กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ปกิณกพิธี,พิธีเบ็ตเตล็ด,ศาสนพิธี</h1>
๔. หมวดปกิณกพิธี ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด
ในหมวดนี้ จะนำวิธีการบางอย่างที่จำต้องปฏิบัติเป็นพิธีเบ็ดเตล็ด ในการประกอบศาสนพิะดังกล่าวข้างต้น มาชี้แงให้เข้าใจอีก ๕ ประการคือ

๑. วิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
๒. วิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน
๓. วิธีจับด้ายสายสิญจน์
๔. วิธีบังสุกุลเป็น
๕. วิธีบอกศักราช
ซึ่งแต่ละประการ มีวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ จะได้แสดงโดยลำดับไป

๑. วิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยศึกษาแก่ นักเรียนไทย ชาวพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนขึ้นใช้เฉพาะในโรงเรียนที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทั่วไปโดยได้ปรับปรุงให้รัดกุมเหมาะสมแก่เวลาของนักเรียน ดังมีคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ฯลฯ

๒. พิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน
การไหว้ครู เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง ที่นิยมทำกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ และการจะเริ่มกิจการใดๆ ต้องไหว้ครูก่อนเสมอ การไหว้ครูของนักเรียนจึงนิยมทำในช่วงเปิดเทอมแรก ฯลฯ
(ลงเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน)

๓. ความหมายของด้านสายสิญจน์
สายสิญจน์ แปลว่า สายรดน้ำ ในปัจจุบันได้แก่ สายที่ทำด้วยด้ายดิบโดยวิธีจับเส้นด้ายในเข็ดสาวชักออกมาเป็นห่วงๆ ให้สัมพันธ์เป็นสายเดียวกันจากด้ายในเข็ดเส้นเดียวจับออกครั้งแรกเป็น ๓ เส้นม้วนเข้ากลุ่มไว้ ถ้าต้องการให้ได้สายใหญ่ก็จับอีกครั้งหนึ่ง จะกลายเป็น ๙ เส้น

สายเส้นในงานมงคลใช้สายสิญจน์ ๙ เส้น ไม่ใช้สายเส้น ๓ เส้น แต่โบราณได้จัดทำขึ้นด้วยวิธีเรียกว่า เสก คือ ร่ายมนต์เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ จึงเรียกว่า สายสิญจน์ แปลว่า สายเสก การจับได้สายสิญจน์ เบื้อต้นต้องประมาณด้ายดิบที่จะจับให้พอกับความต้องการใช้คนในการจับ ๒ คน เป็นผู้จับ ๑ คน คอยป้อนเส้นด้ายให้จับคนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ด้ายที่จะจับซึ่งเสกก่อนแล้วไม่ตกไปในที่ต่ำอันจะทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์

๔. วิธีบังสุกุลเป็น
การบังสุกุลเป็น หมายถึง บุญกิริยาที่เจ้าภาพประสงค์จะบริจาควัตถุเนื่องด้วยกายของตน โดยเฉพาะผ้าอุทิศสงฆ์ให้เป็นผ้าบังสุกุล ปรกตินิยมทำเมื่อป่วยหนักเป็นการกำหนดมรณานุสสติวิธีหนึ่ง โดยมากเมื่อญาติ จัดให้มีพิธีสงฆ์สวดต่อนามแล้วถ้าผู้ป่วยยังมีสติดีอยู่ และเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยตลอดมามักขอร้องให้สงฆ์ชักบังสุกุลเป็นตนเองด้วย แม้อุบาสกอุบาสิกาผู้ไม่ป่วยไข้ เมื่ออายุย่างเข้าวัยชรามักปรารภสังขารของตนอันใกล้มรณะ ประสงค์จะบำเพ็ญบุญกิริยาให้ทันตาเห็นด้วยตนเอง มักจัดให้อาราธนาพระสงฆ์มาชักบังสุกุลเป็นตนเองก็มี ฯลฯ

๕ วิธีบอกศักราช
การแสดงพระธรรมเทศนาในงานทำบุญทุกกรณี ยกเว้นที่แสดงตามกาลในวันธรรมสวนะมีนิยมให้ผู้แสดงธรรมบอกศักราช คือ บอก วัน เดือน ปี ที่ถึงเป็นปัจจุบันวันนั้น ก่อนเริ่มเทศน์ด้วย จุดมุ่งหมายเดิมก็เพื่อให้พุทธบริษัทได้ทราบปฏิทินว่า วันนั้นเป็นวันอะไร เดือนอะไร และปีอะไร เพราะในสมัยก่อน ปฏิทินรายวันไม่มีแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนี้ บางคนบางสมัยโน้น ไม่รู้กระทั่งอายุของตนเองเพราะไม่ทราบว่าตนเกิดเมื่อไร 

ฉะนั้น การฟังธรรมนอกจากให้ประโยชน์ได้รู้เรื่องธรรมปฏิบัติแล้วยังเป็นเหตุให้ทราบปฏิทินปัจจุบันสำหรับแสดงธรรมนั้นด้วยตกมาถึงสมัยนี้ปฏิทินมีแพร่หลายแล้ว คนส่วนมากทราบวัน เดือน ปี ปัจจุบันดี การบอกศักราชก่อนเทศน์เลยกลายเป็นธรรมเนียมไป ซึ่งต้องตัดออกเสียเลยก็ยังไม่มีเหตุผลสมควร จึงยังปฏิบัติกันสืบมา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.