กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>พุทธกิจ ณ แคว้นโกศล,พุทธประวัติ</h1>

ปริเฉทที่ ๑๑ พุทธกิจ ณ แคว้นโกศล
หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว ทรงเสด็จต่อไปยังป่าสีตะวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ ขณะเดียวกัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี (แปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนยากจน) ชื่อเดิมคือ สุทัตตะ เศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล เดินทางมาที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่ง ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายภรรยาของตนเอง ซึ่งในวันนนั้นเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ได้ทูลนิมนต์พระพุทธองค์และสาวกเพื่อฉันภัตตาหาร

โปรดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เมื่อถึงช่วงเช้า อนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ณ บ้านของเศรษฐี พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ โปรดอนนาถบิณฑกเศรษฐี จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงได้ทูลนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมพระสงฆ์สาวก เพื่อให้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล โดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน

อนาถบิณฑิกสร้างวัดเชตะวัน
เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางกลับมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ได้ขอชื่อที่ดินจาก พระเชตราชกุมาร ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศล แล้วสร้างวัด ตั้งชื่อว่า เชตวัน ตามชื่อของพระเชตราชกุมารที่ขอมีส่วนร่วมในการสร้างวัดและเป็นเจ้าของที่ดินเดิม

เศรษฐีผู้เลิศในการถวายทาน
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จ ณ กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างวัดเชตวันถวาย ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สงฆ์ต่อไป และได้อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ที่จำพรรษาเป็นอย่างดียิ่ง

พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาบุญยิ่งใหญ่และแสดงธรรมโปรดชาวเมืองสาวัตถี พร้อมทั้งทรงยกย่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นสาวกผู้เลิศในการถวายทาน

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.