กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

๙ เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม

เรียงความกระทู้ธรรมที่ได้คะแนนน้อยนั้น ส่วนมากจะมีข้อบกพร่องต่างๆ หลายประการ เช่น อธิบายเนื้อความของกระทู้ธรรมผิดจากความมุ่งหมายของกระทู้ธรรมนั้นบ้าง อธิบายความสับสวนวกไปวนมาไม่มีสรุป ความใช้ภาษาไม่ถูกต้องและใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้วยังมีข้อบกพร่องซึ่งประกอบด้วยลักษณะต่างๆ อีก คือ

๑. ไม่อ้างกระทู้ธรรมมาเชื่อมข้อความที่แต่ง หรือไม่มีกระทู้รับ
๒. อธิบายความไม่สมเหตุสมผลกับกระทู้ธรรมที่ตั้งไว้
๓. เขียนข้อความโดยการไม่มีเว้นวรรคตอน หรือเว้นระยะวรรคตอนไม่ถูกต้อง
๔. เขียนข้อความโดยไม่มีย่อหน้าหรือย่อหน้าตามความพอใจ
๕. นำกระทู้ธรรมมาเชื่อม โดยไม่อ้างถึงข้อความของกระทู้นั้นก่อน
๖. ไม่บอกชื่อคัมภีร์ที่มาของกระทู้ธรรมที่นำมารับ หรือบอกชื่อคัมภีร์ผิดพลาด
๗. เขียนคำบาลีและคำภาษาไทยไม่ถูกต้องหรือขาดตกบกพร่อง
๘. เขียนตัวสะกด การันต์ ผิดพลาด
๙. เขียนหนังสือสกปรก โดยมีการขีดฆ่า ขูดลบ ปรากฏอยู่ทั่วไป
โปรดจำไว้ว่า เรียงความแก้กระทู้ธรรมที่ดี จะต้องไม่มีข้อบกพร่องทั้ง ๙ ข้อนี้

๑. ไม่อ้างกระทู้ธรรมมาเชื่อมข้อความที่แต่งหรือไม่มีกระทู้รับ
คือผู้สอบเขียนอธิบายเฉพาะกระทู้ตั้ง (สุภาษิตบทตั้ง) แล้วสรุปส่ง โดยไม่นำกรทู้รับมาอธิบายเชื่อมต่อ
กรณีนี้อาจเป็นเพราะผู้สอบจำสุภาษิตเชื่อมไม่ได้ หรือตีเนื้อความกระทู้นั้นไม่แตก ไม่เข้าใจ ก็เลยไม่รู้จะเขียนอธิบายอย่างไร
็<h1>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h1>


๒. อธิบายความไม่สมเหตุสมผลกับกระทู้ธรรมที่ตั้งไว้
คืออ้างสุภาษิตมาอย่างหนึ่ง แต่ผู้เขียนอธิบายไม่สมเหตุสมผล คือว่าต้องอธิบายเนื้อความให้อยู่ในขอบข่ายของหัวเรื่องที่ได้ตั้งเอาไว้ ไม่นำเรื่องอื่นมาพูด และนำเสนอตามลำดับขั้นตอนให้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ

๓. เขียนข้อความโดยการไม่มีเว้นวรรคตอน หรือเว้นระยะวรรคตอนไม่ถูกต้อง
คือเขียนอธิบายติดกันเป็นพืด ไม่เว้นวรรคตอน หรือเว้นระยะห่างวรรคให้พอดี ทำให้ผิดโครงสร้างการเขียนกระทู้ธรรมแล้ว ยังดูไม่สวย ไม่เรียบร้อย และไม่น่าอ่านอีกด้วย
็<h2>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h2>


๔. เขียนข้อความโดยไม่มีย่อหน้าหรือย่อหน้าตามความพอใจ
คือทุกครั้งที่เขียนคำนำ เริ่มอธิบายกระทู้ตั้ง กระทู้เชื่อม สรุปความ จะต้องย่อหน้าเสมอ ถ้าไม่ย่อหน้าก็ผิดโครงสร้างทำให้เสียคะแนนไปเปล่าประโยชน์ หรือย่อหน้าตามความพอใจ เช่นจุดที่ให้ย่อหน้ากลับไม่ย่อ ย่อหน้าสั้นบ้าง ย่อหน้ายาวบ้าง ไม่เท่าสักจุด
็<h3>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h3>
หมายเหตุ การย่อควรจะอยู่ประมาณ ๖ ตัวอักษร หรือ ๑ ข้อนิ้วก็โอเคนะ

๕. นำกระทู้ธรรมมาเชื่อม โดยไม่อ้างถึงข้อความของกระทู้นั้นก่อน
คือเมื่อเขียนอธิบายกระทู้ตั้งตามแบบแล้ว ก่อนจะอ้างกระทู้เชื่อมมารับ จะต้องเขียนอ้างข้อความถึงกระทู้เชื่อมนั้นๆ ก่อน เพื่อบอกถึงการสอดรับกันของภาษิตที่อธิบายมากับภาษิตบทเชื่อมที่จะนำมาเชื่อมอธิบาย ดูตัวอย่าง
็<h4>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h4>


๖. ไม่บอกชื่อคัมภีร์ที่มาของกระทู้ธรรมที่นำมารับ หรือบอกชื่อคัมภีร์ผิดพลาด
คือปกติก่อนจะอ้างสุภาษิตบทเชื่อมจะต้องเขียนที่มา (ชื่อคัมภีร์ที่มา) ของสุภาษิตเชื่อมนั้นก่อนเสมอ และห้ามบอกชื่อคัมภีร์ผิด และเขียนให้ถูกต้อง
็<h5>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h5>


๗. เขียนคำบาลีและคำภาษาไทยไม่ถูกต้องหรือขาดตกบกพร่อง
คือการเขียนคำศัพท์บาลี คำไทย ขาดตกบกพร่อง เช่นผู้สอบเขียนภาษาพูดซึ่งไม่ใช่ภาษาเขียน ภาษาวัยรุ่น เหล่านี้ถือว่าผิดทั้งนั้น การเขียนคำบาลีจะต้องใส่จุดพินทุ ( . ) ที่อยู่ข้างล่าง และใส่นิคหิต ( ˚ ) ที่อยู่ด้านบนอักขระให้ถูกต้องชัดเจน ตัวอย่าง
็<h6>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h6>


๘. เขียนตัวสะกด การันต์ ผิดพลาด
คือผู้สอบอาจลืมใส่การันต์ ไม้โท ไม้เอก หรือใส่ไม่ตรงตัวอักษร เช่นตัวอย่างตามภาพนี้
็<h7>9 เหตุผลที่ทำให้เสียคะแนนในวิชากระทู้ธรรม</h7>


๙. เขียนหนังสือสกปรก โดยมีการขีดฆ่า ขูดลบ ปรากฏอยู่ทั่วไป
พยายามคิดก่อนเขียน อย่าเขียนก่อนคิด หรือควรร่างเนื้อหาไว้ก่อนแล้วค่อยนำมาเขียนลงในใบตอบจริงที่จะนำส่งก็ได้ ถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีสำหรับคนนิสัย ซุ่มซ่าม ซุกซน J
สำคัญ: มีใครบ้างไม่ชอบความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ฉะนั้นอย่าทำให้งานเขียนของตัวเองดูไม่มีเสน่ห์เลย


Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.