กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring


ข้อ

ประโยคสำนวน – คำภาษิต

ในคิหิปฏิบัติ ออกสอบในวิชาธรรมวิภาคชั้นตรี


ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ?
ต. มิตรแนะประโยชน์


ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ?
. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์


นก ๒ หัว ตัวเดียว ๒ คอ หมายเอามิตรประเภทใด ?
ต. มิตรหัวประจบ


คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วเป็นอัปมงคล หมายถึงอะไร ?
ต. มิตรแท้ มิตรเทียม


มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด
ต. มิตรมีความรักใคร่


ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
ต. คนหัวประจบ


มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ?
ต. คนปอกลอก


อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ?
ต. บุตรธิดา


โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับหลักธรรมเรื่องใด ?
ต. สังคหวัตถุ ๔

๑๐

ความรักมาเพราะน้ำใจมี ความรักหนีเพราะน้ำใจหมด ความรักหมดเพราะน้ำใจแห้ง จะปฏิบัติธรรมอะไร
ต. สังคหวัตถุ ๔

๑๑

คนรักเป็นศัตรูร้ายยิ่งกว่างูพิษ คือข้อใด
ต. ความประพฤติล่วงใจ

๑๒

ใจป้ำ คำดี มีกิจเห็น เป็นกันเอง ตรงกับหลักธรรมข้อใด ?
. สังคหวัตถุ

๑๓

รู้จักปลง ปล่อยวาง ทำจิตให้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ตรงกับข้อใด ?
. จาคะ

๑๔

อาจารย์ดีย่อมเป็นศรีแก่ศิษย์ ศิษย์ดีย่อมเป็นศรีแก่อาจารย์ ตรงกับข้อใด
ต. ทิศเบื้องขวา (อาจารย์กับศิษย์)

๑๕

นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ของใคร ?
ต. สามี

๑๖

เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ?
ต. ดื่มน้ำเมา

๑๗

ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
ต. สมชีวิตา

๑๘

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?
ต. อารักขสัมปทา

๑๙

อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?
ต. กัลยาณมิตตตา

๒๐

เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ?
ต. สัทธาสัมปทา

๒๑

เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ?
. สมานัตตตา

๒๒

พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?
. สัจจะ

๒๓

งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ?
. ขันติ

๒๔

ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ช่วยเหลือ เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ คือหน้าที่ของใคร?
. ศิษย์

๒๕

ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ?
. บ่าว-นาย

๒๖

กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอ เป็นคุณสมบัติของใคร
. กุลบุตร

๒๗

อย่าเอาวัดทำวิก อย่าเอาโบสถ์ทำบ่อน หมายความว่าอะไร
. อย่าทำอบายมุขในวัด

www.ธรรมศึกษา.com

<h1>สำนวนคิหิปฏิบัติ,ข้อสอบสำนวนคิหิปฏิบัติ,สำนวนคิหิปฏิบัติชั้นตรี</h1>

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.