กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

๒ วิธีการเขียนปิดท้ายสรุปความเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจว่า สรุปความ คือการรวบรวมใจความที่สำคัญของเนื้อเรื่องที่ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้น มาสรุปไว้อย่างย่อๆ โดยให้มีหลักคติธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ เพราะว่าคำลงท้ายที่ดีย่อมเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งของเรียงความแก้กระทู้ธรรม ทำให้ผู้อ่านเกิดความชำนาญ ซาบซึ้งและรู้สึกว่าเรียงความที่อ่านมีคุณค่าน่าเชื่อถือ น่าปฏิบัติตาม เกิดศรัทธาในความคิดของผู้เขียน และเรียงความนั้นจะได้คะแนนดีอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งสรุปความควรเขียนประมาณ ๕-๗ บรรทัดกำลังพอดี

<h1>2 วิธีการเขียนปิดท้ายสรุปความเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>


เมื่อผู้เขียนได้เขียนสรุปเนื้อหาได้ดี ซาบซึ้งกินใจ มีคุณค่าน่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปิดท้ายสรุปความของเรียงความกระทู้ธรรมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีหลักการเขียนปิดท้ายสรุปความอยู่ ๒ วิธีด้วยกัน คือ

วิธีที่ ๑ “การยกสุภาษิตบทตั้งมาเขียนปิด”
การยกสุภาษิตบทตั้งมาปิดนั้นในปัจจุบันจะเน้นวิธีนี้มากที่สุด เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อถือ มีหลักการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
            สรุปความว่า ศีล คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่จะทำให้คนเป็นม นุษย์ คือผู้ประเสริฐ ผู้รักษาศีล ย่อมปราศจากศัตรูที่คอยเบียดเบียน อยู่สงบร่มเย็นเป็นสุข ศีลจึงเป็นคความดีเยี่ยมในโลก สมดังสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้นว่า 
สีลํ  โลเก   อนุตฺตรํ 
ศีล เป็นเยี่ยมในโลก 
มีนัยดังพรรณนามาก็มีด้วยประการฉะนี้


วิธีที่ ๒ “ไม่ต้องยกสุภาษิตมาเขียนปิด”
รูปแบบวิธีที่สองถือเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุด ข้อเสียคือมักจะหล้าหลังแล้ว เพราะปัจจุบันนิยมให้ผู้เรียนผู้สอบใช้วิธีที่หนึ่งเสียส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น
            สรุปความว่า ศีล คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่จะทำให้คนเป็นม นุษย์ คือผู้ประเสริฐ ผู้รักษาศีล ย่อมปราศจากศัตรูที่คอยเบียดเบียน อยู่สงบร่มเย็นเป็นสุข ศีลจึงเป็นคความดีเยี่ยมในโลกมีนัยดังพรรณนามาก็มีด้วยประการฉะนี้


--------------------------------
ข้อแตกต่างที่ผู้เรียนควรจำ
วิธีที่แรก ก่อนนำสุภาษิตบทตั้งมาเขียนปิด จะต้องเขียนคำว่า “สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นนั้นว่า หรือ สมดังสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้นว่า” แล้วจึงเขียน สุภาษิตบทตั้ง ต่อจากนั้นบรรทัดสุดท้ายให้เขียนว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้

วิธีที่สอง คือหลังจากที่เขียนสรุปมาได้ ๕-๗ บรรทัดเสร็จแล้วก็ให้เขียนคำว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้”  ได้เลย

-----
อนึ่ง: ตรงคำว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้” หรือใช้คำว่า “เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้” แทนก็ได้เช่นกัน

ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.