กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

๓ เหตุผลว่าทำไมต้อง "ท่องจำ"
หัวใจของบัณฑิตหรือของนักปราชญ์ที่เราทราบกันดี คือ สุ จิ ปุ ลิ อธิบายนิดหนึ่ง สุ คือ ตั้งใจฟัง, จิ คือ รู้จักคิด, ปุ คือ ถามสิ่งสงสัย, ลิ คือ จดบันทึกไว้อ่าน, สี่คำนี้ถ้าใช้เรียนอะไรก็ต้องรู้ ดูอะไรก็ต้องเห็น ทำอะไรก็ต้องเป็นประมาณนั้น
<h1>3 เหตุผลว่าทำไมต้องท่องจำ,ธรรมศึกษาตรี โท เอก</h1>

แต่ว่า การเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องให้ความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน คือ การท่องจำ เพราะหลักสูตรของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงปัจจุบันให้มีการสอบวัดผลปีละครั้ง สอบไม่ผ่านก็คือตกเรียนซ้ำสอบอีกที แต่ถ้าสอบผ่านก็เลื่อนชั้นขึ้นไปจนกว่าจะจบชั้นเอก ถึงเรียกว่า จบหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาแผนกธรรม

ในบทความนี้จึงจะแนะนำเคล็ดไม่ลับสั้นๆ อันเป็นเหตุผลว่า ทำไม “การท่องจำ” จึงสำคัญต่อการเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา ไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนี้

๑. เพื่อเตรียมไว้ตอบปัญหาถามความจำ
ข้อนี้ ถ้าเจอข้อสอบสนามหลวงถามมาว่า คืออะไร? มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ผู้เรียนนักธรรมก็สามารถที่จะเขียนให้ถูกต้องตรงตามแบบหนังสือทุกข้อไปเลย ส่วนผู้เรียนธรรมศึกษา(นักเรียน,ฆราวาส) ก็สามารถเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องได้ง่ายๆ เพราะคำตอบอยู่ในหัวเราแล้ว

๒. เพื่อเตรียมไว้ตอบปัญหาถามความเข้าใจ
ถ้าเจอปัญหาที่ถามเข้าใจ คือ เข้าใจในเรื่องนี้ หัวข้อธรรมนี้มากน้อยแค่ไหน ผู้เรียนนักธรรมก็สามารถอธิบายในเรื่องนั้น ในข้อธรรมนั้น ให้เขาเห็นว่านอกจากเรารู้ความหมายแล้ว เรายังเข้าใจความมุ่งหมายในเรื่องนั้น ข้อธรรมนั้นดีด้วย เพราะในทางที่ถูกมีอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนผู้เรียนธรรมศึกษาก็สามารถเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องสบายหายห่วง ไม่ว่าสนามหลวงจะใช้สำนวนและโวหารถามมาแบบใดก็ตาม เมื่อท่องได้ก็สามารถรู้ได้ว่า ปัญหานี้พูดถึงเรื่องใด หัวข้อธรรมใด เมื่อรู้อย่างนี้ก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดได้

๓. เพื่อเตรียมไว้ตอบปัญหาถามความคิด
ถ้าเจอปัญหาถามความคิด ก็แสดงว่าอยากได้เหตุผลจากเรา ซึ่งเป็นความคิดความเข้าใจของผู้เรียนเอง ดังนั้นผู้เรียนนักธรรมก็ให้พยายามแสดงความคิดเห็นให้เหตุผล แต่ให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องในเรื่องนั้นๆ หัวข้อธรรมนั้น เพื่อให้คำตอบของเรามีน้ำหนักมีความถูกต้องมากที่สุด

สำหรับผู้เรียนธรรมศึกษาถ้าหากจำได้ ก็เข้าใจ เมื่อเข้าใจก็ตีความ พินิจวิเคราะห์หาเหตุผลที่ถูกต้องได้ เพื่อให้ผู้เรียนธรรมศึกษาเห็นภาพชัดมากขึ้นว่า ถ้าเกิดปัญหาข้อสอบถามความคิด ปัญหานั้นจะมีลักษณะเช่นไร

ดูตัวอย่างเช่น (สำหรับธรรมศึกษา)
๑. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ?
ก. ตักบาตรประจำ ข. มีมนุษย์สัมพันธ์ ค. รู้จักทดแทนคุณ ง. ขยันทำการงาน

จะเห็นว่าปัญหาดังกล่าว ถามให้ผู้เรียนคิดคือให้ใช้ความคิด เพราะคำตอบทั้ง ๔ ข้อนั้น ถ้าพูดตามหลักธรรมดาแล้วก็ดูจะเป็นคนดีหมดทุกข้อ..แต่ทว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีดีที่สุดเพียงข้อเดียว

ที่นี้เมื่อมีคำตอบที่ดูจะถูกหมดทุกข้อ ผู้เรียนก็ต้องคิดพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด นั้นก็คือ ค. รู้จักทดแทนคุณ เพราะในทางพระพุทธศาสนาคนที่มีความกตัญญู คือรู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วทำตอบแทนคืน ชื่อว่าคนดี

และถ้ารู้จักคิดพิจารณาหาไตร่ตรองเช่นนี้ ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องออกมา (สบายหายห่วง)

สุดท้าย นี้คืออานิสงส์ของการท่องจำได้ มันจะค่อยช่วยเราตลอด แม้ว่าผู้เรียนจะไม่ทันสังเกตก็ตาม
...
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.