กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>หลักปฏิบัติในการสอบกระทู้ธรรมสนามหลวง</h1>
หลักปฏิบัติในการสอบกระทู้ธรรมสนามหลวง
ผู้จะสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม จำเป็นจะต้องทราบหลักปฏิบัติในการแต่งเรียงความแก้กระทู้ก่อน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในการสอบสนามหลวง และท่านผู้สอบจะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้


ในชั้นธรรมศึกษาตรี ดังนี้
 • ๑. แต่งตามกระทู้ธรรมสุภาษิตที่กำหนดให้
 • ๒. อธิบายขยายเนื้อความกระทู้ธรรมสุภาษิตนั้นให้สมเหตุสมผล
 • ๓. อ้างสุภาษิตบทอื่นพร้อมทั้งอ้างที่มา มาอธิบายประกอบด้วย ๑ สุภาษิต
 • ๔. เชื่อมความระหว่างสุภาษิตที่นำมาเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งให้สนิทติดต่อสมเรื่องกันด้วยเหตุผล
 • ๕. ให้เขียนลงในกระดาษสอบตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

ในชั้นธรรมศึกษาโท ดังนี้
 • ๑. แต่งตามกระทู้ธรรมสุภาษิตที่กำหนดให้
 • ๒. อธิบายขยายเนื้อความกระทู้ธรรมสุภาษิตนั้นให้สมเหตุสมผล
 • ๓. อ้างสุภาษิตบทอื่นพร้อมทั้งอ้างที่มา มาอธิบายประกอบด้วย ๒ สุภาษิต
 • ๔. เชื่อมความระหว่างสุภาษิตที่นำมาเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งให้สนิทติดต่อสมเรื่องกันด้วยเหตุผล
 • ๕. ให้เขียนลงในกระดาษสอบตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

ในชั้นธรรมศึกษาเอก ดังนี้
 • ๑. แต่งตามกระทู้ธรรมสุภาษิตที่กำหนดให้
 • ๒. อธิบายขยายเนื้อความกระทู้ธรรมสุภาษิตนั้นให้สมเหตุสมผล
 • ๓. อ้างสุภาษิตบทอื่นพร้อมทั้งอ้างที่มา มาอธิบายประกอบด้วย ๓ สุภาษิต
 • ๔. เชื่อมความระหว่างสุภาษิตที่นำมาเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งให้สนิทติดต่อสมเรื่องกันด้วยเหตุผล
 • ๕. ให้เขียนลงในกระดาษสอบตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
เพื่อให้ผู้สอบเกิดความเข้าใจ และมองเห็นภาพมากขึ้น ในหลักปฏิบัติทั้ง ๕ ข้างต้นนั้น จึงอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

. แต่งตามกระทู้ธรรมสุภาษิตที่กำหนดให้
หมายถึงว่าให้ท่านอธิบายสุภาษิตที่สนามหลวงกำหนดเป็นโจทย์มาให้ (ภาษิตบทตั้ง) ..ไม่ใช่ว่าพอเห็นโจทย์สุภาษิตแล้วคิดว่ามันยากเลยตั้งโจทย์สุภาษิตบทตั้งขึ้นมาเองแล้วอธิบายแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด

. อธิบายขยายเนื้อความกระทู้ธรรมสุภาษิตนั้นให้สมเหตุสมผล
หมายถึงว่าการอธิบายเนื้อหาจะต้องมีสระที่สำคัญ มีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป มีตัวอย่างอ้างอิงให้เห็นภาพชัดเจน และให้มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับเรื่องที่ตนเองอธิบายอยู่นั้น ให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้อ่านผู้ฟังให้ได้รับคุณค่า ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง ไม่ใช่สุภาษิตเป็นเรื่องหนึ่ง ก็อธิบายไปอีกเรื่องหนึ่งแบบนี้ไม่ได้

. อ้างสุภาษิตบทอื่นพร้อมทั้งอ้างที่มา มาอธิบายประกอบด้วย
 • ธรรมศึกษาตรี กำหนดให้นำสุภาษิต ๑ ภาษิต พร้อมทั้งอ้างที่มา (มาในคัมภีร์อะไร) ของสุภาษิตนั้นด้วย
 • ธรรมศึกษาโท กำหนดให้นำสุภาษิต ๒ ภาษิต พร้อมทั้งอ้างที่มา (มาในคัมภีร์อะไร) ของสุภาษิตนั้นด้วย
 • ธรรมศึกษาเอก กำหนดให้นำสุภาษิต ๓ ภาษิต พร้อมทั้งอ้างที่มา (มาในคัมภีร์อะไร) ของสุภาษิตนั้นด้วย

. เชื่อมความระหว่างสุภาษิตที่นำมาเชื่อม กับสุภาษิตบทตั้งให้สนิทติดต่อสมเรื่องกันด้วยเหตุผล
หมายถึงว่าให้ท่านอธิบายเชื่อมความระหว่าสุภาษิตบทตั้งที่เป็นโจทย์ของสนามหลวง กับ สุภาษิตเชื่อมที่ท่านเตรียมมา ให้อธิบายเนื้อหาของสุภาษิตนั้นให้สนิทติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยเหตุ ด้วยผล ซึ้งทั้งสุภาษิตบทตั้งกับสุภาษิตเชื่อม เนื้อหาควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสัมพันธ์กันด้วยดี

หมายเหตุ : กรณีสุภาษิตเชื่อม ซึ่งท่านอาจจะท่องเตรียมไว้กันลืมด้วย (ผู้สอบธรรมศึกษาตรี ท่องไว้อย่างต่ำ ๒ บท ธรรมศึกษาโทท่องไว้ ๒ บท และธรรมศึกษาเอกควรท่องไว้สัก ๔ บท/ภาษิต) ยิ่งจำสุภาษิตได้เยอะ ก็ยิ่งมีตัวเลือกใช้เชื่อมกระทู้ได้ดีกว่า

ที่สำคัญควรเลือกสุภาษิตที่มีความหมายหรือมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ พูดเรื่องเดียวกกกัน หรือใกล้เคียงมากที่สุด ประโยชน์เพื่อการนำมาเชื่อมความอธิบายจะได้มีความสนิทติดต่อสมเรื่องกันด้วยเหตุด้วยผล

แต่ในกรณีที่สุภาษิตเชื่อมที่ท่องมา บังเอิญไม่มีสักสุภาษิตเลยที่เข้ากันหรือเชื่อมความกับสุภาษิตบทตั้งได้เลย ก็ให้เลือกสักสุภาษิตที่เตรียมไว้นั้นแหล่ะมาเชื่อมแล้วก็อธิบายดีๆ มีเหตุผลดีๆ นำข้อธรรมมากล่าวอ้าง พูดเชื่อมโยง มีเหตุมีผล ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกัน

. ให้เขียนลงในกระดาษสอบ ตั้งแต่ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
 • ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี สนามหลวงกำหนดให้เขียนลงใบกระดาษสอบตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
 • ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นโท สนามหลวงกำหนดให้เขียนลงใบกระดาษสอบตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป และกระทู้ที่จะนำมาเชื่อมนั้น ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ แต่ละข้อต้องไม่น้อยกว่า ๑ คาถา (๑ คาถา มี ๔ บาท) จะนำมาเพียง ๑ บาท ๒ บาทไม่ได้
 • ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอกให้นำคาถาเชื่อมอธิบาย ต้องไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ/สุภาษิต แต่ละข้อให้ครบคาถา (๔ บาท) จะนำมาเพียง ๑ บาท ๒ บาท ไม่ได้ และกำหนดให้เขียนตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

สุดท้าย : ผู้เขียนจะต้องมีความประณีต ละเอียดอ่อน มีสติอยู่ในเสมอ ต้องใช้ความรู้จากวิชาอื่นมาประกอบ ความสามารถและประสบการในเรื่องการใช้ภาษา สำนวน โวหารและรู้จักเลือกคำเหมาะสม มีความลึกซึ้งเด่นชัด เร้าใจผู้อ่าน เขียนศัพท์สมความ เขียนงาม อ่านง่าย

ที่สำคัญท่านผู้อ่านอย่าลืมศึกษาบทความอื่นๆ ประกอบความเข้าใจของท่านด้วย

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ครับ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.