กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

ทำไมต้องเรียนธรรมศึกษา,เรียนธรรมศึกษา

ธรรมะ เป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวเราและอยู่รอบตัวเรา แม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ เหมือนวัตถุเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นประจำ เช่น รถใช้ในการเดินทางหรือนั่งไปทำงาน โทรศัพท์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ทีวีเพื่อดูข่าวสาร ยามีไว้เพื่อรักษาโรค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เกิดโทษแก่ตัวผู้ใช้เช่นเดียวกัน

ให้ผลดีในฝ่ายเดียว
ส่วน ธรรมะ หรือพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้น แม้จะจับต้องไม่ได้ แต่ก็ให้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่ให้โทษเลย คือผู้เรียนผู้ปฏิบัติตามย่อมไม่เกิดโทษมีแต่เกิดผลดีฝ่ายเดียว เพราะว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” หรือตกอยู่ในอันตราย

เราได้ใช้ธรรมะหรือไม่
ลองคิดดูตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอีกครั้ง เช่น บางคนอาจจะเดินลงบันได เดินไปทำงาน ขับรถไปทำงาน จะข้ามถนน แม้แต่ยูเทิร์นกลับรถ เป็นต้น เรายังต้องใช้ธรรมะเลย เห็นจะเป็นข้อสติ สัมปชัญญะ และความไม่ประมาท ลองคิดดูหากในกิจประจำวันเราไม่ใช้ธรรมะเลยจะเกิดอะไรขึ้น และชีวิตเราจะเป็นอย่างไร? ดังนั้นเราจึงใช้ธรรมะ และเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ธรรมะเป็นสิ่งที่เราไม่ใช้!!

เราจึงต้องเรียนธรรมศึกษาเพื่อ
ธรรมะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของชีวิต ผู้เรียนเมื่อเรียนแล้วก็ได้รู้และเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเราได้เรียนได้ศึกษาแล้วผู้เรียนก็มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ สามารถทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ตนในทางที่ถูกต้องได้

ที่สำคัญ ธรรมะในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้สังคมเราเกิดความสงบสุข และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาของเราให้มั่นคงถาวร และส่งเสริมค่านิยมในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เราจึงภูมิใจในความเป็นไทย และโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

สุดท้ายขออนุโมทนาบุญกับท่านที่กำลังเรียนนักธรรมก็ดี ธรรมศึกษาก็ดี ให้ท่านประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบทุกปี และขอคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงตามคุ้มครองรักษาท่านผู้เรียนธรรมศึกษาทุกท่านเทอญ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.