กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ศาสนพิธี หมวดทาน, ทานพิธี</h1>

หมวดทานพิธี ว่าด้วยการถวายทาน
ทานพิธี คือระเบียบวิธีในการถวายทาน หมายถึงการถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทาน ในทางพระพุทธศาสนา เรียกวัตถุที่ควรให้นี้ว่า ทานวัตถุ ทายกควรทำในเรื่องทาน ดังนี้
๑. สิ่งของที่ควรถวาย
๒. เวลาในการถวาย
๓. หลักการถวาย
๔. คำถวายต่างๆ

ทานวัตถุ ๑๐ ประการ
สิ่งของที่ควรถวายมี ๑๐ ประการ
๑. ภัตตาหาร
๒. น้ำ เครื่องดื่ม
๓. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม
๔. ยานพาหนะและปัจจัยค่าพาหนะ
๕. ดอกไม้ มาลัย
๖. ธูปเทียนบูชาพระ
๗. เครื่องชำระกาย เช่นสบู่
๘. เครื่องนอนอันควร
๙. ที่อยู่อาศัย เช่น กุฏิเสนาสนะ
๑๐. เครื่องให้แสงสว่าง

บุคคล ๒ ฝ่าย
ในพิธีถวายนี้มีผู้เกี่ยวข้อง ๒ ฝ่าย คือ
๑. ฝ่ายเจ้าภาพ คือ ฝ่ายผู้ให้ ผู้ให้ที่เป็นชาย เรียกว่า “ทายก” ฝ่ายผู้ให้ที่เป็นหญิง เรียกว่า “ทายิกา
๒. ฝ่ายสงฆ์ เรียกว่า “ปฏิคคาหก” เป็นผู้เข้าไปรับวัตถุสิ่งของในพิธีนั้นๆ

การถวายทานนี้ นิยมทำ ๒ วิธี คือ
๑. ปฏิบุคลิกทาน คือ การถวายเจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง หากทายกทายิกา มีศรัทธาต่อรูปใดก็สามารถถวายได้โดยตรง เช่น ทำบุญตักบาตร
๒. สังฆทาน คือ การถวายยกให้เป็นของสงฆ์ ถือเป็นของส่วนรวม มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ร่วมรับรู้ ผู้ที่ถวายทานชนิดนี้ จะได้รับอานิสงส์มาก เช่น การถวายสังฆทาน การถวายผ้าป่า การถวายผ้ากฐิน การถวายภัตตาหารเป็นต้น

ช่วงเวลาในการถวายทาน
๑. กาลทาน คือ ของที่ถวายได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ภัตตาหารคาวหวาน ถวายได้เฉพาะเวลาเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น (อาหารบิณฑบาต) ถวายผ้ากฐิน ก็ถวายได้ในระยะเวลา ๑ เดือนหลังออกพรรษา
๒. อกาลทาน คือ ของที่ถวายได้ไม่จำกัดกาลเวลา เช่น จีวร เสนาสนะ คิลานเภสัช (ยารักษาโรค) และทอดถวายผ้าป่า เป็นต้น

หลักการถวายทาน
เมื่อถึงเวลาที่ทายกได้นิมนต์พระสงฆ์ไว้แล้ว พึงปฏิบัติ ดังนี้
๑. จุดธูปเทียนที่หน้าโต๊ะหมู่หรือที่บูชาพระ
๒. อาราธนาศีล และสมาทานศีล
๓. ประนมมือกล่าวคำถวายทานๆ โดยการกล่าว “นโม...” ก่อน ๓ จบ
๔. ในตำราบางแห่งแสดงไว้ว่า ในขณะที่ทายกกล่าวคำถวายทาน ให้พระสงฆ์ประนมมือและเปล่งคำ “สาธุ” เมื่อทายกกล่าวจบ
๕. เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จแล้ว ทายกพึงเข้าประเคนจตุปัจจัยหรือไทยธรรมที่เตรียมไว้
๖. พระสงฆ์พึงอนุโมทนา ด้วยบทตามลำดับ
          ก) ยถา...ฯ (ทายกเริ่มกรวดน้ำ)
          ข) สัพพีติโย...ฯ (ทายกประนมมือรับพร)
          ค) บทอนุโมทนาที่ควรแก่ทานนั้นๆ
          ง) ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง...ฯ
๗. เมื่อรับพรเสร็จแล้ว ทายกพึงกราบพระสงฆ์

หลักการถวายทาน ที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีหลักการดังนี้
๑. ก่อนถวายทาน มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน ที่จะได้ถวายทาน
๒. ขณะถวายมีจิตใจยินดีเบิกบาน เคารพพระสงฆ์ และในทานวัตถุ
๓. หลังถวายเสร็จแล้ว มีจิตใจเบิกบาน ที่ได้ถวายทานแล้ว

คำถวายทานต่างๆ ดังนี้
คำถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.
ข้าพระเจ้าขอน้อมถวายข้าวสุขแห่งข้าวสาลี พร้อมแกงและกับข้าว พร้อมน้ำอันประเสร็จ แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธเจ้า
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
ข้าพระเจ้าขอรับส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล

คำถวายสังฆทาน (เพื่อเป็นสิริมงคล)
อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนามเทอญ.

คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย)
อิมานิ มยํ ภนฺเต มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากญฺเจว, มาตาปิตุอาทีนญฺจ ญาตกานํ, กาลกตานํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย มตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ มตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดา เป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายผ้าวัสสิกสาฏิกะ
อิมานิ มยํ ภนฺเต, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงโฆ, อิมานิ, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายผ้าจำนำพรรษา
อิมานิ มยํ ภนฺเต, วสฺสาวาสิกจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, วสฺสาวาสิกจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจำนำพรรษากับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าจำนำพรรษากับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ ทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายผ้าป่า
อิมานิ มยํ ภนฺเต, ปํสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปํสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวรทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

คำถวายผ้ากฐิน
อิมํ ภนฺเต สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมํ, สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ. อิมินา ทุสฺเสน, กฐินํ, อตฺถรตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้วจงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

คำถวายดอกไม้ธูปเทียน (เพื่อบูชา)
อิมานิ มยํ ภนฺเต, ทีปธูปปุปฺผวรานิ, รตนตฺตยสฺเสว, อภิปูเชม, อมฺหากํ, รตนตฺตยาสฺส ปูชา, ทีฆรตฺตํ, หิตสุขาวหา, โหตุ, อาสวกฺขยปฺปตติยา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริฐ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาม จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวกิเลส เทอญ

คำถวายกระทง (สำหรับลอยประทีป)
มยํ อิมิยา ปทีเปน, อสุกาย, นมฺมทาย, นทิยา, ปุลิเน ฐีตํ, มุนิโม, ปาทวลญฺชํ, อภิปูเชม, อยํ, ปทีเปน, มุนิโน ปาทาวลญฺชสฺส, ปูชา, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย, สํวตฺตตุ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ขอจงเป็นไป เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.