กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

วันอาสาฬหบูชา
<h1>วันอาสาฬหบูชา,ประวัติวันอาสาฬหบูชา</h1>
วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๗ ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (ก่อนหน้าวันเข้าพรรษา ๑ วัน) โดยวันอาสาฬหบูชา ซึ่งก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก

มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นดังนี้
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา มีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
๓. เป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก (ก่อนหน้านี้มีเพียงพระพุทธและพระธรรมเท่านั้น)
๔. วันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เสวยอาสาฬหฤกษ์ (คือ วันเพ็ญเดือน ๘)

ความสำคัญในอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระธรรม" และ "วันพระสงฆ์" เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร (ฟัง) เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระสงฆ์"

พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
ใจความสำคัญของการแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งมีใจความโดยย่อว่า บรรพชิตไม่ควรเสพที่สุด ๒ อย่า คือ
  • ๑. กามสุขัลลิกานุโยค คือ การประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุข ซึ่งหย่อนเกินไป ไม่เป็นทางเพื่อตรัสรู้ได้
  • ๒. อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนให้ลำบาก หรือการทรมานร่างกายตัวเอง ซึ่งตึงเกินไป ก็ไม่เป็นทางเพื่อตรัสรู้ได้อีกเช่นกัน
ดังนั้น มัชฌิมาปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ 
  • . สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ ปัญญาเห็นชอบในอริยสัจ ๔ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ชื่อ สัมมาทิฏฐิ
  • . สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ ดำริในอันออกจากกาม ๑ ในอันไม่พยาบาท ๑ ในอันไม่เบียดเบียน ๑ ชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ
  • . สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ ความเว้นจากวจีทุจริต ๔ มี พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑ ชื่อว่า สัมมาวาจา
  • . สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือ ความเว้นจากกายทุจริต ๓ มี ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ ชื่อว่า สัมมากัมมันตะ
  • . สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ความเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ เว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด คือ ผิดธรรม ผิดวินัย ชื่อว่า สัมมาอาชีวะ
  • . สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ ความเพียรในสัมมัปปธาน ๔ คือ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น ๑ เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ เพียรให้กุศลเกิดขึ้น ๑ เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่า สัมมาวายามะ
  • . สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความระลึกในสติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา ๑ เวทนานุปัสสนา ๑ จิตตานุปัสสนา ๑ ธัมมานุปัสสนา ๑ ชื่อว่า สัมมาสติ 
  • . สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน เช่น การที่จิตแน่วดิ่งเป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์ (เครื่องปิดกั้นจากความดีงาม) ๕ อย่าง คือ ความใคร่ในกาม ความพยาบาทปองร้ายเขา ความง่วงซึม ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ และความลังเลสงสัย
พระธรรมเทศนานี้ เรียกชื่อว่า “ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร” คือ พระสูตรด้วยการหมุนล้อพระ
ธรรม และจัดเป็นปฐมเทศนา เพราะเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา นอกจากทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ เช่น
- ไปวัดรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา
- งดเว้นการทำบาปทั้งปวง
- ถวายสังฆทานแก่สงฆ์
- ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
- บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ไปเวียนเทียนรอบเจดีย์-โบสถ์ที่วัดในเวลาเย็น
- และสิ่งดีงามอื่นๆ ตามกำลัง

เรียบเรียงโดย ธรรมศึกษา.com
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.