กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าสอบธรรมสนามหลวง,สอบธรรมสนามหลวง

เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบธรรมสนามหลวง คือเป็นบุคคลที่เรียนนักธรรม หรือธรรมศึกษา ตรี โท เอก (อาจเรียนด้วยตนเอง) เช่น แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา และคฤหัสถ์ผู้สนใจทั่วไป และเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กร/สถานศึกษา หรือลงสอบในสังกัดวัด/สำนักเรียนนั้นๆ

ผู้มีสิทธิ์สอบ :
ธรรมศึกษาชั้นตรี บุคคลทั่วไป หรือตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๕ ขึ้นไป
ธรรมศึกษาชั้นโท ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ธรรมศึกษาชั้นเอก ต้องสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท และได้รับหรือมีหมายเลขประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นโท จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข้อสังเกต:
บุคคลทั่วไปต้องสอบผ่าน ธรรมศึกษา ไม่ใช่ นักธรรม
พระภิกษุสามเณรต้องสอบผ่าน นักธรรม ไม่ใช่ ธรรมศึกษา

หมายเหตุสำคัญ :
บุคคลทั่วไปผู้แจ้งประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี หรือ โท
จึงไม่มีสิทธิสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท หรือ เอก
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี

และสำหรับบรรพชิต
ภิกษุหรือสามเณรรูปใดแจ้งประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี หรือ โท
ก็ไม่มีสิทธิสอบ นักธรรมชั้นโท หรือ เอก เช่นกัน
ต้องเริ่มสอบตั้งแต่ นักธรรมชั้นตรี

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
๑. นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป หรือฆราวาสแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๒. ต้องตรวจดูสถานที่สอบ เลขที่สอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็ว
๓. ต้องไปถึงสนานสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ
๔. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นั่งประจำโต๊ะของตน ไม่นำหนังสือ ย่ามหรือสิ่งอื่นใดเข้าห้องสอบ นอกจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
๕. ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบตอบ นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ
๖. ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบ
๗. เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากห้องสอบ
๘. ผู้เข้าสอบทุกรูปทุกคน ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ
...อ้างจาก “เรื่องสอบธรรมสนามหลวง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ”

สุดท้ายขอแนะนำว่าหากผู้เรียนจะเรียนจะสอบชั้นไหนควรจะศึกษาข้อมูล และระเบียบการสอบธรรมสนามหลวงให้ถูกต้องชัดเจนก่อน แล้วปฏิบัติตามระเบียบนั้นทุกประการ จะได้ไม่ต้องเสียใจและเสียเวลาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด นะครับ
ป้ายกำกับ: ,

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.