กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>ปัญหาเฉลยข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ๒๕๕๗,สอบนักธรรมตรี 2557</h1>


วิชกระทู้ธรรม
.


อพฺยาปชฺฌํ  สุขํ  โลเก
ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลกปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาธรรมวิภาค
.


ธรรมที่ได้ชื่อว่ามีอุปการะมาก คือธรรมอะไร ?  เพราะเหตุไรจึงจัดว่ามีอุปการะมาก ?
คือ สติ ความระลึกได้  สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ฯ
เพราะว่าทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใดๆ และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ฯ


รัตนะ ๓ อย่าง คืออะไรบ้าง รัตนะที่ ๒ มีคุณอย่างไร ?
รัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ฯ
รัตนะที่ ๒ มีคุณคือ พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฯ


.

คุณธรรมเครื่องสำเร็จความประสงค์ คืออะไร ?  มีอะไรบ้าง ?
คุณเครื่องให้สำเร็จตามความประสงค์ คือ อิทธิบาท ๔ มี
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น ฯ


เมื่อเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่คิดริษยา พลอยยินดีกับเขาด้วย ชื่อว่าปฏิบัติตามพรหมวิหารธรรมข้อใด ?
ชื่อว่าปฏิบัติตามพรหมวิหารข้อ มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดี ฯ


๕.

เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ ๔  คืออะไร ?
เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ ๔ คือ ตัณหา ความทะยานอยาก ฯ


๖.

การจะเป็นนักเทศที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?  จงตอบมาสัก ๓ ข้อ
การจะเป็นนักเทศที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ตามองค์แห่งธรรมกถึก ๕ อย่าง คือ
๑. แสดงธรรมไปโดยลำดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ
๒. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ
๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ
๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น
(ให้เลือกตอบเพียง ๓ ข้อ ตามที่โจทย์ระบุ)


๗.

จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ ๑. ธัมมัญญุตา  ๒. มัตตัญญุตา  ๓. กาลัญญุตา
๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ  ๒. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  ๓. กาลัญญุตา ความ
เป็นผู้รู้จักกาล ฯ


๘.

อบายมุข คืออะไร ?  ความเป็นนักเลงสุราจัดว่าเป็นอบายมุขเพราะเหตุใด ?
อบายมุข คือปากทางแห่งความฉิบหาย ฯ
ความเป็นนักเลงสุราจัดเป็นอบายมุขเพราะก่อให้เกิดโทษ คือ เสียทรัพย์, ก่อการทะเลาะวิวาท,  
เกิดโรค, ถูกติเตียน, ไม่รู้จักอาย, และทอนกำลังปัญญา ฯ


๙.

อุบาสกอุบาสิกาควรตั้งอยู่ในคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
อุบาสกอุบาสิกาควรตั้งอยู่ในคุณสมบัติของอุบาสก ๕ ประการ คือ
๑. ประกอบด้วยศรัทธา
๒. มีศีลบริสุทธิ์
๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือ เชื่อกรรม ไม่เชื่อมมงคล
๔. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. บำเพ็ญแต่ในพระพุทธศาสนา ฯ


๑๐.
ในทิศ ๖  ทิศเหล่านี้หมายถึงใคร ?
ก. ทิศเบื้องหน้า                ข. ทิศเบื้องขวา
ค. ทิศเบื้องหลัง              ง. ทิศเบื้องซ้าย              จ. ทิศเบื้องบน
ก. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา
ข. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์
ค. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย
ง. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา
จ. ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ ฯปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาพุทธประวัติ
.
ชมพูทวีปแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คืออะไรบ้าง ?
ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ มัชฌิมชนบท ๑  ปัจจันตชนบท ๑ ฯ


มหาบุรุษประสูติที่ไหน ?  เมื่อไร ?
มหาบุรุษประสูติที่ใต้ร่มไม้สาละในลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ฯ
เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ฯ


.
อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษไว้ว่าอย่างไร ?
อสิตดาบสได้ทำนายพระมหาบุรุษ ว่ามีคติเป็น ๒  คือ ถ้าพระองค์อยู่ครองฆราวาส จักได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิราช ๑  ถ้าพระองค์ออกบวช จักได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลก ๑ ฯ


พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และบังเกิดผลเลิศอย่างไร ?
แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ฯ
บังเกิดผลคือ ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ  ศาสนาด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ฯ


๕.
คำว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย  ที่นี่ไม่ขัดข้อง”  เป็นวาจาของใคร กล่าวกะใคร ?
เป็นวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวกับท่าน ยสกุลบุตร ฯ


๖.
พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?
พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ
พระโมคคัลลานะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ


๗.
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง ?
ระลึกถึง ๑.ตถาคตประสูติ  ๒.ตถาคตตรัสรู้  ๓.ตถาคตแสดงธรรม  ๔.ตถาคตปรินิพพาน ฯ


๘.
ผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ระงับไม่ให้เกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ คือใคร ?
คือ โทณพราหมณ์ ฯ


๙.
ศาสนพิธี คืออะไร มีหมวดอะไรบ้าง ?
ศาสนพิธี คือ แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา มี
๑. หมวดกุศลพิธี             พิธีการบำเพ็ญกุศล
๒. หมวดบุญพิธี              พิธีการบำเพ็ญบุญ
๓. หมวดทานพิธี            พิธีการถวายทาน
๔. หมวดปกิณณกะ          พิธีเบ็ดเตล็ด ฯ


๑๐.
จงเขียนคำอาราธนาพระปริตรมาดู
วิปตฺติปฏิพาหาย             สพฺพสมฺปตฺติสิทธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย          ปริตฺตํ  พฺรูถ  มงฺคลํ
วิปตฺติปฏิพาหาย             สพฺพสมฺปตฺติสิทธิยา
สพฺพภยวินาสาย             ปริตฺตํ  พฺรูถ  มงฺคลํ
วิปตฺติปฏิพาหาย             สพฺพสมฺปตฺติสิทธิยา
สพฺพโรควินาสาย           ปริตฺตํ  พฺรูถ  มงฺคลํ ฯปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ
.
สิกขา และ สิกขาบท ได้แก่อะไร ?
สิกขา ได้แก่ ข้อที่ภิกษุต้องศึกษา มี ๓ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา  ฯ
สิกขาบท ได้แก่ พระบัญญัติมาตราหนึ่งๆ ทรงตั้งขึ้นไว้สำหรับปรับโทษแก่ภิกษุ หนักบ้าง เบาบ้าง ฯ


อาบัติ คืออะไร ว่าโดยชื่อมีอะไรบ้าง ?
อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ
ว่าโดยชื่อมี ๗ อย่าง คือ ปาราชิก ๑  สังฆาทิเสส ๑  ถุลลัจจัย ๑  ปาจิตตีย์ ๑  ปาฏิเทสนียะ ๑  ทุกกฎ ๑ ทุพภาสิต ๑ ฯ


.
จงอธิบายความหมายของอาบัติต่อไปนี้
ก. สเตกิจฉา
ข. สจิตตกะ
ก. สเตกิจฉา  คือ อาบัติที่แก้ไขได้ ฯ
ข. สจิตตกะ  คือ อาบัติที่ต้องเพราะมีเจตนาล่วงละเมิด ฯ


ภิกษุฆ่ามนุษย์ ฆ่าสัตว์เดรัจฉาน ต้องอาบัติอะไร ?
ภิกษุฆ่ามนุษย์ ต้องอาบัติปาราชิก ฯ
ฆ่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


๕.
สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ทรัพย์เช่นไร ?
สังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ฯ
อสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ฯ


๖.
ภิกษุมีความกำหนัด จับต้องกายอนุปสัมบัน ต้องอาบัติอะไร ?
ภิกษุมีความกำหนัด จับต้องกายอนุปสัมบัน ต้องอาบัติดังนี้
ถ้าเป็นผู้หญิงต้องอาบัติสังฆาทิเสส
ถ้าเป็นบันเฑาะก์ (กระเทย) ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ถ้าเป็นบุรุษผู้ชายต้องอาบัติทุกกฎ ฯ


๗.
อติเรกจีวร และผ้าจำนำพรรษา  ได้แก่ผ้าเช่นไร ?
อติเรกจีวร คือ จีวรที่ไม่ใช่จีวรอธิษฐาน ฯ
ผ้าจำนำพรรษา คือ ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ สามเดือน ฯ


๘.
เภสัช ๕  ได้แก่อะไรบ้าง ?
ได้แก่ เนยใส ๑  เนยข้น ๑  น้ำมัน ๑  น้ำผึ้ง ๑  น้ำอ้อย ๑ ฯ


๙.
วัตรที่ภิกษุสามเณรจะต้องศึกษา เรียกว่าอะไร มีทั้งหมดกี่ข้อ ?
เรียกว่า เสขิยวัตร  มีทั้งหมด ๗๕ ข้อ ฯ


๑๐.
อธิกรณ์ อธิกรณสมณะ คืออะไร ?
อธิกรณ์ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำ ฯ
อธิกรณสมถะ คือ ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์ ฯ


- ปัญหาและเฉลยเรียบเรียงโดย www.ธรรมศึกษา.com
ไม่เกี่ยวกับกองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.