กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>พุทธประวัติ,ชมพูทวีปและประชาชน</h1>

ปริจเฉทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน
ชมพูทวีป คือ ดินแดนเป็นแดนเกิดของพระพุทธศาสนาปัจจุบันได้แก่ดินแดนที่เป็นของประเทศ อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน และภูฐาน ตั้งอยู่ในทิศพายัพของประเทศไทย เหตุที่ได้ชื่ว่า ชมพูทวีป นั้นเป็นเพราะมีต้นไม้หว้ามาก

ประชาชนในชมพูทวีป มี ๒ พวก คือ
๑. มิลักขะ พวกเจ้าของถิ่นเดิม
. อริยกะ เป็นผู้อพยพมาใหม่โดยอพยพมาทางด้านภูเขาหิมาลัยแล้วอาศัยกลยุทธที่เหนือกว่ารุกไล่ชนชาติอริยกะเจ้าของถิ่มเดิมให้ถอยรนไปอยู่รอบนอกแล้วตั้งถิ่นฐานแทน

ชมพูทวีปแบ่งเป็น ๒ เขต คือ
๑. ประเทศร่วมในเรียกว่า “มัชฌิมชนบทหรือมัยธยมประเทศ” แปลว่า ส่วนกลางของประเทศ เป็นเขตที่อยู่ของชนชาติอริยกะ
๒. ประเทศร่วมนอกเรียกว่า “ปัจจันตชนบทหรือปัจจันตประเทศ” แปลว่าประเทศชายแดน เป็นเขตที่อยู่ของชนติมิลักขะ ชนชาติทั้งสองนี้แยกการปกครองออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่ขึ้นตรงต่อใคร โดยชนชาติอริยกะปกครองส่วนกลางของประเทศ ส่วนชนชาติมิลักขะปกครองชายแดนของประเทศ

มูลเหตุแห่งการแบ่งเช่นนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสันนิษฐานว่า พวกอริยะ คงเรียกชนบทที่ตนเข้าตั้ง และเป็นใจกลางแห่งการปกครองว่า มัชฌิมชนบท เรียกชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่ภายนอกเขตของตนว่าปัจจันตชนบท

ชมพูทวีปตามบาลีอุโบสถติกนิบาต อังคุตตรนิกาย มีชนบทใหญ่ๆ ๑๖ แคว้น คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสน อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ และในบาลีอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำอีก ๕ แคว้นคือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ อังคุตตราปะ รวมทั้งหมดเป็น ๒๑ แคว้นด้วยกัน
                                                                        
การปกครองอาณาจักร
ชมพูทวีปมีการปกครองแยกออกไปตามอาณาจักรของแคว้นต่างๆ มีพระเจ้าแผ่นดินดำรงพระยศเป็นมหาราชาบ้าง พระราชาบ้าง เป็นประธานาธิบดีบ้าง ปกครองโดยเผด็จการบ้าง โดยประชาธิปไตยบ้าง บางสมัยเป็นรัฐอิสระแต่บางสมัยเป็นเมืองขึ้นของแคว้นอื่น ขึ้นอยู่กับการยุทธวิธีที่เหนือกว่าของผู้ครองเมือง

คนในชมพูทวีป แบ่งเป็น ๔ พวก เรียกว่า วรรณะ  คือ
๑. กษัตริย์ พวกเจ้า มีธุระทางรักษาบ้านเมือง
๒. พราหมณ์ พวกเล่าเรียนมีธุระทางฝึกสอนและทำพิธี
๓. แพศย์ พวกพลเรือน มีธุระทางทำนา ค้าขาย
. ศูทร พวกคนงาน มีธุระรับจ้างทำการ ทำของ 
และยังมีคนนอกจาก ๔ พวกนี้อีก เรียกว่า จัณฑาล อันเกิดมาจากบิดาและมารดาที่ต่างวรรณะกัน เป็นที่ดูหมิ่นของคนมีชาติสกุลเป็นอย่างยิ่ง

การศึกษาของวรรณะ ๔
พวกกษัตริย์ ศึกษาในเรื่องยุทธวิธี
พวกพราหมณ์ ศึกษาในเรื่องศาสนา และวิทยาการต่างๆ
พวกแพศย์ ศึกษาเรื่องศิลปะ กสิกรรม และพาณิชการ
พวกศูทร ศึกษาเรื่องการงานที่จะพึงทำด้วยแรงกาย

ความเชื่อของชาวชมพูทวีป
.เกี่ยวกับความเกิดและความตาย บางพวกเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ บางพวกเชื่อว่าตายแล้วสูญ
.เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ บางพวกถือว่า สัตว์จะได้สุขหรือทุกข์ก็ได้เอง สุขทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัย บางพวกเห็นว่า สุขทุกข์มีเหตุปัจจัย

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเกิด ความตาย และสุขทุกข์
-พวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดอีก เข้าใจว่าประพฤติอย่างไรจะได้ไปเกิดในสวรรค์ และสุคติ ก็ประพฤติอย่างนั้น
-พวกที่ถือว่าตายแล้วสูญ ก็ประพฤติมุ่งแต่เพียงเอาตัวรอดในปัจจุบัน ไม่กลัวแต่ความเกิดในนรกและทุคติ
-พวกที่ถือว่าจะได้สุขหรือทุกข์ก็ได้เอง สุขทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัย ก็ไม่มีการขวนขวายได้แต่คอยเสี่ยงสุขเสี่ยงทุกข์ไปวัน ๆ
-พวกที่ถือว่า สุขทุกข์มีมาเพราะเหตุปัจจัยภายนอก ก็บวงสรวงเทวดาขอให้ช่วยบ้าง ขวนขวายในทางอื่นบ้างพวกที่ถือว่าสุขทุกข์มีมาเพราะเหตุปัจจัยภายในคือ กรรม เห็นว่ากรรมใดเป็นเหตุแห่งทุกข์ ก็เว้นกรรมนั้นเสีย ไม่ทำ เห็นว่ากรรมใดเป็นเหตุแห่งสุขก็ทำกรรมนั้น

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.