กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>บำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นสักกะ,พุทธประวัติ</h1>

โปรดพุทธบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์
พระเจ้าสุทโธทนะทราบข่าวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ จึงมีราชดำริเข้าเฝ้าเพื่อชื่นชมพระบารมี

ทรงให้เหล่าอำมาตย์เดินทางไปทูลเชิญแต่ปรากฏว่า เมื่อเดินทางไปแล้วต่างเงียบหายไม่ส่งข่าวกลับมา เนื่องจากเหล่าอำมาตย์เมื่อฟังธรรมจากพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงทูลขออุปสมบทอยู่ ณ วัดเวฬุวัน ไม่เดินทางกลับมา เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ถึง ๙ ครั้ง

กาฬุทายีอำมาตย์
พระเจ้าสุทโธทนะจึงรับสั่งให้ กาฬุทายี ซึ่งเป็นอำมาตย์เป็นผู้ไปทูลเชิญเพราะเหตุว่า เป็นหนึ่งในสหชาติ ๗ (เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ) เมื่อคณะของกาฬุทายีอำมาตย์เดินทางถึงวัดเวฬุวัน ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วบรรลุพระอรหันต์ผล จึงทูลขออุปสมบทอยู่ ณ วัดเวฬุวัน หลังบวชได้ ๘ วัน พระกาฬุทายี จึงกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสด์

พระพุทธองค์ทรงรับคำอาราธนา พร้อมด้วยหมู่พระสงฆ์สาวก เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ เสด็จพระราชดำเนินวันหนึ่งได้ ๑ โยชน์ (๑ โยชน์เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร) จากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์มีระยะทาง ๖๐ โยชน์ (๙๖๐ กม.) ใช้เวลา ๒ เดือนจึงบรรลุถึงกรุงกบิลพัสดุ์

วัดนิโครธาราม
พระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้าง วัดนิโคธาราม ไว้ต้อนรับพระพุทธองค์และสาวก เมื่อคณะเสด็จมาถึงมีพระประยูรญาติมารอรับเสด็จ แต่ด้วยทิฐีมานะถือตัวว่าอาวุโสกว่า จึงไม่แสดงความเคารพน้อบน้อม พระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏหาริย์ ด้วยการเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนจะโปรยปรายละอองธุลีพระบาทลงบนศรีษะเจ้าศากยะทั้งหลาย

ตรัสเวสสันดรชาดก
เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะและพระประยูรญาติเห็น ดังนั้น จึงเกิดความเลื่อมใสก้มลงกราบพระพุทธองค์ ขณะเดียวกัน ฝนโบกขรพรรษเม็ดสีแดงตกลงมา สร้างความอัศจรรย์ใจต่อทุกคน พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมเทศนา “เวสสันดรชาดก” ซึ่งกล่าวถึงฝนโบกขรพรรษ โปรดพระบิดาและพระประยูรญาติ

พุทธบิดาบรรลุโสดาบัน
ในเช้าวันที่ ๒ ของการเสด็จกบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ไปยังบ้านเรือนประชาชนทั่วไป พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบรีบไปตามเสด็จไปเชิญเสด็จกลับ พระองค์ตรัสว่า การบิณฑบาตเป็นกิจของสมณะ แล้วตรัสพระธรรมเทศนาโปรด ในที่สุดพระเจ้าสุโธทนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

เจ้าศากยะบรรลุธรรม
ในวันที่ ๒ ที่ประทับ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระนางปชาบดี โคตรมี ได้บรรลุโสดาบัน พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสกทาคามี ต่อมาวันที่ ๓ พระเจ้าสุทโธทนะ ได้ฟังธรรมเทศนาว่า มหาธรรมปาลชาดก ก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามี หลังจากนั้น ทรงแสดงจันทกินนรีชาดก โปรดพระนางยโสธรา หรือ พิมพา จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน

สามเณรรูปแรก
ในวันสุดท้ายทรงมอบอริยทรัพย์ยิ่งกว่าทรัพย์ใด แก่ราหุลกุมาร นั่นคือ การประทานบรรพชา ด้วยวิธี ติสรณคมนูปสัมปทา คือการบรรพชาด้วยการถึงไตรสรณะ โดยมีพระสารีบุตร เป็นพระอุปัชฌาย์ ถือว่า เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ขณะที่ราหุลกุมารมีชนมายุได้ ๗ พรรษา

บัญญัติการาขอบวช
พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบเรื่องราหุลกุมารบรรพชาเป็นสามเณร ทรงโทมนัสยิ่งนัก ด้วยทรงหวังจะให้ราหุลกุมารเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงทูลขอพุทธานุญาตว่า หากผู้ใดต้องการบวช จะต้องได้รับการอนุญาตจากมารดา บิดาหรือผู้ปกครองก่อน พระพุทธองค์ทรงรับคำขอนั้น แล้วบัญญัติเป็นพระวินัยให้ภิกษุสืบต่อมา

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.