กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ทานพิธี,พิธีถวายทาน,หมวดทานพิธี</h1>
ทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทาน
ทานพิธี เป็นเรื่องราวรายละเอียดพร้อมเหตุผลต่างๆ ที่นิยมถวายกันทั่วไปเพื่อให้ทราบความมุ่งหมายของแต่ละอย่าง ซึ่งสรุปเรื่องทานต่างๆ

๑. พิธีถวายสังฆทาน
สังฆทาน คือ ทานที่เจาะจงแก่สงฆ์มิได้เจาะจงแก่บุคคล โดยความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับการถวายสังฆทานนี้ก็คือ การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ไม่เกี่ยวกับการถวายทานวัตถุอย่างอื่น อย่างนี้ เรียกว่า “สังฆทาน

๒. พิธีถวายสลากภัต
สลากภัต คือ ภัตตาหารที่ทายกทายิกาถวายตามสลาก นับเข้าในสังฆทาน จัดเป็นอดิเรดลาภส่วนหนึ่ง วิธีทำสลากภัต ที่ทำกันเป็นประเพณีอยู่โดยมาก มีหัวหน้าทายกทายิกาป่าวร้องกันด้วยปากบ้างทำเป็นฏีกาบอกบุญเที่ยวแจกกันบ้างโดยกำหนดวันเวลาและสถานที่ตามสะดวก

๓. พิธีตักบาตรข้าวสาร
การถวายข้าวสาร เป็นประเพณีเกิดขึ้นในเมืองไทยในยุคนี้ อาจจะเป็นความเห็นของนักปราชญ์พวกหนึ่ง คิดว่า ถวายอาหารของที่สุกแล้วอยู่ได้ไม่นาน เวลาที่บริบูรณ์ก็มีมากเกินไป เวลาขาดแคลนก็ไม่พอ จึงคิดถวายข้าวสารที่เป็นของอยู่ได้นาน โดยถวายไว้กับทายกทายิกา หรือกัปปิยการก เพื่อหุงต้มถวายในเวลาขาดแคลน

๔. พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง
พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง คือการถวายน้ำผึ้งแก่พระสงฆ์ จึงเป็นเภสัชทานและเป็นกาลทานอย่างหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาในการทำช่วงเดือน ๑๐ โดยมากทำกันในวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐ การตักบาตรน้ำผึ้งนั้น พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุรับและฉันเภสัชได้ในเวลาวิกาล

๕. พิธีถวายเสนาสนะ กุฎิ วิหาร
เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรที่สร้างไว้ในวัดนิยมให้สร้างขึ้นเป็นของสงฆ์ ใครจะถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนโดยเฉพาะไม่ได้ ถือเพียงอยู่อาศัยใช้สอยได้เฉพาะกาลเท่าที่สงฆ์มอบหมายเท่านั้น เหตุนี้การสร้างเสนาสนะจะเป็นกุฎิหรือวิหารขึ้นในวัด จึงนิยมให้ผู้สร้างถวายเป็นของสงฆ์ด้วย

๖. พิธีถวายศาลาโรงธรรม
ศาลาโรงธรรม คือศาลาที่แสดงธรรมหรือสวดพระธรรม และใช้เป็นที่เรียนพระธรรมวินัย เป็นต้น เพราะเหตุนี้จึงนิยมเรียกศาลาชนิดนี้ว่า ศาลาเปรียญ

๗. ถวายผ้าวัสสิกสาฎก
ผ้าวัสสิกาสาฏก คือ ผ้าสำหรับนุ่งในเวลาอาบน้ำ หรืออาบน้ำทั่วไป เรียกว่า “ผ้าอาบน้ำฝน” และเรียกสั้นๆ ว่า “ผ้าอาบ” เป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้เป็นผืนที่ ๔ นอกจากไตรจีวร

๘. ผ้าจำนำพรรษา
ผ้าจำนำพรรษา หมายถึงผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน เว้นผ้ากฐินเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือน กรานและอนุโมทนากฐิน แล้วรับและบริโภคใช้สร้อยได้ภายในกำหนด ๕ เดือน

๙. พิธีถวายอัจเจกจีวร
ผ้าอัจเจกจีวร คือ ผ้าจำนำพรรษาที่ทายกรีบด่วนถวายก่อนกำหนดกาลดังกล่าวแล้ว แต่อยู่ในเขตที่มีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับได้ เป็นผ้าชนิดเดียวกับผ้าจำนำพรรษานั่นเอง ต่างกันแต่ผ้าจำนำพรรษานั้นทายกถวายเมื่อออกพรรษาแล้วแก่ภิกษุผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือน

๑๐. พิธีถวายผ้าป่า
ผ้าป่า สมัยพุทธกาลเรียกว่า ผ้าบังสุกุลจีวร คือผ้าเปื้อนผุ่นที่ไม่มีเจ้าของหวงแหนทิ้งอยู่ตามป่าดงบ้าง ตามป่าช้าบ้าง ตามถนนหนทางและห้อยอยู่ตามกิ่งไม้บ้าง หรือผ้าที่เขาอุทิศวางไว้แทบเท้ารวม เรียกว่า ผ้าป่า

๑๑. พิธีถวายผ้ากฐิน
การถวายผ้ากฐิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การทอดกฐิน” เป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง จัดเป็นทานพิเศษนิยมทำกันตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ คำว่า “กฐิน” แปลว่า กรอบไม้ หรือ สะดึง อันเป็นแม่แบบสำหรับเย็บผ้าจีวรของภิกษุ

๑๒. พิธีถวายธูปเทียนดอกไม้
การถวายธูปเทียนดอกไม้ หมายถึง การถวายให้พระสงฆ์นำไปบูชาอีกต่อหนึ่ง มิใช่ถวายเป็นสักการะบูชาตามพิธีอย่างที่มีถวายในพิธีต่างๆ เท่าที่ปรากฏนิยมโดยทั่วไป ได้แก่ การถวายในวันเข้าพรรษา

๑๓. พิธีลอยกระทงตามประทีป
การลอยกระทงตามประทีปถือเป็นประเพณีมาแต่โบราณกาลว่าเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ นัมมทาในชมพูทวีป โดยคติที่เชื่อเรื่องราวตามที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร ว่า

สมัยหนึ่งพระศาสดา เสด็จไปยังแม่น้ำนัมมทานที พญานัมมทานาคราชอาราธนาให้เสด็จไปสู่นาคพิภพด้วยศรัทธาเลื่อมใส เพื่อจะถวายสักการบูชา พระองค์จึงเสด็จไปตรัสเทศนาแก่พญานาคราชพร้อมทั้งบริวารแล้วเสด็จกลับ

ขณะนั้น พญานาคราชได้กราบทูลขอสิ่งที่ระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่กราบไหว้บูชาในกาลต่อไป พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานให้ตามความประสงค์ โดยประดิษฐานรอยฝ่ายพระบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีให้เป็นที่สักการะบูชาของพญานาคราชสืบมา


หมายเหตุ...(ข้อมูลแต่ละเรื่อง ลงไว้พอสังเขป)

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.