กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

วิชากระทู้,กระทู้ธรรม,แต่งกระทู้,เรียงความแก้กระทู้ธรรม
เรียงความกระทู้ธรรมที่ได้คะแนนน้อยนั้น ส่วนมากจะมีข้อบกพร่องต่างๆ หลายประการ เช่น อธิบายเนื้อความของกระทู้ธรรมผิดจากความมุ่งหมายของกระทู้ธรรมนั้นบ้าง อธิบายความสับสวนวกไปวนมาไม่มีสรุป ใช้ภาษาเขียนไม่ถูกต้องและใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้วยังมีข้อบกพร่องซึ่งประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ที่ทำให้ได้คะแนนน้อย ดังนี้

๑. ไม่อ้างกระทู้ธรรมมาเชื่อมข้อความที่แต่ง หรือไม่มีกระทู้รับ
การที่เขียนอธิบายแค่กระทู้ธรรมบทตั้งแล้วก็ก็จบ โดยที่ผู้เขียนไม่นำสุภาษิตบทเชื่อม (ที่ท่องไว้) มาเขียนเชื่อมอธิบายไปจนจบรูปแบบการเขียนเรียงความ ในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้นเอง

๒. อธิบายความไม่สมเหตุสมผลกับกระทู้ธรรมที่ตั้งไว้
แต่งอธิบายให้มีเหตุผลรับกันของกระทู้รับ (สุภาษิตเชื่อม) กับกระทู้ธรรมที่ตั้งไว้ (สุภาษิตบทตั้ง) และจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว คือจะต้องอธิบายเนื้อความให้อยู่ในขอบข่ายของหัวเรื่องที่ได้ตั้งเอาไว้ ไม่นำเรื่องอื่นมาพูด หากมีความจำเป็นก็ต้องเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง หรือทำให้เรื่องเดิมเด่นชัดยิ่งขึ้น

ดังนั้น ผู้เขียนจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาเป็นอย่างดี (ศึกษาคำแปลสุภาษิตนั้นๆ หรือที่ท่องไว้ให้เข้าใจชัดเจน และอธิบายความได้) และนำเสนอตามลำดับขั้นตอนให้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือ ใจความของเรียงความนั้น จะต้องเกี่ยวโยงประดุจลูกโซ่... นั้นเอง

๓. เขียนข้อความโดยไม่มีเว้นวรรคตอน หรือเว้นระยะวรรคตอนไม่ถูกต้อง
ในการเขียนเรียงความกระทู้ธรรม จะต้องเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน และผู้อ่านก็เข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่เขียนด้วย

๔. เขียนข้อความโดยไม่มีย่อหน้าหรือย่อหน้าตามความพอใจ โดยยังไม่ทันสิ้นกระแสความ
ก่อนที่จะย่อหน้าแต่ละย่อหน้า จะต้องให้สิ้นกระแสความเสียก่อน จะย่อหน้าตามความพอใจของตัวเองไม่ได้ ส่วนการจัดวรรคตอนนั้น ให้ดูความเหมาะสมระหว่างเนื้อความซึ้งเป็นคำบ้าง เป็นวลีบ้าง เป็นประโยคบ้าง

๕. นำกระทู้ธรรมมาเชื่อม โดยไม่อ้างถึงข้อความของกระทู้นั้นก่อน
ก่อนจะขึ้นกระทู้ธรรมบทเชื่อม (นำสุภาษิตบทอื่นมาเชื่อม) จะต้องอ้างถึงหรือเขียนอธิบายให้สอดรับกันระหว่างสุภาษิตก่อนและสุภาษิตหลัง

๖. ไม่บอกชื่อคัมภีร์ที่มาของสุภาษิตเชื่อม หรือบอกชื่อคัมภีร์ผิดพลาด
ก่อนนำสุภาษิตบทเชื่อม (ที่ท่องไว้) มาเขียนเชื่อมจะต้องบอกคัมภีร์ที่มาของสุภาษิตนั้นก่อนเสมอ ซึ่งการบอกชื่อคัมภีร์ที่มาสุภาษิตเชื่อม จะปรากฏอยู่ตรง สมดังสุภาษิตที่มาใน...........................ว่า

๗. เขียนคำบาลีและคำภาษาไทยไม่ถูกต้องหรือขาดตกบกพร่อง
การเขียนสุภาษิตคำบาลี ต้องเขียนอักขระให้ถูกต้อง ใส่จุดพินทุ นิคหิตให้ถูกต้อง เว้นวรรคให้ถูกต้อง และคำแปลภาษาไทยก็ต้องถูกต้องไม่ขาดตกบกพร่อง

๘. เขียนตัวสะกด การันต์ ผิดพลาด
การเขียนคำศัพท์ผิด เช่น สังสรรค์ แต่เขียน “สังสรร”  หรือคำว่า อานิสงส์ แต่เขียน “อานิสงฆ์”  หรือ คำว่า ใกล้ แต่เขียน “ใก้ล” เป็นต้น

๙. เขียนหนังสือสกปรก โดยมีการขีดฆ่า ขูดลบ ปรากฏอยู่ทั่วไป
หากใบตอบกระทู้ธรรมของนักเรียนสกปรก เช่น มีรอยลบจากลิขิต รอยขีดฆ่า ขูดลบ หรืออื่นๆ แนะนำให้เขียนลงในใบตอบกระดาษแผ่นใหม่ และลายมือควรจะอ่านง่าย สวยงาม เรียบร้อย ดูสะอาดตา ตัวหนังสือก็ควรสูงหรือต่ำสม่ำเสมอกัน (ให้เขียนตัวเต็มครึ่งบรรทัด)

สรุป การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมที่ดี ทำให้ได้คะแนนมาก ต้องไม่มีข้อบกพร่องทั้ง ๙ ข้อนี้

9 ข้อที่ทำให้ได้คะแนนน้อยในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม, วิชากระทู้,กระทู้ธรรม,แต่งกระทู้,เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ป้ายกำกับ:

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.