กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>วิธีเรียนธรรมศึกษา,แนวทางการเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก</h1>

แนะนำผู้เรียน มือใหม่
          สำหรับผู้เรียนใหม่ หรือที่กำลังจะเรียน หรือผู้มีความสนใจเรียนธรรมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนฆราวาสทั่วไป เป็นผู้ใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ เมื่อท่านเข้ามาอ่านหาข้อมูลในบล็อกแห่งนี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และเป็นลำดับขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลในเว็บนี้ แนะนำให้ท่านอ่านบทความนี้ แล้วทำตามลำดับขั้นตอนไป ดังนี้
ขั้นที่ ๑
ตั้งเป้าหมายที่จะเรียน/ศึกษาให้ชัดเจน

เบื้องต้นนี้ คุณต้องวางเป้าหมายและทำความเข้าใจกับตนเองให้ชัดเจนก่อนว่า ขณะนี้เรากำลังเรียนอะไร หมายถึงว่าเรากำลังจะเรียนในระดับชั้นไหน (ตรี ชั้นโท เอก) ซึ่งหากท่านเป็นผู้ใหม่แน่นอนว่าท่านจะต้องเรียนในชั้นตรีก่อน และจะต้องหาข้อมูลในระดับชั้นตรีก่อน

กรณีท่านสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีมาแล้ว ก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในชั้นโทต่อไป และหากสอบผ่านในชั้นโทมาแล้ว ก็จะต้องหาความรู้ในชั้นเอกต่อไป


ขั้นที่ ๒
ทำความเข้าใจในรายวิชาที่ต้องเรียน

ในการเรียนธรรมศึกษาทั้ง ๓ ชั้นนั้น แต่ละชั้นจะมีเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนอยู่ ๔ วิชาด้วยกัน ผู้เรียนต้องศึกษาให้เข้าใจว่า แต่ละวิชา หมายถึงอะไร กล่าวถึงเรื่องอะไร พูดถึงหลักธรรมอะไรบ้างและมีด้วยกันเท่าไร (โดยเฉพาะผู้เรียนใหม่)

ซึ่งผู้เรียนอาจะต้องความเข้าใจใน

หลักสูตรเรียน

ขอบข่ายเนื้อหา

หนังสือเรียนธรรมดาทั่วไป


ขั้นที่ ๓
ลงมือศึกษาเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน

ในขั้นนี้ ผู้เรียนจะต้องเริ่มอ่านศึกษาหาความรู้ในวิชานั้นๆ ตามที่กำหนดหัวข้อไว้ในสารบัญเรียน
แนะนำผู้เรียนว่าไม่ต้องรีบอ่านให้จบๆ หรืออ่านผ่านๆ หากแต่ขณะที่อ่านศึกษาเรื่องใด ข้อใด ควรจะให้เข้าใจในเรื่องนั้นเสียก่อน แล้วจึงผ่านไปหัวข้อใหม่

แนะนำว่าไม่ต้องรีบ เพราะการเรียนธรรมศึกษาที่ขาดความเข้าใจ ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเดียวจะเสียเปล่า ดังนั้นซึ่งผู้เรียนอาจะต้องศึกษาเนื้อหาใน

สารบัญเนื้อหา

ขั้นที่ ๔
เรียนรู้เทคนิค ทริคพื้นฐานต่างๆ

ขั้นนี้ผู้เรียนควรจะศึกษา และทำความเข้าใจจากเรื่องเหล่านี้ก่อน
-วิธีท่องจำสำหรับธรรมศึกษาตรี โทเอก
-๓ เหตุผลว่าทำไมต้องท่องจำ


ขั้นที่ ๕
ติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

ในขั้นที่ ๕ นี้ผู้เรียนอาจจะศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ หรือติดตามสิ่งใหม่ๆ ทางหน้าเว็บ


 ขั้นที่ ๖
เตรียมสอบธรรมสนามหลวง

ในขั้นนี้ผู้เรียนก็ควรจะศึกษาเรื่องอื่นประกอบความเข้าใจของตนเอง และติดตามความเคลื่อนไหวได้จากทางหน้าเว็บได้ตลอดเวลา


ขั้นที่ ๗
สอบธรรมสนามหลวง

นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ผู้เรียนสามารถหาข้อมูลและติดตามจากทางหน้าเว็บ www.ธรรมศึกษา.com

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.