้องกับสาวกหรือพระอรหันต์ ตรงที่ควรจำ คือ ภูมิหลังแต่ละองค์, วิธีออกบวช, ธรรมะที่ท่านกล่าว, เอตทัคคะ ความเป็นเลิศของท่าน เป็นต้น

๔.๔ กรณีวิชาวินัย
ธรรมศึกษาชั้นตรี (เบญจศีลเบญจธรรม) ควรจำเรื่องศีล ๕ คุณธรรม ๕ ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีความมุ่งหมายอย่างไร และควรศึกษาให้เข้าใจเสียก่อน

ธรรมศึกษาชั้นโท (อุโบสถศีล) จะต้องจำให้ได้ว่า อุโบสถศีลมีอะไรบ้าง และมีวิธีปฏิบัติอย่างไร และทำความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละข้อ

ธรรมศึกษาชั้นเอก (กรรมบถ ๑๐) ควรจำให้ได้ว่ากรรมบถ ๑๐ อย่างมีอะไรบ้าง แต่ละข้อมีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายอย่าง

หมายเหตุ : ควรจะทำความเข้าใจในลักษณะแบบนี้ และหากจำไม่ได้ก็อาจจะต้องท่องจำ

๕. มีวิธีท่องจำอย่างไร
วิธีท่องจำแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เพราะสติปัญญาของแต่ละคน มีมากน้อยต่างกัน บ้างคนจำได้เร็ว บ้างคนจำได้ช้า บ้างคนจำได้มาก บ้างคนจำได้น้อย ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเทคนิคการท่องจำอย่างไร หรืออาจจะศึกษาจาก “๔ วิธีการท่องจำหลักธรรม” เพื่อนำไปใช้ให้ถูกกับจริตตัวผู้เรียนเอง

อนึ่ง การเรียนธรรมศึกษาผู้เรียนไม่จำเป็นต้องท่องจำก็ได้ หากเรียนแล้วอ่านแล้วเข้าใจดีและจำได้ แต่หากจำไม่ได้ก็ควรท่องจำ เพื่อเป็นตัวช่วยและเป็นประโยชน์ตัวต่อผู้เรียนในเวลาทำข้อสอบธรรมสนามหลวง

สุดท้าย อานิสงส์ที่ท่านเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีชัยทุกครั้งในการสอบธรรมสนามหลวง ด้วยเทอญ
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.