กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

จำได้ว่าสมัยที่ผู้เขียนยังเรียนนักธรรม วิธีหนึ่งที่ใช้มากที่สุดก็คือการท่องจำ ท่องทุกวันก่อนจะนอนก็ต้องท่องข้อธรรมสองถึงสามข้อให้ได้ก่อน กว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืน แล้วไปตื่นตีสามลุกขึ้นมาท่องอีก พอตีห้าก็บิณฑบาตต่อเลย และยังเขียนข้อธรรมติดไว้บนหลังฝ่าบาตรเดินไปท่องไปด้วยเช่นนี้ทุกวัน มันก็คุ้มค่าจริงๆ ครับ เพราะว่าสอบผ่านสามปีรวด ตรี โท เอก ไม่เคยตก
<h1>การท่องจำ,การท่องจำสำหรับนักธรรม</h1>

ว่าไปแล้วก็ยังจำคำที่ครูอาจารย์บอกไว้ว่า “เอ็งท่องได้ ก็สอบได้” ตอนเรียนนักธรรม พอจะเลิกเรียนท้ายชั่วโมง ก็จะให้นักเรียนท่องข้อธรรมกัน รูปไหนท่องได้ก่อนก็ได้กลับก่อน

มารู้คุณค่าและประโยชน์มหาศาลตอนสอบสนามหลวง เพราะปัญหาข้อสอบออกโดนที่ตัวเองท่องไว้แทบทุกข้อ เพราะบ้างข้อสนามหลวงก็ถามตรงๆ ถามความจำนักเรียน

เข้าเรื่องเลยแล้วกัน “ตราบใดที่ข้อสอบนักธรรมยังเป็นข้อเขียน (อัตนัย) ผู้เรียนนักธรรมจำเป็นต้องท่องจำ” แต่ถ้าท่านไม่รีบก็ไม่เป็นไร เรื่อยๆ แล้วกัน

คำถามถ้าฉันท่องแล้ว มันจะช่วยอย่างไร
ช่วยแน่นอน แต่ถ้าท่านไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้สึกว่ามันช่วยท่านไว้ ดังนั้นผู้เรียนควรจะทำความเข้าใจดังนี้

๑. หากเจอคำถามปัญหาข้อสอบที่ถามความจำ 
เช่นปัญหาถามความจำจพลงท้ายด้วย คืออะไร,มีเท่าไร,อะไรบ้าง
ก็สามารถที่จะตอบคำถามได้สบายหายห่วงใช้ไหม แต่ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็หูดีๆ เอาไว้ อย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้าง คือ สรณะ

๒. หากเจอปัญหาข้อสอบถามความเข้าใจ
เวลาเขียนตอบ คำตอบในทางที่ถูกมีได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่โวหารการเขียนอธิบายอาจต่างไปบ้าง คือ ผู้เรียนอาจจะเขียนคำอธิบายไม่ตรงในหนังสือเรียน แต่ก็ต้องเขียนอธิบายให้อยู่ในเรื่องที่ปัญหาข้อสอบถาม (อย่าชักแม่น้ำทั้งห้ามามั่วๆ)

ตรงนี้อย่าลืมสิ่งที่ท่านท่องจำไว้ เอามาตอบให้เป็น ดูคำถามดีๆ ว่าปัญหาพูดถึงเรื่องอะไร ข้อธรรมอะไร เมื่อรู้แล้วท่านก็ต้องทวนความจำของท่านก่อนว่า ข้อธรรมนี้เรื่องนี้มีความหมายอย่างไร มีใจความอย่างไร ถ้ารู้ความหมายหรือเข้าใจความในข้อธรรม ในเรื่องนั้นๆ แล้ว ก็สามารถที่จะนำมาเขียนอธิบายปัญหาข้อนั้นให้ตรงได้

การท่องจำมันจะช่วยอย่างนี้ แต่ก็มีหลายท่านที่ท่องจำได้แต่เอามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการตอบปัญหาข้อสอบไม่เป็น

๓. หากเจอปัญหาถามความคิดผู้เรียน
หากเจอปัญหาข้อสอบถามความคิดผู้เรียน แสดงว่าคำถามกำลังลองภูมิปัญญาผู้เรียน (เรียนมาตลอดทั้งปีมีความรู้เข้าใจมากน้อยแค่ไหน ประมาณนั้นถึงถาม) เจอแบบนี้ก็อย่ากังวลไป ขอมาก็จัดไป ก็ให้เขียนแสดงภูมิเต็มที่ สิ่งที่ท่องไว้ให้นำมาเขียนอธิบายชี้แจ้งให้เป็นเหตุเป็นผล ให้มันสมกับที่เรียนมาแล้วตลอดทั้งปี ให้เขารู้ว่ารูปนี้เขียนมาสมภูมิที่เรียนมาจริงๆ (อธิบายได้ ๕ บรรทัดก็เยอะแล้วสำหรับบ้างท่าน)

อนึ่งตรงนี้ก็อย่าลืมว่า การสอบนักธรรมปีหนึ่งมีครั้งเดียว เพราะไม่ใช่การสอบแบบมัธยมสามัญทั่วไป ก็อย่าปล่อยให้เสียเวลาไป

ที่สำคัญอย่าคิดว่าการเรียนนักธรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ “ถ้ามันง่ายก็คงไม่มีใครสอบตก” และถ้าท่านเป็นคนชอบการท้าทายก็ควรจะตั้งคำถามนี้กับตัวเองแล้วทำมันให้ได้ คือ “เก่งจริงก็สอบให้ผ่านสามปีรวด

สุดท้าย ท่านที่กำลังเรียนนักธรรมอยู่ ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านในโอกาสที่จะสอบต่อไป และขอให้ท่านมีชัยประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนา ด้วยเทอญ
...
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.