กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>พุทธศาสนสุภาษิต ตรี,สุภาษิตธรรมศึกษาชั้นตรี,สุภาษิตตรี</h1>

ทานวรรค คือ หมวดทาน

พุทธศาสนสุภาษิต
มาในคัมภีร์

 ทานญฺจ  ยุทฺธญฺจ  สมานมาหุ
 ท่านว่า ทานและการรบ เสมอกัน


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 นตฺถิ  จิตเต  ปสนฺนมฺหิ  อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา
 เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี


ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

 วิเจยฺย  ทานํ  สุคตปฺปสตฺถํ
 การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ  ทานํ
 คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน


ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ

 ททํ  มิตฺตานิ  คนฺถติ
 ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 ททํ  ปิโย  โหติ  ภชนฺติ  นํ  พหู
 ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

 ททมาโน  ปิโย  โหติ
 ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

 สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ  โส  อธิคจฺฉติ
 ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

 มนาปทายี  ลภเต  มนาปํ
 ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

๑๐
 เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ
 ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

๑๑
 อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ
 ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก


อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

๑๒
 ททโต  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ
 เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น


ฑีฆนิกาย มหาวรรค

๑๓
 ทเทยฺย  ปุริโส  ทานํ
 คนควรให้ของที่ควรให้


ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
สำหรับหมวดทาน กำให้ใช้เรียน ๑๓ สุภาษิตและเตรียมสอบธรรมสนามหลวง


ศีลวรรค คือ หมวดศีล

พุทธศาสนสุภาษิต
มาในคัมภีร์

 สีลํ  ยาว  ชรา  สาธุ
 ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ
 ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา


ขุททกนิกาย ธรรมบท

 สีลํ  กิเรว  กลฺยาณํ
 ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี


ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต

 สีลํ  โลเก  อนุตฺตรํ
 ศีลเป็นเยี่ยมในโลก


ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต

 สํวาเสน  สีลํ  เวทิตพฺพํ                                                  
 ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน


ขุททกนิกาย อุทาน

 สาธุ  สพฺพตฺถ  สํวโร
 ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 สญฺญมโต  เวรํ  น  จียติ
 เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น


ฑีฆนิกาย มหาวรรค

 สีลํ  รกฺเขยฺย  เมธาวี
 ปราชญ์พึงรักษาศีล


ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
สำหรับหมวดศีล กำให้ใช้เรียน ๘ สุภาษิตและเตรียมสอบธรรมสนามหลวง


ปาปวรรค คือ หมวดบาป


พุทธศาสนสุภาษิต


มาในคัมภีร์

 มลา  เว  ปาปกา  ธมฺมา  อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ
 บาปธรรมเป็นมลทินแท้  ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น


อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต

 ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย
 ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้


ขุททกนิกาย  ธรรมบท

 ปาปานํ  อกรณํ  สุขํ
 การไม่ทำบาป นำสุขมาให้


ขุททกนิกาย  ธรรมบท

 ปาปํ  ปาเปน  สุกรํ
 ความชั่วอันคนชั่วทำง่าย


วินัยปิฎก  จุลวรรค

 ปาเป  น  รมตี  สุจิ
 คนสะอาดไม่ยินดีในความชั่ว


วินัยปิฎก  จุลวรรค
 สกมฺมุนา  หญฺญฺติ  ปาปธมฺโม
 คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน.


มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์
 ตปสา  ปชหนฺติ  ปาปกมฺมํ
 สาธุชนย่อมละบาปกรรมด้วยตปะ


ขุททกนิกาย  ชาดก  อัฏฐกนิบาต
 ปาปานิ กมฺมานิ  กโรนฺติ  โมหา
 คนมักทำบาปกรรมเพราะความหลง


มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์
 นตฺถิ  ปาปํ  อกุพฺพโต
 บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ.


ขุททกนิกาย  ธรรมบท
๑๐
 ธมฺมํ  เม  ภณมานสฺส  น  ปาปมุปลิมฺปติ
 เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่  บาปย่อมไม่แปดเปื้อน


ขุททกนิกาย  ชาดก  สัตตกนิบาต
๑๑
 นตฺถิ  อการิยํ  ปาปํ  มุสาวาทิสฺส  ชนฺตุโน
 คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำความชั่ว ย่อมไม่มี


ขุททกนิกาย  ธรรมบท
๑๒
 ปาปานิ  ปริวชฺชเย
 พึงละเว้นบาปทั้งหลาย.


ขุททกนิกาย  ธรรมบท
๑๓
 น  ฆาสเหตุปิ  กเรยโย  ปาปํ
 ไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กิน


ขุททกนิกาย ชาดก นวกนิบาต
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
สำหรับหมวดบาป กำให้ใช้เรียน ๑๓ สุภาษิตและเตรียมสอบธรรมสนามหลวง


บุญวรรค คือ หมวดบุญ

พุทธศาสนสุภาษิต

มาในคัมภีร์

ปุญฺญํ  โจเรหิ  ทูหรํ.
บุญอันโจรนำไปไม่ได้


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ปุญฺญํ   สุขํ   ชีวิตสงฺขยมฺหิ
บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต


ขุททกนิกาย  ธรรมบท

สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย
ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้.


ขุททกนิกาย  ธรรมบท

ปุญฺญานิ  ปรโลกสฺมึ  ปติฏฺฐา  โหนฺติ  ปาณินํ
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ปุญฺญานิ  กยิราถ  สุขาวหานิ
ควรทำบุญอันนำสุขมาให้


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
สำหรับหมวดบุญ กำให้ใช้เรียน ๕ สุภาษิตและเตรียมสอบธรรมสนามหลวง


สติวรรค คือ หมวดสติ

พุทธศาสนสุภาษิต

มาในคัมภีร์

สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร
สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก.


สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สติ  สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา
สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพญาวชิรญาณวโรรส

สติมโต  สทา  ภทฺทํ
คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สติมา  สุขเมธติ
คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

สติมโต  สุเว  เสยฺโย
คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
รกฺขมาโน  สโต  รกฺเข
ผู้รักษา ควรมีสติรักษา

สมเด็จพระสังฆราช (สา)
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง
สำหรับหมวดสติ กำให้ใช้เรียน ๖ สุภาษิตและเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.