กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring


ข้อ

ประโยคสำนวน – คำภาษิต

ที่ออกสอบธรรมสนามหลวง ในวิชาธรรมวิภาคชั้นตรี


มียศอย่าประมาท มีอำนาจอย่ามัวเมา  สอนให้มีธรรมอะไร
. สติ


ทำดีมักกลัว ทำชั่วมักกล้า  เพราะขาดหลักธรรมอะไร ?
. หิริ โอตตัปปะ


ผู้ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ แต่ยิ้มแย้มได้  เพราะมีธรรมข้อใด ?
. โสรัจจะ


งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้  เพราะขาดธรรมข้อใด ?
. ขันติ


ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด ?
. ขันติ โสรัจจะ


ใครแช่ง ใครด่า ใครว่า เราเหมือนภูเขาถูกไข่ไม่ไหวหวั่น สอนให้มีธรรมอะไร
. ขันติ


งามนอกดึงดูดตา งามในดึงดูดจิต ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
. ขันติ โสรัจจะ


ไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู แสดงถึงลูกประเภทใด ?
. เนรคุณ


เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ?
. กตัญญู กตเวที

๑๐

ยามอยู่ก็อุปัฏฐาก ล้มหายตายจากก็ช่วยทำศพให้ เป็นลักษณะของบุคคลใด ?
. กตัญญูกตเวที

๑๑

สินค้าคุณภาพดีให้ดูยี่ห้อ จะดูคนดีให้ดูที่อะไร ?
. สนองตอบแทนบุญคุณ

๑๒

คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเป็นคุณของข้อใด
. พระธรรม

๑๓

ผลบุญย่อมติดตามผู้กระทำ เปรียบเหมือนอะไร ?
. เงา

๑๔

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ตรงกับ วจีสุจริตข้อใด ?
ต. ไม่พูดคำหยาบ

๑๕

มีโทษมากและคลายช้า คือกิเลสข้อใด ?
ต. โมหะ

๑๖

ผู้ไม่มีเวรภัยแก่ใคร เพราะทำบุญอะไร ?
ต. รักษาศีล

๑๗

คำว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร จัดเข้าในอคติข้อใด ?
. ฉันทาคติ

๑๘

ได้ดีเพราะบุญหนุนส่ง ตรงกับจักรธรรมข้อใด ?
ต. ปุพเพกตปุญญตา

๑๙

เมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ท แสดงถึงคารวะในข้อใด ?
ต. ความไม่ประมาท

๒๐

คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ?
. วุฒิธรรม

๒๑

ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของอะไร
ต. ฟังธรรม

๒๒

เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ?
ต. สัปปุริสบัญญัติ

๒๓

จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ?
. อนุรักขนาปธาน

๒๔

สำนวนว่า ยุแยงตะแคงรั่วตรงกับข้อใด ?
. พูดส่อเสียด

๒๕

พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เป็นทุจริตอะไร ?
. วจีทุจริต

๒๖

แข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้ แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้  ตรงกับธรรมข้อใด ?
. ได้ทำบุญไว้ปางก่อน

๒๗

จะรักษาความเป็นกลางและยุติธรรม ต้องเว้นอะไร ?
. อคติ

๒๘

คนนี้ไม่ถูกชะตาฉันเลย ตรงกับอคติข้อใด ?
. โทสาคติ

๒๙

ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง จัดเป็นอริยสัจข้อใด ?
. ทุกข์

๓๐

ทำดี พูดดี คิดดี เป็นลักษณะของใคร ?
. สัตบุรุษ

๓๑

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ตรงกับข้อใด
ต. เคารพในการศึกษา

๓๒

อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด ?  
ต. สาราณิยธรรม

๓๓

ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สารณียธรรม ?
ต. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง

๓๔

อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง จัดเข้าในธรรมหมวดใด ?
. สาราณิยธรรม ๖

๓๕

จ่ายหมดจะลำบาก จ่ายมากจะยากนาน ตรงกับข้อใด ?
. มัตตัญญุตา

๓๖

ช้าๆ ได้พร้า ๒ เล่มงาม จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?
. กาลัญญุตา

๓๗

ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ต. รู้จักกาล

๓๘

นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ต. มัตตัญญุตา

๓๙

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?
. ปริสัญญุตา

๔๐

คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?  
ต. รู้จักบุคคล

สำนวน คำภาษิต ที่ออกสอบในวิชาธรรมวิภาค ธ.ศ.ชั้นตรี

<h1>สำนวนวิชาธรรมะชั้นตรี,ประโยคสำนวนที่ออกสอบธรรมสนามหลวง</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.