กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ศาสนพิธี กุศลพิธี, กุศลพิธี</h1>

หมวดกุศลพิธี ว่าด้วยการบำเพ็ญกุศล
กุศลพิธี คือพิธีกรรมอันดีงามที่ทำให้ผู้ปฏิบัติ สามารถลดละเลิกทำความชั่ว และมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี เจริญสติและปัญญา กุศลพิธีมี ๓ ประการ คือ
๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๒. พิธีรักษาอุโบสถ
๓. พิธีเวียนเทียนในวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาหรือเป็นผู้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

มามกะ แปลว่า ของเรา หมายถึง การนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นของเรา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามารถทำได้หลายครั้ง ตามกำลังศรัทธาของตนเอง

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีปรากฏตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยการทูลของอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือตปุสสะและภัลลิกะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยการถึงพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่ง

ความเป็นมาในประเทศไทย
เมื่อประเพณีการบวชเรียนลดน้อยลง และคนไทยเริ่มนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ทรงประสงค์ให้โอรสที่ไม่ได้ผนวชเป็นสามเณรได้ปฏิญญาเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จไปศึกษาต่อยังยุโรป ครั้งนั้นใช้คำปฏิญญาตนตามแบบบาลี

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ได้ปฏิญญาพระองค์เป็นพุทธมามกะตามแบบที่ตั้งขึ้นใหม่ และใช้เป็นพระราชประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติหรือขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มี ๓ ขั้นตอน คือ
๑. มอบตัว ผู้ปกครองนิมนต์พระสงฆ์ไม่น้อยกว่า ๔ รูป สถานที่ประกอบพิธีกรรมอาจจัดภายในบ้าน วัด หรือ โรงเรียนก็ได้
๒. เตรียมการ คือการจัดเตรียมสถานที่ หรือสิ่งที่ต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น โต๊ะหมู่ ดอกไม้ ธูปเทียน
๓. พิธีการ เริ่มพิธีการตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นไป

๒. พิธีรักษาอุโบสถ
อุโบสถ แปลว่า การอยู่จำ การเข้าจำ เป็นอุบายสำหรับขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง ทำให้กายและวาจาไม่วุ่นวาย การรักษาศีลอุโบสถสำหรับคฤหัสถ์ เรียกว่า อัฏฐคิกอุโบสถ คือ การรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด

เจ้าลัทธิทั้งหลายในสมัยพุทธกาล นิยมประชุมกันกล่าวธรรมในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ มีสาวกเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

พระเจ้าพิมพิสารจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขออนุญาตให้สงฆ์ กล่าวธรรมทุกวันพระ พระสงฆ์จึงปฏิบัติตามพุทธานุญาตจนมาถึงปัจจุบันนี้

ประเภทของอุโบสถ
แบ่งตามวันที่รักษาอุโบสถ มี ๒ ประเภท คือ
๑. ปกติอุโบสถ (อุโบสถตามปกติ) หมายถึง อุโบสถที่นิยมรักษาตามปกติชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง นิยมปฏิบัติกันในวันพระ (๘ ค่ำ, ๑๔ ค่ำ, ๑๕ ค่ำ)
๒. ปฏิชาครอุโบสถ (อุโบสถผู้ตื่น) หมายถึงอุโบสถรักษาคราวละ ๓ วัน คือ วันรับ หมายถึงวันที่รับศีล ๘ จากพระสงฆ์ วันรักษา หมายถึงรักษาศีล ๘ ในวันพระ และวันส่ง หมายถึงวันสิ้นสุดการรักษาศีล เช่น หากกำหนดรักษาในวันพระ ๘ ค่ำ ต้องเริ่มรับศีลในวัน ๗ ค่ำ (วันรับ) และเริ่มรักษาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวัน ๙ ค่ำ (วันส่ง) และเช้าวัน ๑๐ จึงถือว่าสิ้นสุด

ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เมื่อตั้งใจจะรักศีลอุโบสถในวันใด เมื่อถึงกำหนดรักษา(๘ ค่ำ, ๑๔ ค่ำ, ๑๕ ค่ำ) ผู้รักษาควรตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ชำระร่างกายให้สะอาด เริ่มพิธีการโดยการบูชาพระรัตนตรัยตามลำดับ คือ
๑. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
๒. เปล่งวาจาอธิฐานศีลอุโบสถ
๓. เปล่งคำอาราธนาศีลอุโบสถ
๔. สมาทานศีลอุโบสถ

๓. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญ
การเวียนเทียนตรงกับคำบาลีว่า “ทักษิณาวรรต” หมายถึง การประนมมือเวียนขวารอบอุโบสถ หรือ รอบสถูปเจดีย์ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันที่นิยมปฏิบัติพิธีเวียนเทียน มี ๔ วัน คือ
๑. วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
๒. วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
๓. วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
๔. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันคล้ายวันที่ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
๒. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
๓. วันอัฏฐมีบูขา ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
๔. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันคล้ายวันทรงแสดงปฐมเทมศนาชื่อ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร มีพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรม นับเป็นอริยสงฆ์รูปแรกในโลก

ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เมื่อถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชน จะนัดหมายประชุมกันหน้าอุโบสถหรือสถูปเจดีย์ จัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องสักการะ พระสงฆ์แถวหน้า ถัดมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปตามลำดับ

เมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว หัวหน้าสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนตามแบบที่กำหนดใช้ในวันสำคัญนั้นๆ

ในขณะเดินเวียนขวา ๓ รอบ รอบที่ ๑ สวดระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่ ๒ สวดพระธรรมคุณ และรอบที่ ๓ สวดพระสังฆคุณ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.