กรรมบถ กระทู้ธรรม กระทู้ธรรมตรี กระทู้ธรรมโท กระทู้ธรรมเอก กลอนเอตทัคคะ การท่องจำ การสอบ การให้คะแนน กุศลพิธี เก็งข้อสอบชั้นตรี เก็งข้อสอบชั้นโท เก็งข้อสอบชั้นเอก เก็งข้อสอบ ธ.ศ.ตรี เก็งข้อสอบ ธ.ศ.โท เก็งข้อสอบ ธ.ศ.เอก เก็งข้อสอบ น.ธ.ตรี เก็งข้อสอบ น.ธ.โท เก็งข้อสอบ น.ธ.เอก เก็งข้อสอบนักธรรมตรี เก็งข้อสอบนักธรรมโท เก็งข้อสอบนักธรรมเอก เก็งนักธรรมตรี-โท-เอก ข้อสอบ ข้อสอบธรรมศึกษาตรี ข้อสอบธรรมศึกษาโท ข้อสอบธรรมศึกษาเอก ข้อสอบธรรมสนามหลวง ข้อสอบ ธ.ศ. ข้อสอบ น.ธ. เขียนกระทู้ เขียนโจทย์ ความหมายกระทู้ธรรม คิหิปฏิบัติ โครสร้างกระทู้ธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตรี ตัวอย่างการแต่งกระทู้ในใบตอบสนามหลวง แต่งกระทู้ ทริคกระทู้ ทานพิธี ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาคืออะไร ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก นักธรรม แนะนำ บทความธรรมศึกษา บุญพิธี ปกศ ธ.ศ. ปกศ น.ธ. ปกิณกพิธี ประโยคสำนวนที่ออกสอบ ประวัติธรรมศึกษา ผลสอบ ๒๕๕๖ ผลสอบธรรมสนามหลวง ผู้เขียนเว็บ พระกังขาเรวตะ พระกาฬุทายี พระกุมารกัสสปะ พระโกณฑธานะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระจูฬปันถกะ พระนันทกะ พระนันทะ พระปิณโฑลภารทวาชะ พระปิลินทวัจฉะ พระปุณณมันตานีบุตร พระพากุละ พระพาหิยทารุจีริยะ พระภัททิยะ พระมหากัจจายนเถระ พระมหากัปปินะ พระมหากัสสปะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหาปันถกะ พระโมคคัลลานะ พระโมฆราช พระรัฐบาล พระราธะ พระราหุล พระลกุณฎกภัททิยะ พระวักกลิ พระวังคีสะ พระสาคตะ พระสารีบุตร พระสีวลี พระสุภูติ พระโสณกุฎิกัณณะ พระโสณโกฬิวิสะ พระโสภิตะ พระอนุรุทธะ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระอานนท์ พระอุบาลี พระอุปเสนะ พระอุรุเวลกัสสปะ พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท พุทธศาสนสุภาษิตชั้นเอก เรียนธรรมศึกษา เลขใบประกาศนียบัตร วันแม่แห่งชาติ วันสอบธรรมสนามหลวง59 วันสอบสนามหลวง วันอาสาฬหบูชา วิชากรรมบถชั้นเอก วิชากระทู้ธรรมชั้นตรี วิชากระทู้ธรรมชั้นโท วิชากระทู้ธรรมชั้นเอก วิชาธรรมวิจารณ์ชั้นเอก วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี วิชาธรรมวิภาคชั้นโท วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติชั้นตรี วิชาพุทธานุทธประวัติชั้นเอก วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นโท วิชาเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาอนุพุทธประวัติชั้นโท วิชาอุโบสถศีลชั้นโท วิธีตรวจกระทู้ธรรม วิธีเรียนธรรมศึกษา วิธีสมัครสอบ ศาสนพิธี ศาสนพิธีชั้นตรี ศาสนพิธีชั้นโท สถิติข้อสอบ สถิติข้อสอบกระทู้ธรรม สนามสอบในต่างประเทศ สนามสอบแผนกธรรม สอบนักธรรม สอบนักธรรมตรี2557 สารบัญเรียนธรรมศึกษา สุภาษิต หนังสือเรียนชั้นตรี หนังสือเรียนชั้นโท หนังสือเรียนชั้นเอก หลักสูตรเรียน หลักสูตรเรียนธรรมตรี หลักสูตรเรียนธรรมโท หลักสูตรเรียนธรรมเอก Book Like Scoring

<h1>เลขใบประกาศนียบัตร,ใบประกาศนียบัตรนักธรรม,ใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา</h1>

การที่เราจะทราบความหมาย "เลขใบประกาศนียบัตร" จะต้องศึกษาทำความเข้าใจความหมาย "รหัสพยัญชนะและรหัสเลข" เบื้องต้นเสียก่อน ซึ่งในหมายเลขใบประกาศนียบัตร จะมี ๒ ส่วนหลักๆ สำคัญ ที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ทราบความหมาย คือ ๑.พยัญชนะย่อ แทนชื่อจังหวัดที่เราสอบ และ ๒.รหัสตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่อจากพยัญชนะย่อ (ทั้ง ๘ ตัว) ดังนี้

๑. รหัสพยัญชนะของทุกจังหวัด เช่น

รหัสย่อ
ความหมาย
พยัญชนะย่อ
กท หมายถึง กรุงเทพมหานคร
พยัญชนะย่อ
อย หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พยัญชนะย่อ
ชม หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นต้น
- - -
ดูรหัสพยัญชนะย่อของทุกจังหวัด

๒. รหัสตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่อจากพยัญชนะย่อ มีรหัสเลข ๔ ตัว คือ

๒.๑ ตัวเลขแรก (หลักพัน) มีเลข ๑ - ๖ = มีค่าแทนความหมายว่า
หมายเลข ๑
คือ สำนักเรียนส่วนกลาง
หลักพัน คือ
เลขตัวที่ ๑ (ซ้ายไปขวา) เช่น
๑ _ _ _ /_ _ _ _
หมายเลข ๒
คือ หนกลาง
หมายเลข ๓
คือ หนเหนือ
หมายเลข ๔
คือ หนตะวันออก
หมายเลข ๕
คือ หนใต้
หมายเลข ๖
คือ คณะธรรมยุต

๒.๒ ตัวที่สอง (หลักร้อย) มีเลข ๑ - ๖ = มีค่าแทนความหมายว่า
หมายเลข ๑
คือ นักธรรมชั้นตรี
หลักร้อย คือ
เลขตัวที่ ๒ (ซ้ายไปขวา) เช่น
_ ๑ _ _ /_ _ _ _
หมายเลข ๒
คือ นักธรรมชั้นโท
หมายเลข ๓
คือ นักธรรมชั้นเอก
หมายเลข ๔
คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี
หมายเลข ๕
คือ ธรรมศึกษาชั้นโท
หมายเลข ๖
คือ ธรรมศึกษาชั้นเอก

๒.๓ ตัวเลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย)
หมายถึง ตัวเลขสองตัวสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่นักเรียนสอบได้
เช่น ที่ กท _ _ ๔๓ / _ _ _ _ หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
เช่น ที่ กท _ _ ๕๐ / _ _ _ _ หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
เช่น ที่ กท _ _ ๕๘ / _ _ _ _ หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

๒.๔ ตัวเลขหลังทั้ง ๔ หลัก หมายถึง เลขที่สอบได้ หลังตัวเลขทั้ง ๔ หลัก มีเครื่องหมายทับ ( / ) คั่นไว้ และจะตามด้วย ตัวเลขอีก ๔ หลัก ซึ่งหมายถึงลำดับเลขที่ของนักเรียนผู้สอบได้ในจังหวัด หน ประโยคนักธรรมหรือ ธรรมศึกษาชั้น ต่าง ๆ และปีพุทธศักราชซึ่งอยู่หน้าตัวเลขทั้ง ๔ นั้น เช่น
ตัวอย่าง
ความหมาย
ที่ กท _ _ _ _ / ๐๐๐๑
... สอบได้หมายเลขที่ ๑

ตัวอย่าง : ความหมายเลขใบประกาศนียบัตรแบบเต็ม

เลขใบประกาศ
ความหมาย
ที่ กท ๑๑๔๓ / ๐๐๐๑
กรุงเทพมหานคร สำนักเรียนในส่วนกลาง นักธรรมชั้นตรี
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑
ที่ อย ๒๒๔๔ / ๐๐๑๐
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดหนกลาง นักธรรมชั้นโท
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐
ที่ ชม ๓๓๔๕ / ๐๑๐๐
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดหนเหนือ นักธรรมชั้นเอก
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐
ที่ ขก ๔๔๔๓ / ๑๐๐๐
จังหวัดขอนแก่น สังกัดหนตะวันออก ธรรมศึกษาชั้นตรี
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐๐
ที่ รน ๕๕๔๔ / ๑๑๑๑
จังหวัดระนอง สังกัดหนใต้ ธรรมศึกษาชั้นโท
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้หมายเลขที่ ๑๑๑๑
ที่ ลย ๖๖๔๕ / ๑๑๑๒
จังหวัดเลย สังกัดคณะธรรมยุต ธรรมศึกษาชั้นเอก
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๑๑๒

อ้างอิงข้อมูล:
"เรื่องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม"
"เรื่องรหัสพยัญชนะและรหัสเลขในการจัดทำทะเบียนประกาศนียบัตร"

ความหมายเลขใบประกาศนียบัตร น.ธ.และ ธ.ศ.,หมายเลขใบประกาศนียบัตรนักธรรม,หมายเลขใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ครับ

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.