กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>สอบนักธรรมตรี-โท-เอก ต้องเขียนโจทย์หรือไม่</h1>

สอบนักธรรมต้องเขียนโจทย์หรือไม่

ประเด็นนี้ความจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่ก็ต้องใส่ใจ เพราะแต่ละสำนักเรียน หรือในวัดที่สั่งสอนกันเอง ก็ยังหาความเป็นอันเดียวกันไม่ได้ ที่จะต้องยึดใช้กันทั่วไปแบบเดียวกัน เพราะครูอาจารย์ที่สอนนักธรรมบ้างท่านก็แนะนำบอกให้เขียนโจทย์ด้วย บ้างท่านก็บอกว่าไม่ต้องเขียนให้เขียนคำตอบไปเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงมีคำว่า “ต้องใส่ใจ


คำถามว่า ใส่ใจอะไร
เราต้องใส่ใจว่า จะเอายังไงกันแน่ “จะเขียนหรือไม่ต้องเขียนโจทย์มันนั่นนะ หรือว่าใครจะเขียนก็เขียนไป ใครไม่อยากเขียนก็ไม่ต้องเขียน หรือ สำนักเรียนไหนสนามสอบไหนจะให้เขียนโจทย์ก่อนก็บอกไป ไม่ต้องเขียนโจทย์ก็บอกไป แบบนี้หรือ

บางทีสนามสอบเดียวกัน ยังปฏิบัติไม่เหมือนกันก็มี ครูอาจารย์บางท่านแนะนำให้ศิษย์เป็นคนละเอียด มีระเบียบ ไม่ให้มักง่าย ให้เห็นความสำคัญ ท่านก็สั่งสอนนักเรียนให้เขียนโจทย์ด้วย แต่เวลาสอบ ท่านที่มาคุมสอบก็ประกาศบอกออกไมค์ให้นักเรียนผู้สอบฟังว่าไม่ต้องเขียนโจทย์นะ ให้เขียนคำตอบไปเลย ตรงนี้ทำให้ครูอาจารย์ที่ท่านสอนศิษย์เสียเครดิตเลยนะ “ฝากไว้ให้คิด” เราถึงต้องใส่ใจ


เขียนโจทย์แล้วดียังไง
ก็ต้องบอกว่า “ดีมาก และก็ดีมากๆ ด้วย” เพราะไม่มักง่ายชอบง่ายๆ แต่มีความละเอียด มีระเบียบมีขั้นตอนที่ถูกต้อง "ผู้สอบบ้างท่านเขียนโจทย์ด้วยแต่ตอบไม่ถูก กรรมการตรวจข้อสอบก็ยังถวายคะแนนค่าน้ำหมึกเพราะเห็นความสำคัญของการเขียนโจทย์" ตรงกันข้ามถ้าไม่เขียนโจทย์ดันตอบปัญหาก็ไม่ถูกอีก เขาจะหาความดีที่ไหนมาถวายคะแนนให้ ใช่ไหม?

ลองคิดเป็นกุศลความดีแบบนี้สิ ขนาดพระจะเทศน์ยังต้องมีให้ศีลรับศีลกันก่อน ขนาดจะสวดมนต์ยังต้องกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อน แม้แต่สอบธรรมสนามหลวงยังต้องรับฟังคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวงก่อน เพื่อสิ่งดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉันใด การสอบนักธรรมตรี โท เอก ก็ต้องเขียนโจทย์ปัญหาก่อนด้วย ฉันนั้น "รับรองว่าดีกว่าไม่เขียนแน่นอน"


ไม่เขียนโจทย์ดียังไง
ไม่เขียนโจทย์ก็ดี คือ “เร็วดี ง่ายดี ไม่เขียนโจทย์ก็ไม่ผิดนะแต่เวลาเขียนตอบผู้สอบควรจะเขียนตอบแบบทวนคำถามทุกข้อ (แนะนำ) เพราะว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้สอบตอบคำถามข้อนั้น ตามข้อเรียงลำดับข้อ ๑ ถึง ๑๐ และเพื่อให้ผู้ตรวจข้อสอบได้เข้าใจง่ายๆ  “ไม่งั้นผู้ตรวจก็ต้องถามหาโจทย์เช่นเดิม ว่าข้อนี้ถามอะไร


กฎสนามหลวงบอกไว้หรือไม่
ใน “เรื่องวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง, ระเบียบปฏิบัติ, การเขียนตอบ, การตรวจ, การให้คะแนน” ยังไม่พบคำที่ระบุว่า “เขียนโจทย์ และ ไม่เขียน” ตรงนี้คิดว่าคงอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนักถึงไม่ระบุชัดๆ ไป เพียงแต่บอกว่า “ต้องเขียนด้วยหมึกสีดา สีน้าเงิน หรือดินสอเท่านั้น และตอบเรียงข้อไปตามลาดับ” และหวังว่าต่อไปจะมีในระเบียบการสอบธรรมสนามลวงเป็นคำที่ระบุไว้จริงๆ ในประเด็นนี้


สรุปแล้ว “เขียน หรือ ไม่ต้องเขียน”
ผู้เขียนบทความจึงขอสรุปประเด็นในหัวข้อเรื่องนี้ว่า

๑. เขียนโจทย์ก่อน เวลาเขียนตอบไม่ต้องเขียนตอบแบบทวนคำถามก็ได้ เพราะมีโจทย์ชัดเจนแล้ว แต่ถ้าเขียนตอบแบบทวนคำถามด้วยก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าใจง่าย ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้ผู้ตรวจข้อสอบด้วย

๒. ไม่ต้องเขียนโจทย์ เวลาเขียนตอบก็ควรจะเขียนตอบแบบทวนคำถามทุกข้อ เพื่อไม่สร้างความยุ่งยาก เข้าใจยาก ให้แก่ผู้ตรวจข้อสอบนั้นเอง

สุดท้าย ผู้เรียนผู้สอบครูสอนคงจะได้แนวคิด และฝากไว้ให้คิด ว่าเราควรทำแบบไหนหรือจะทำอย่างไร เพราะว่า “สิ่งไหนดี เป็นตัวอย่างที่ดี เราควรจะแนะนำกันมิใช่หรือ”


<h1>สอบนักธรรมต้องเขียนโจทย์,โจทย์ปัญหานักธรรม,ปัญหาสนามหลวง</h1>

สอบนักธรรมตรี-โท-เอก ต้องเขียนโจทย์หรือไม่,สอบนักธรรมตรี-โท-เอก

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.