กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ศาสนพิธี บุญพิธี,บุญพิธี</h1>

หมวดบุญพิธี ว่าด้วยพิธีทำบุญ
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิดความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัด เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในประจำวัน ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของไทย

ส่วนมากมักทำบุญเกี่ยวกับการฉลองบ้าง เรื่องต้องการสิริมงคลแก่ชีวิตบ้างและครอบครัวบ้าง เรื่องเกี่ยวกับการตายบ้าง นับเป็นวิถีดำเนินชีวิตของชาวพุทธตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย แบ่งการทำบุญเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทำบุญงานมงคล ๒. บำบุญงานอวมงคล

เปรียบเทียบงานบุญ
การอาราธนา
งานมงคล : เจริญพระพุทธมนต์
งานอวมงคล : สวดพระพุทธมนต์
พระสงฆ์
งานมงคล : จำนวนคี่
งานอวมงคล : จำนวนคู่
น้ำพระพุทธมนต์
งานมงคล : นิยมทำน้ำพุทธมนต์
งานอวมงคล : ไม่ทำน้ำพุทธมนต์

พิธีการทำบุญงานมงคล
๑. อาราธนาพระสงฆ์นิยมจำนวนคี่ คือ ๕-๗-๙ รูป ถ้าเป็นงานมงคลสมรสนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่ คือ ๘ รูป พิธีหลวง ๑๐ รูป

๒. เตรียมสถานที่ โต๊ะหมู่ ๕-๗-๙ ถ้าหาไม่ได้โต๊ะอื่นที่สมควร จัดวางพระพุทธรูป ดอกไม้ ธูปเทียน กระถางธูป วางโต๊ะหมู่ทางขวามือของพระสงฆ์ หันพระพักตร์ไปทางเดียวกับพระสงฆ์

๓. วงด้ายสายสิญจน์ วนขวาพระพุทธรูป โยงจากฐานพระพุทธรูปมาที่บาตรหรือขันน้ำมนต์ วนขวาที่บาตรหรือขัน วางไว้ในพานตั้งใกล้อาสนะพระสงฆ์ประธาน

๔. อาสนะสำหรับพระสงฆ์ ควรยกพื้นสูงให้มีระดับเท่ากับเก้าอี้ หรือเพียงปู่เสื่อ ปู่ผ้าขาว ผ้านิสีทนะ (ผ้ารองนั่ง) เท่านั้น ควรให้ที่นั่งพระสูงกว่าที่นั่งฆราวาส

๕. เตรียมเครื่องรองรับพระสงฆ์ คือ ฉันน้ำ เป็นน้ำเย็น หรือน้ำร้อน และจัดวางกระโถนไว้ด้านขวามือพระสงฆ์ด้านในสุด

๖. ตั้งภาชนะน้ำมนต์อาจจะเป็นบาตร หรือขันน้ำมนต์ นิยมใช้น้ำจากดิน ไม่ควรใช้น้ำฝน จัดวางเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาด ๑ บาทสำหรับทำน้ำพุทธมนต์ ตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาเยื้องมาใกล้พระสงฆ์รูปที่เป็นหัวหน้า

๗. เมื่อเริ่มพิธีให้เจ้าภาพจุดเทียน และธูป (ไม่ควรจุดต่อหน้าพระพุทธรูป ตะเกียงหรือจากที่อื่น) ตั้งใจสวดบูชาพระ อาราธนาสมาทานศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร เมื่อสวดถึงบทว่า “อะเสวนา จะ พาลานัง...” ให้เจ้าภาพจุดเทียนที่ภาชนะน้ำมนต์

๘. ในวันถวายภัตตาหารเช้าหรือเพล เมื่อพระสวดถึงบทว่า “พาหุง...” ให้เริ่มตักบาตร และเมื่อจบแล้วให้กล่าวคำถวายภัตตาหาร และเข้าประเทศภัตตาหาร

๙. เมื่อพระฉันเสร็จ เจ้าภาพประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เมื่อพระเริ่มบทว่า “ยถา...” ให้เจ้าภาพเริ่มกรวดน้ำ จนถึงบทว่า “สัพพีติโย...” กรวดน้ำให้หมด

บูชาข้าวพระพุทธ
ในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เจ้าภาพควรจัดสำรับภัตตาหารถวายพระพุทธเรียกว่า “ถวายข้าวพระพุทธ” ภาชนะเล็กกว่าพระสงฆ์ วางบนโต๊ะหรือบนผ้าขาวสะอาดหน้าโต๊ะหมู่

ทายกนั่งหน้าโต๊ะหมู่ กล่าว นะโม...๓ จบ แล้วกล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธ “อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ”

เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว เจ้าภาพกราบ ๓ หนประนมมือกล่าวคำลาข้าวพระพุทธ “เสสัง มังคะลัง ยาจามิ”

การพรมน้ำพระพุทธมนต์
การพรมน้ำพระพุทธมนต์ นิยมใช้หญ้าคามัดเป็นกำหรือมัดก้านมะยม ๗ ก้าน ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธี หรือ ประพรมสถานที่ที่เจ้าภาพต้อง ในขณะที่ประพรมน้ำพุทธมนต์ พระสงฆ์จะสวดบทว่า “ชะยันโต..

การทำบุญงานอวมงคล
การทำบุญอวมงคล หมายถึง การทำบุญเกี่ยวเรื่องการตาย มี ๒ อย่าง คือ
๑. งานทำบุญหน้าศพ ที่เรียกว่า ทำบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน หรือทำบุญวันปลงศพ
๒. งานทำบุญอัฐิ ที่ปรารภบรรพบุรุษหรือญาติ ผู้ใดผู้เหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเป็นงานประจำปี เช่น วันสงกรานต์ (เดือน ๕) วันสารท (เดือน ๑๐) หรือวันตายคล้ายวันตายของผู้นั้น

งานทำบุญหน้าศพ
การเตรียมการต่างๆ ส่วนใหญ่คล้ายกับงานทำบุญมงคล แต่มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้
๑. นิมมนต์พระสงฆ์เป็นคู่ คือ ๘ รูป ๑๐ รูป เป็นต้น ใช้คำอาราธนาว่า “ขออารธนาสวดพระพุทธมนต์” งานมงคลใช้คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์”
๒. ไม่ตั้งภาชนะน้ำมนต์ ไม่วงสายสิญจน์ (ไม่ทำน้ำพระพุทธมนต์)
๓. เตรียมสายโยงหรือภูษาโยงต่อจากศพไว้ สายโยงคือ ด้ายสายสินจน์นั่นเอง ภูษาโยง คือ แผ่นผ้ากว้างประมาณ ๔ นิ้ว สายโยงหรือภูษาโยงควรยาวให้พอตั้งแต่พระสงฆ์ที่เป็นประธานถึงพระสงฆ์รูปสุดท้าย ระวังการเดินสายโยงอย่าให้สูงกว่าพระพุทธรูป และอย่าให้ต่ำกว่าคนนั่ง อย่าข้ามสายโยงภูษาโยง เพราะต่อเนื่องกับศพ (ถือว่าไม่เคารพศพ) สายโยงหรือภูษาโยงสำหรับพระสงฆ์จับบังสุกุล
๔. การปฏิบัติกิจในพิธี เมื่อพระสงฆ์ประจำที่แล้ว เจ้าภาพควรจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจุดธูปเทียนที่หน้าศพภายหลัง

เมื่อถึงเวลาพิจารณาผ้าบังสุกุล ถ้ามีจีวรหรือสบงก็ให้ทอดบนสายโยง ให้ผู้ร่วมพิธีประนมมือ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ให้ทุกคนกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย

ส่วนระเบียบของพระสงฆ์ คล้ายกับงานบุญมงคล แต่ข้อแตกต่างกัน ดังนี้
๑. ใช้พัดที่เกี่ยวกับงานศพ ถ้าไม่มีก็ใช้พัดอื่น
๒. งานศพ ๗ วัน สวดอนัตตตลักขณสูตร, งานศพ ๕๐ วัน สวดอาทิตตปริยายสูตร, งานศพ ๑๐๐ วัน สวดธัมมนิยามสูตร นอกจากอนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร และธัมมนิยามสูตรแล้ว จะสวดบทใดก็ได้ ยกเว้นเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร มหาสยสูตร

๓. ไม่ต้องขัด “สมันตา.. สัคเค...” มีลำดับสวดคือ “นะโม... พุทธัง... ยถาปิ เสลา...” พระสงฆ์รูปที่ ๓ ขัดบทสวดที่ต้องการ ทุกรูปสวดบทที่ต้องการ เสร็จแล้วต่อด้วย “อวิชชาปัจจะยา... สังขารา ยะทา หะเว... อะตีตัง นานวาคะเมยยะ... หากสวดบทธัมมนิยามจบแล้ว ให้ต่อด้วยบท “สัพเพ สังขารา... และ อวิชชา...

๔. ถ้างานวันเดียว มีทั้งเทศน์และเลี้ยงพระ ให้สวด “อตีตัง นานวาคะเมยยะ...” จบแล้วเทศน์ จากนั้นสวดบทถวายพรพระ (อิติปิโส... พาหุง... ชะยันโต) “ภะวะตุ สัพพะมังคลัง...

๕. ถ้าเพียงสวดมนต์ บังสุกุล รับไทยธรรมแล้ว อนุโมทนาด้วย “อะทาสิ เม...”

๖. การพิจารณาบังสุกุล ต้องจับพัดมือซ้าย จับสายโยงมือขวา สอดนิ้วใต้สายโยง ส่วนนิ้วหัวมือแม่มือจับบนสายโยง ถ้ามีผ้าบังสุกุลทอดบนสายโยง ก็ให้จับผ้าด้วยวิธีเดียวกัน จากนั้นสวด “อนิจจา วะตะสังขารา...

งานทำบุญอัฐิ
การเตรียมการวส่วนใหญ่คล้ายกับงานทำบุญหน้าศพ แต่ตั้งโกฏิอัฐิหรือรูปหรือชื่อของผู้ตายบนโต๊ะ แยกจากโต๊ะบูชาพระ จัดดอกไม้ประดับ ตั้งกระถางธูป และเชิงเทียน ๑ คู่

พิธีฝ่ายพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ก็เช่นเดียวกันกับทำบุญหน้าศพ เพียงแต่บทสวดนิยมสวดบท ธัมมนิยามสูตร, สติปัฏฐานปาฐะ เป็นต้น

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.