กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>กลอนพระสาวกเอตทัคคะ,กลอนเอตทัคคะ,กลอนพระสาวก,เอตทัคคะ40,สาวก40</h1>

กลอนพระสาวกเอตทัคคะ ๔๐ องค์  ( ๑ )
พระอัญญาโกณฑัญญะ รู้ราตรี
พระสีวลี มีลาภมาก
พระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก
มีฤทธิ์มาก พระโมคคัลลาน์
พระสารีบุตร อุดมปัญญา
ใคร่การศึกษา พระราหุล
สูงตระกูล พระภัททิยะ
อุปเสนะ ทำชนให้เลื่อมใส
พระอุบาลี ท่านนี้เก่งวินัย
รัฐบาลไซร้ ออกบวชด้วยศรัทธา
มหาปันถก เจริญภาวนา
ยินดีอยู่ป่า พระเรวตะ (ขทิรวนิยเรวตะ)
โอวาทภิกษุยกให้ กัปปิน
พระพากุละ อาพาธน้อย
น้ำเสียงหยดย้อย พระลกุณ
ยังตระกูลให้เลื่อมใส กาฬุทายี
ยอดธรรมกถึก ปุณณมันตานี
จีวรหมองศรี พระโมฆราช
บันลือสีหนาท พระปิณโฑละ
พระพาหิยะ ตรัสรู้เร็วพลัน
จับสลากเลิศล้น โกณฑธาน
แสดงธรรมพิสดาร กัจจายนะ
โสภิตะ ระลึกชาติชัด
เก่งฌานสมาบัติ พระกังขา
สุภูติ เลิศทักษิณา
อุรุเวลาฯ บริวารมากมี
สำรวมอินทรีย์ พระนันโท
พระวังคีโส คาถาถูกใจ
มหากัสสปะ ไซร์
ยินดีในธุดงค์คุณ
เทวดาเกื้อกูล ปิลินทะ
โสณโกฬิวิสะ ความเพียรสูง
วักกลิ สัทธาธิมุต
โสณกุฏิฯ เทศน์ธรรมไพเราะดี
โอวาทภิกษุณี นันทกะ
พระสาคตะ กสิไฟ (เตโชกสิณ)
เลิศปฏิภาณว่าง่าย
ผู้นั้นไซร์ คือ พระราธะ
กุมารกัสสปะ แสดงธรรมวิจิตร
มโนมนิทธิ จุฬปันถโก
ทิพพจักษุ อนุรุทโธ
พระโกฏฐิโต แตกฉานปฏิสัมภิทา
๔๐ ท่าน บรรยามา
ท่องศึกษาอย่าใหลหลง
จดจำไว้ให้มั่นคง
๔๐ จงจำเอย...
สำหรับผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท
---
กลอนยอดฮิต ๓ รูปแบบ
กลอนพระสาวกเอตทัคคะ ( ๑ )
กลอนพระสาวกเอตทัคคะ ( ๒ )
กลอนพระสาวกเอตทัคคะ ( ๓ )
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.